งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

OUTLINE 1.* หลักการและเหตุผล 2.* วัตถุประสงของงานวิจัย วัตถุประสงของงานวิจัย 3.* ขอบเขตเนื้อหางานวิจัย* ขอบเขตเนื้อหางานวิจัย 4.* งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง*

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "OUTLINE 1.* หลักการและเหตุผล 2.* วัตถุประสงของงานวิจัย วัตถุประสงของงานวิจัย 3.* ขอบเขตเนื้อหางานวิจัย* ขอบเขตเนื้อหางานวิจัย 4.* งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง*"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 OUTLINE 1.* หลักการและเหตุผล 2.* วัตถุประสงของงานวิจัย วัตถุประสงของงานวิจัย 3.* ขอบเขตเนื้อหางานวิจัย* ขอบเขตเนื้อหางานวิจัย 4.* งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง* งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 5. วิธีดำเนินงานวิจัย 6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 7.

3  รายวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษาเป็นส่วน หนึ่งในรายวิชาบังคับของนักศึกษาหลักสูตร MBA คณะวิยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย  ซึ่งมีความสำคัญ และเล็งเห็นคุณภาพของ การศึกษา และต้องการสำรวจความเห็นในการเรียน รายวิชานี้ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป

4 1. 1. เพื่อศึกษากความพึงพอใจ  2. เพื่อได้ข้อมูล 3. เพื่อ

5  ศึกษาความพึงพอใจกับนักศึกษาหมู่เรียน บธ.5401 คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎ เลย  จำนวน 20 คน  ในปีการศึกษา 1/2555

6

7 1. เก็บ รวบรวม ข้อมูล 2. เตรียม เครื่องมือ ในการทำ วิจัย 3. รวบรวม ข้อมูล 4. วิเคราะห์ และ ประมวล ข้อมูล 5. สรุป ผลงานวิจัย

8

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt OUTLINE 1.* หลักการและเหตุผล 2.* วัตถุประสงของงานวิจัย วัตถุประสงของงานวิจัย 3.* ขอบเขตเนื้อหางานวิจัย* ขอบเขตเนื้อหางานวิจัย 4.* งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง*

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google