งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบคลังสินค้านม Milk Warehouse System นักศึกษา : นายจักรพงศ์ นันโช 493041119-1 นายธนิต มานะกุล 493041254-5 อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว อาจารย์ร่วมประเมิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบคลังสินค้านม Milk Warehouse System นักศึกษา : นายจักรพงศ์ นันโช 493041119-1 นายธนิต มานะกุล 493041254-5 อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว อาจารย์ร่วมประเมิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบคลังสินค้านม Milk Warehouse System นักศึกษา : นายจักรพงศ์ นันโช 493041119-1 นายธนิต มานะกุล 493041254-5 อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว อาจารย์ร่วมประเมิน : ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล ผศ. อนัตต์ เจ่า สกุล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 COE2009-09

2 หัวข้อ ที่มาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ ความรู้เบื้องต้นและเครื่องมือและความรู้ที่ ใช้ในการพัฒนา แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานที่จัดทำแล้ว ปัญหาและแนวทางแก้ไข งานที่จะดำเนินงานต่อไป 2 COE2009-09

3 การบันทึกการเก็บนมที่ผลิตและการจ่าย นมนั้นมีการจัดเก็บโดย Excel ต้องการโปรแกรมบริหารจัดการ คลังสินค้านม ต้องการเว็บแอปพลิเคชันเพื่อทำการ บันทึกข้อมูลการนำเข้านมดิบ ข้อมูล สถานที่จัดเก็บนมที่ผลิตแล้ว และข้อมูล การจำหน่ายนมให้กับลูกค้า ที่มาและความสำคัญ 3 COE2009-09

4 เพื่อพัฒนาระบบที่สามารถบันทึกและ ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของนมใน คลังสินค้านมได้ง่าย เพื่อพัฒนาระบบที่สามารถบันทึก ค้นหา และแสดงข้อมูลสถิติสรุปนมดิบที่รับเข้า มา และผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตใน คลังสินค้านม วัตถุประสงค์ของโครงการ 4 COE2009-09

5 ได้เว็บแอปพลิเคชันที่สามารถบันทึกและ ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของนมใน คลังสินค้านม สามารถบันทึก ค้นหา และแสดงข้อมูล สถิติสรุปนมดิบที่รับเข้ามา และ ผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตในคลังสินค้านม ขอบเขตของโครงการ 5 COE2009-09

6 - Apache - MySQL - Algorithms - PHP - HTML - Editplus ความรู้เบื้องต้นและเครื่องมือและความรู้ ที่ใช้ในการพัฒนา 6 COE2009-09

7 แผนการดำเนินงาน 7 COE2009-09

8 8 ศึกษาระบบการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายนม - ตาราง Excel รับ ผลิตภัณฑ์นม COE2009-09

9 9 ศึกษาระบบการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายนม ( ต่อ ) - ตาราง Excel จ่าย ผลิตภัณฑ์นม COE2009-09

10 ผลการดำเนินงานที่ จัดทำแล้ว - อินเตอร์เฟส สำหรับรับนม COE2009-09 10

11 11 ผลการดำเนินงานที่ จัดทำแล้ว ( ต่อ ) - อินเตอร์เฟส สำหรับจ่ายนม COE2009-09

12 12 ปัญหาและแนว ทางแก้ไข รับทราบข้อมูลในการรับส่งนม ยังไม่ครบทุกส่วน หน้าตาอินเตอร์เฟสยังไม่พร้อม ใช้งาน COE2009-09

13 13 งานที่จะดำเนินการ ต่อไป จัดทำหน้าหลักของเว็บไซต์ ปรับปรุงอินเตอร์เฟส นำอินเตอร์เฟสที่ปรับปรุงแล้ว นำไปเสนอต่อ องค์การสหกรณ์ส่งเสริมโค นม สอบถามข้อมูลแล้วนำมา พัฒนาเพิ่มเติม COE2009-09

14 ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังการ รายงาน Q & A Milk Warehouse System ระบบคลังสินค้านม 14 COE2009-09


ดาวน์โหลด ppt ระบบคลังสินค้านม Milk Warehouse System นักศึกษา : นายจักรพงศ์ นันโช 493041119-1 นายธนิต มานะกุล 493041254-5 อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว อาจารย์ร่วมประเมิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google