งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Fiduciary Duties RPT-ได้มา/จำหน่ายไป ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ( ก. ล. ต.) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Fiduciary Duties RPT-ได้มา/จำหน่ายไป ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ( ก. ล. ต.) 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Fiduciary Duties RPT-ได้มา/จำหน่ายไป ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ( ก. ล. ต.) 1

2 สำนักงาน ก. ล. ต. ฝ่ายจดทะเบียน หลักทรัพย์ การกำกับดูแลกิจการ -พนักงาน -คู่ค้า -เจ้าหนี้ -ลูกค้า -ชุมชน/สังคม -ภาครัฐ -ประเทศชาติ ฯลฯ -พนักงาน -คู่ค้า -เจ้าหนี้ -ลูกค้า -ชุมชน/สังคม -ภาครัฐ -ประเทศชาติ ฯลฯ ผู้มีส่วนได้ เสีย 2 สร้างมูลค่าเพิ่ม แต่งตั้ง & ประเมินผลงาน กำหนดนโยบาย & กำกับดูแล รับผิดชอบ & รายงาน รับผิดชอบ ผู้ถือหุ้น ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ บริษัท

3 สำนักงาน ก. ล. ต. ฝ่ายจดทะเบียน หลักทรัพย์ กรรมการและผู้บริหาร ของ บริษัทจดทะเบียนและบริษัท ที่เสนอขายหุ้น ต้องปฏิบัติหน้าที่ ด้วย ความรับผิดชอบ ความ ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ และมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการ ของบริษัทมหาชนจำกัด ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด (ม.85) พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ (ม.89/7) 3 Fiduciary duties ตาม กม.มหาชน vs กม.หลักทรัพย์ฯ

4 สำนักงาน ก. ล. ต. ฝ่ายจดทะเบียน หลักทรัพย์ หน้าที่ความรับผิดชอบ ของกรรมการและผู้บริหาร Fiduciary Duties ภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ หลักความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) หลักความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) หลักความระมัดระวัง (Duty of Care) หลักความระมัดระวัง (Duty of Care) การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร 4

5 สำนักงาน ก. ล. ต. ฝ่ายจดทะเบียน หลักทรัพย์ หลักความระมัดระวัง (Duty of Care) กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงวิญญูชน ผู้ประกอบธุรกิจจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงวิญญูชน ผู้ประกอบธุรกิจจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน Safe Harbour ถือว่าทำหน้าที่แล้ว หาก... ตัดสินใจด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ ตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ ตัดสินใจกระทำโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือ โดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น Safe Harbour ถือว่าทำหน้าที่แล้ว หาก... ตัดสินใจด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ ตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ ตัดสินใจกระทำโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือ โดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น 5

6 สำนักงาน ก. ล. ต. ฝ่ายจดทะเบียน หลักทรัพย์ หลักความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) กระทำการโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ กระทำการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม ไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ กระทำการโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ กระทำการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม ไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ o การไม่ทำรายการที่เกี่ยวโยงกันตามเกณฑ์ o การใช้ข้อมูลที่ล่วงรู้มาและยังไม่เปิดเผย o การนำทรัพย์สินหรือโอกาสของบริษัทไปใช้ 6 กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซี่อสัตย์สุจริต

7 สำนักงาน ก. ล. ต. ฝ่ายจดทะเบียน หลักทรัพย์ รายการสำคัญที่ต้องระวังเรื่อง Fiduciary Duties 1. รายการเกี่ยวโยงกัน (รายการ RPT) คือ รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียน หรือ บ.ย่อย กับบุคคลทีเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน 2. รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน คือ การทำรายการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัทจดทะเบียนอย่างมีนัยสำคัญ 7

8 สำนักงาน ก. ล. ต. ฝ่ายจดทะเบียน หลักทรัพย์ หลักการของเกณฑ์ RPT รายการ RPT ทำได้ แต่เพื่อไม่ให้ผิด fiduciary duties… รายการต้องโปร่งใสและเป็นธรรม บริษัทได้ประโยชน์สูงสุดเสมือนทำกับบุคคลอื่น ดำเนินการตามตามขั้นตอนที่ถูกต้อง - เปิดเผยข้อมูลให้นักลงทุนทราบ - ขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท - ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (เรียงตามความมีนัยสำคัญของขนาดรายการ) 8

