งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องการสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรมPorer point2007

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องการสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรมPorer point2007"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องการสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรมPorer point2007
OUTLINE 1.*หลักการและเหตุผล 2.*วัตถุประสงของงานวิจัย 3.*ขอบเขตเนื้อหางานวิจัย 4.*งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 5.วิธีดำเนินงานวิจัย 6.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 7.

2 หลักการและเหตุผลในการทำวิจัย
รายวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาบังคับของนักศึกษาหลักสูตร MBA คณะวิยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ซึ่งมีความสำคัญ และเล็งเห็นคุณภาพของการศึกษา และต้องการสำรวจความเห็นในการเรียนรายวิชานี้ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป

3 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษากความพึงพอใจ 2.เพื่อได้ข้อมูล 3.เพื่อ

4 ขอบเขตเนื้อหางานวิจัย
ศึกษาความพึงพอใจกับนักศึกษาหมู่เรียน บธ.5401คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จำนวน 20 คน ในปีการศึกษา 1/2555

5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นาย ฟ ได้กล่าวว่า พพเรน นาย ฟ ได้กล่าวว่า นาย ฟ ได้กล่าวว่า

6 วิธีดำเนินงานวิจัย 1.เก็บรวบรวมข้อมูล 2.เตรียมเครื่องมือในการทำวิจัย
3.รวบรวมข้อมูล 4.วิเคราะห์และประมวลข้อมูล 5.สรุปผลงานวิจัย

7

8

9

10


ดาวน์โหลด ppt เรื่องการสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรมPorer point2007

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google