งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีวรรณ ปานสง่า การบริหาร จัดการ ทรัพยากร ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีวรรณ ปานสง่า การบริหาร จัดการ ทรัพยากร ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การบริหาร จัดการ ทรัพยากร ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง บอกวัตถุประสงค์และวิธีการ จัดสรรทรัพยากร

3 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การบริหารจัดการทรัพยากร การ ผลิต การ ผลิต และ ต้นทุน และ ต้นทุน การ ผลิต การ ผลิต การบริหารจัดการ แนวทางการบริโภค การออม ทรัพย์ ในระบบธนาคาร

4 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การบริหาร จัดการ ผู้ประกอ บการ หน่วยธุรกิจ โครง การ บริษัท จำลอ ง - ประเภทธุรกิจ - ลักษณะเจ้าของ

5 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ……………... ผู้ ประกอบ การ มีวิสัยทัศน์ที่ดี ……………... สินค้าได้มาตรฐาน ผลิตเร็ว ต้นทุนต่ำ มองการณ์ไกล มีทักษะเป็นผู้นำ …………… มีคุณธรรม

6 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ประเภทของ ธุรกิจ 1. บริการ 2. จัดจำหน่ายสินค้า 3. ผลิตสินค้า

7 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ……………... บริการ โรงแรม ……………... โรงพยาบาล โรงภาพยนตร์ โรงเรียน สถานบันเทิงต่างๆ

8 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ……………... จัด จำหน่าย สินค้า ห้างสรรพสินค้า ……………... ซุปเปอร์สโตร์ ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าทั่วไป

9 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เจ้าของ ธุรกิจ เจ้าของ คนเดียว ห้างหุ้นส่วน บริษั ท หรือ บรร ษัท

10 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เจ้าของ ธุรกิจ 1. บริหารคนเดียว 2. เป็นธุรกิจขนาดเล็ก 3. ใช้เงินทุนไม่มากนัก

11 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ห้างหุ้นส่วน จำกัด 1. เจ้าของ 2-3 คน 2. ร่วมกันจัดตั้งและบริหาร 3. แบ่งปันผลกำไรเท่าเทียมกัน

12 ครูศรีวรรณ ปานสง่า บริษัทหรือ บรรษัท 1. บริหารจัดการแบบมืออาชีพ 2. องค์การธุรกิจขนาดใหญ่ 3. แบ่งหน้าที่ฝ่ายงานชัดเจน

13 ครูศรีวรรณ ปานสง่า บริษัทหรือ บรรษัท วัตถุประ สงค์ ความเป็น เจ้าของ - แสวงหากำไร - ไม่แสวงหากำไร - บริษัทจำกัด - บริษัท ( มหาชน )

14 ครูศรีวรรณ ปานสง่า บริษัท ( มหาชน ) 1. บุคคลทั่วไปเข้าร่วมเป็นเจ้าของ 2. จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3. ระดมทุนด้วยการขายหุ้น 4. ได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผล

15 ครูศรีวรรณ ปานสง่า หลักธรรมาภิ บาล การบริหารจัดการที่ดี

16 ครูศรีวรรณ ปานสง่า หลักธรรมาภิ บาล การควบคุมและบริหารจัดการองค์การ - โปร่งใส - เป็นธรรม - รับผิดชอบ - เสมอภาค

17 ครูศรีวรรณ ปานสง่า นำผลประโยชน์ ของลูกค้าไปหา ผลประโยชน์ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - รักษาความลับและผลประโยชน์ลูกค้า


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีวรรณ ปานสง่า การบริหาร จัดการ ทรัพยากร ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google