9 สำนักงาน ก. ล. ต. ฝ่ายจดทะเบียน หลักทรัพย์ เกณฑ์ RPT บริษัทจดทะเบียน และ/หรือ บริษัทย่อย บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ของบริษัทจดทะเบียน กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการ ++ ผู้ที่จะเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร/ บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง / ญาติสนิท นิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บุคคลข้างต้น หรือ บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการ เป็น บุคคลข้างต้น บุคคลธรรมดา นิติบุคคล รายการที่มีมูลค่านัยสำคัญ (เกิน 3% เมื่อเทียบกับ NTA ของบริษัท) ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมี IFA ร่วมให้ความเห็น ทำรายการ 9

10 สำนักงาน ก. ล. ต. ฝ่ายจดทะเบียน หลักทรัพย์ เกณฑ์ RPT รายการขนาด เล็ก < 1 ลบ. / < 0.03% NTA รายการขนาด กลาง 1 20 ลบ. / > 3% NTA ฝ่ายจัดการ ดำเนินการ ได้เลย เปิดเผย สารสนเทศ ต่อ SET ขออนุมัติ Board เปิดเผย สารสนเทศ ต่อ SET ขออนุมัติ Board ขออนุมัติผู้ ถือหุ้น มี IFA ให้ ความเห็น ขนาด รายการ การดำเนินการ 10 ยกเว้น- รายการที่มีข้อตกลงทางการค้าเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก สามารถขออนุมัติหลักการจาก Board ได้

11 สำนักงาน ก. ล. ต. ฝ่ายจดทะเบียน หลักทรัพย์ หลักการของ ได้มา/จำหน่ายไป เมื่อบริษัทจะ ได้มา/จำหน่ายไปทรัพย์สิน เช่น ซื้อ ขาย โอน รับโอน ได้สิทธิ สละสิทธิ ลงทุน หรือ ยกเลิกลงทุน ซึ่งกระทบต่อฐานะและผลการดำเนินงาน อย่างมีนัยสำคัญต้องดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น โดย เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบ หากรายการมีนัยสำคัญมาก ต้องให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจ โดยการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อน กรรมการและผู้บริหารต้องตัดสินใจตาม หลัก fiduciary duties 11

12 สำนักงาน ก. ล. ต. ฝ่ายจดทะเบียน หลักทรัพย์ เกณฑ์ได้มา/จำหน่ายไป บมจ. / บ.ย่อย บุคคล/ นิติบุคคลใดๆ ทรัพย์สินที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน 1 ได้มาหรือจำหน่ายไป ซื้อ-ขาย โอนออก-รับโอน แลกเปลี่ยน ได้สิทธิ-สละสิทธิ ลงทุน-ยกเลิก ลงทุน 1/ การได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหมุนเวียนจาก operation เช่น วัตถุดิบ ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ เงินสด เงินฝาก บริษัทอาจอธิบายเหตุผล และความจำเป็นในการขอยกเว้นได้ รายการที่มีขนาดใหญ่ (เกิน 50% ตามเกณฑ์ที่กำหนด) ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมี IFA ร่วมให้ความเห็น 12

13 สำนักงาน ก. ล. ต. ฝ่ายจดทะเบียน หลักทรัพย์ กรณี ได้มา/จำหน่ายไป รายการขนาด เล็ก < 15% รายการขนาด กลาง 15% < X < 50% รายการขนาด ใหญ่ > 50% ฝ่ายจัดการ ดำเนินการ ได้เลย กรณีที่มีการ ออก หลักทรัพย์ ต้องเปิด สารสนเทศ ต่อ SET ด้วย เปิดเผย สารสนเทศ ต่อ SET ส่ง หนังสือเวียน ถึงผู้ถือหุ้น ภายใน 21 วันนับ จากวันที่ แจ้ง SET เปิดเผย สารสนเทศ ต่อ SET ขออนุมัติผู้ ถือหุ้น มี IFA ให้ ความเห็น ขนาด รายการ การดำเนินการ 13

