งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การ เรียนรู้ โดย รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับเข้าสู่การ เรียนรู้ โดย รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับเข้าสู่การ เรียนรู้ โดย รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา

2 ประวัติการศึกษา  วันเดือนปีเกิด 8 มีนาคม พ. ศ. 2507 คุณวุฒิ ปี พ. ศ. ที่จบ ชื่อ สถานศึกษา  1. มศ. 3 2524 โรงเรียน ดาราวิทยาลัย ( เชียงใหม่ )  2. มศ.5 2526 โรงเรียนยุพราช วิทยาลัย ( เชียงใหม่ )  3. อ. บ. 2530 มหาวิทยาลัยศิลปากร ( บรรณารักษศาสตร์ )  4. ศศ. ม. 2532 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ ประสานมิตร ( บรรณารักษศาสตร์ และ สารนิเทศศาสตร์ )

3 เอกสาร ประกอบการเรียนการสอน  บริการสารสนเทศ. ขอนแก่น : ภาควิชา บรรณารักษศาสตร์และ สารนิเทศศาสตร์, 2543  ระบบอัตโนมัติในสำนักงาน. ขอนแก่น : ภาควิชา บรรณารักษศาสตร์และ สารนิเทศศาสตร์, 2543.


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับเข้าสู่การ เรียนรู้ โดย รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google