งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดตั้งภาควิชา อุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดย.... นายเกรียงศักดิ์ บุญญา นักศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหาร การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดตั้งภาควิชา อุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดย.... นายเกรียงศักดิ์ บุญญา นักศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหาร การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดตั้งภาควิชา อุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดย.... นายเกรียงศักดิ์ บุญญา นักศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหาร การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร

2 ความมุ่งหมายของ หลักสูตร 1. เพื่อผลิตบัณฑิตทาง การศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการสอน วิชาชีพเฉพาะสาขาใน สถาบันการศึกษาระดับมัธยมและ อาชีวศึกษา

3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มี ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และ พัฒนาความรู้ความสามารถอยู่ เสมอ รู้จักค้นคว้า วิจัย สามารถแก้ปัญหาอย่างมี หลักการและเหตุผล ความมุ่งหมายของหลักสูตร

4 • ด้านภาษาอังกฤษ การ พูด อ่าน เขียน ไม่ สามารถติดต่อสื่อสาร กันได้

5 ด้านทักษะ วิชาชีพไม่ทัน ต่อการ เปลี่ยนแปลง ทางเทคโนโลยี ที่ทันสมัยได้

6 • ด้านบุคลิกภาพ ส่วนตัว การอยู่ ร่วมกับผู้อื่น

7 • ด้านวิธีการสอน เทคนิคการสอน ไม่ทันสมัย

8 เทคโนโลยี สมัยใหม่ ทักษะ วิชาชีพ บุคลิกภาพวิธีการสอน ที่ทันสมัย แสดงกระบวนการวิชาชีพครู ช่างอุตสาหกรรม

9 • ผลิตบัณฑิตในสาขาการ สอน • รับผิดชอบด้านการ พัฒนาบุคลากร • ด้านการสอนสาขาช่าง อุตสาหกรรม • เพื่อผลิตครูด้าน อุตสาหกรรมให้มีความรู้ ความสามารถและพร้อม ที่จะทำการสอนและ ถ่ายทอดความรู้

10


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดตั้งภาควิชา อุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดย.... นายเกรียงศักดิ์ บุญญา นักศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหาร การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google