14 สำนักงาน ก. ล. ต. ฝ่ายจดทะเบียน หลักทรัพย์ ผู้เกี่ยวข้องกับการทำรายการ - ให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับ ความสมเหตุสมผลของการทำ รายการ ความเหมาะสมของราคา และ เงื่อนไข - ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ เกี่ยวข้อง - ต้องเป็นผู้ประเมินใน list กลต. และเป็น รายงานประเมินเพื่อ วัตถุประสงค์สาธารณะ - ให้ความเห็นว่าควรทำรายการ หรือไม่ - รายการนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อ บริษัทอย่างไร - เสนอวาระที่คณะกรรมการเห็น ควรทำรายการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา - ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำ รายการ หาก AC มีความเห็นแตกต่าง จาก คณะกรรมการบริษัทต้องระบุ ความเห็นให้ชัด - เปิดเผยรายละเอียดรายการให้ ผู้ลงทุนทราบ - พิจารณาผู้มีสิทธิออกเสียงใน ขอมติ การทำรายการดังกล่าว 14

15 สำนักงาน ก. ล. ต. ฝ่ายจดทะเบียน หลักทรัพย์ IFA - ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ข้อมูลที่ต้องให้ IFA เพื่อประกอบการให้ความเห็นของ IFA (1) รายละเอียดเกี่ยวกับการทำรายการ (2) สัญญาต่างๆ เกี่ยวกับการทำรายการ (3) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการ (4) แผนงานในอนาคตของบริษัทหลังจากทำรายการ (5) สมมติฐานในการทำประมาณการ (6) ช่วยประสานงานกับผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน (7) รายงานการประเมินราคาทรัพย์สิน (ถ้ามี) ซึ่งต้องเป็นรายงานประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ข้อมูลที่ต้องให้ IFA เพื่อประกอบการให้ความเห็นของ IFA (1) รายละเอียดเกี่ยวกับการทำรายการ (2) สัญญาต่างๆ เกี่ยวกับการทำรายการ (3) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการ (4) แผนงานในอนาคตของบริษัทหลังจากทำรายการ (5) สมมติฐานในการทำประมาณการ (6) ช่วยประสานงานกับผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน (7) รายงานการประเมินราคาทรัพย์สิน (ถ้ามี) ซึ่งต้องเป็นรายงานประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ IFA เป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล เนื่องจากเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการอย่าง เป็นอิสระต่อผู้ถือหุ้น รายงาน IFA จึงเป็นข้อมูลที่ช่วยผู้ถือหุ้น ในการตัดสินใจให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการ ดังนั้น บริษัทและผู้บริหารต้องร่วมมือและให้ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ IFA IFA เป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล เนื่องจากเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการอย่าง เป็นอิสระต่อผู้ถือหุ้น รายงาน IFA จึงเป็นข้อมูลที่ช่วยผู้ถือหุ้น ในการตัดสินใจให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการ ดังนั้น บริษัทและผู้บริหารต้องร่วมมือและให้ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ IFA 15

16 สำนักงาน ก. ล. ต. ฝ่ายจดทะเบียน หลักทรัพย์ สารสนเทศที่ต้องเปิดเผยต่อ SET When When : วันที่เข้าทำรายการ What What : รายละเอียด รายการ - ลักษณะทั่วไปของรายการ รายละเอียดและ ลักษณะสินทรัพย์ บริการ - คำอธิบายธุรกิจที่จะทำต่อไป - แหล่งเงินทุนที่ใช้ ความ พอเพียงของเงินทุน หมุนเวียน - เงื่อนไขที่มีผลกระทบกับผู้ถือ หุ้น What What : รายละเอียด รายการ - ลักษณะทั่วไปของรายการ รายละเอียดและ ลักษณะสินทรัพย์ บริการ - คำอธิบายธุรกิจที่จะทำต่อไป - แหล่งเงินทุนที่ใช้ ความ พอเพียงของเงินทุน หมุนเวียน - เงื่อนไขที่มีผลกระทบกับผู้ถือ หุ้น Who Who : ทำรายการกับใคร - ชื่อคู่กรณี ตำแหน่ง สัดส่วนการ ถือหุ้น และส่วนได้เสียในรายการ ดังกล่าว - ความสัมพันธ์กับบมจ. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ - ชื่อผู้เกี่ยวข้องและญาติสนิท Who Who : ทำรายการกับใคร - ชื่อคู่กรณี ตำแหน่ง สัดส่วนการ ถือหุ้น และส่วนได้เสียในรายการ ดังกล่าว - ความสัมพันธ์กับบมจ. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ - ชื่อผู้เกี่ยวข้องและญาติสนิท Why Why : ความจำเป็น / ประโยชน์ / เหตุผล - ผลประโยชน์ที่จะเกิดจากการ ทำรายการ - ความเห็น Board ระบุความ สมเหตุสมผล และประโยชน์ในการทำรายการ - ความเห็น AC กรณีที่เห็นต่าง จาก Board - ข้อความที่ระบุว่ากรรมการที่มี ส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียง Why Why : ความจำเป็น / ประโยชน์ / เหตุผล - ผลประโยชน์ที่จะเกิดจากการ ทำรายการ - ความเห็น Board ระบุความ สมเหตุสมผล และประโยชน์ในการทำรายการ - ความเห็น AC กรณีที่เห็นต่าง จาก Board - ข้อความที่ระบุว่ากรรมการที่มี ส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียง How much How much : มูลค่ารายการ - มูลค่ารวมของรายการ เกณฑ์ที่ ใช้กำหนดมูลค่า และวิธีการคำนวณมูลค่า รายการ - วิธีการชำระเงินหรือสิ่งตอบแทน อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขข้อตกลงในการทำ รายการ How much How much : มูลค่ารายการ - มูลค่ารวมของรายการ เกณฑ์ที่ ใช้กำหนดมูลค่า และวิธีการคำนวณมูลค่า รายการ - วิธีการชำระเงินหรือสิ่งตอบแทน อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขข้อตกลงในการทำ รายการ 16

17 สำนักงาน ก. ล. ต. ฝ่ายจดทะเบียน หลักทรัพย์ คำถามที่แนะนำก่อนตัดสินใจ ทำรายการใด ๆ  มีข้อมูลเพียงพอประกอบการตัดสินใจ?  ทำไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท?  มีใครมีส่วนได้เสียกับรายการ เป็นรายการที่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์?  เป็นขนาดรายการใหญ่ เข้าเกณฑ์ได้มา/จำหน่ายไป ทรัพย์สิน?  ทำกับคนเกี่ยวโยง เข้าเกณฑ์ RPT?  ถ้าไม่ใช่คนเกี่ยวโยงจะทำรายการด้วยไหม? 17

18 18

19 สำนักงาน ก. ล. ต. ฝ่ายจดทะเบียน หลักทรัพย์ ตัวอย่างที่ 1 19 บมจ.กินดี จะขยายโรงงานอาหารกระป๋อง โดยจะซื้อที่ดิน 50 ไร่ จากมารดาของภรรยาของ MD (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น บมจ.กินดี 48%) มูลค่า 50 ล้านบาท และต้องลงทุนเพื่อสร้างโรงงานอีกทั้งหมด 800 ล้านบาท บมจ.กินดี แม่ยายของ MD ที่ดิน 50 ไร่ ถือหุ้น 48% ซื้อที่ดิน มูลค่า 50 ลบ. ลงทุนเพิ่ม 800 ลบ.

20 สำนักงาน ก. ล. ต. ฝ่ายจดทะเบียน หลักทรัพย์ 20

21 สำนักงาน ก. ล. ต. ฝ่ายจดทะเบียน หลักทรัพย์ 21 บมจ.กินดี จะขยายโรงงานอาหารกระป๋อง โดยจะซื้อที่ดิน 50 ไร่ จากมารดาของภรรยาของ MD (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น บมจ.กินดี 48%) มูลค่า 50 ล้านบาท และต้องลงทุนเพื่อสร้างโรงงานอีกทั้งหมด 800 ล้านบาท ข้อมูลเพิ่มเติม จากฝ่ายจัดการของ บมจ.กินดี  บมจ.กินดี มีสินทรัพย์รวม 800 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 400 ล้านบาท (เท่ากับ NTA)  ราคาประเมินที่ดิน 40-60 ล้านบาท จากผู้ประเมิน list กลต.  โรงงานปัจจุบันใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 85% โรงงานใหม่จะมีกำลังการผลิตเท่ากับโรงงานปัจจุบัน จะก่อสร้างและติดตั้งพร้อมผลิตภายใน 1 ปีนับจากนี้ ตัวอย่างที่ 1 (ต่อ)

22 สำนักงาน ก. ล. ต. ฝ่ายจดทะเบียน หลักทรัพย์ 22 ตัวอย่างที่ 1 (ต่อ)

23 สำนักงาน ก. ล. ต. ฝ่ายจดทะเบียน หลักทรัพย์ 23 คณะกรรมการ บมจ.กินดี ให้ความเห็นว่าควรอนุมัติการซื้อที่ดิน และขยายโรงงาน เนื่องจากในปัจจุบันโรงงานเดิมใช้กำลัง การผลิตเกือบเต็มแล้ว และราคาที่ดินที่ซื้อจากมารดาของ ภรรยา MD ก็เป็นราคาที่อยู่ในช่วงของราคาประเมิน ตัวอย่างที่ 1 (ต่อ)

24 สำนักงาน ก. ล. ต. ฝ่ายจดทะเบียน หลักทรัพย์ 24 เนื่องจากเป็นรายการที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องมี ความเห็นจาก IFA บมจ.กินดี จึงจัดให้มี IFA มาให้ความเห็น IFA ให้ความเห็นว่า  ที่ดินที่จะซื้ออยู่ห่างไกลโรงงานปัจจุบันมา อาจเป็น อุปสรรคในการปรับเปลี่ยนการผลิตและการประสานงาน  ยอดขายของ บมจ. กินดี เริ่มลดลงในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และยังไม่มีแผนการตลาดที่ชัดเจนสำหรับการขายสินค้า ที่จะเพิ่มขึ้นจากการขยายโรงงาน  การลงทุนขยายโรงงานอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง ทางการเงินของบริษัทอย่างมาก เพราะใช้เงินลงทุนสูงมาก  โดยสรุป IFA ไม่เห็นด้วยกับการทำรายการดังกล่าว ตัวอย่างที่ 1 (ต่อ)

25 สำนักงาน ก. ล. ต. ฝ่ายจดทะเบียน หลักทรัพย์ ตัวอย่างที่ 2 25 บมจ. พันธุ์พืช ซึ่งทำธุรกิจการเกษตร มีแผนที่จะซื้อหุ้น ของ บริษัท เพิ่มพลัง จำกัด ที่ทำธุรกิจ Green Energy เพื่อที่จะขยายธุรกิจเพิ่มเติม จำนวน 49% มูลค่า 3 ลบ. โดย บมจ.พันธุ์พืช มีสินทรัพย์รวม 500 ล้านบาท บมจ. พันธุ์พืชบ.เพิ่มพลัง ซื้อหุ้น ร้อยละ 49 มูลค่า 3 ลบ.

26 สำนักงาน ก. ล. ต. ฝ่ายจดทะเบียน หลักทรัพย์ 26

27 สำนักงาน ก. ล. ต. ฝ่ายจดทะเบียน หลักทรัพย์ ตัวอย่างที่ 2 (ต่อ) 27 บมจ. พันธุ์พืช ซึ่งทำธุรกิจการเกษตร มีแผนที่จะซื้อหุ้น ของ บริษัท เพิ่มพลัง จำกัด ที่ทำธุรกิจ Green Energy เพื่อที่จะขยายธุรกิจเพิ่มเติม จำนวน 49% มูลค่า 3 ลบ. โดย บมจ.พันธุ์พืช มีสินทรัพย์รวม 500 ล้านบาท ข้อมูลเพิ่มเติม จากฝ่ายจัดการของ บมจ.พันธุ์พืช  บ.เพิ่มพลัง ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ บมจ.พันธุ์พืช  บ.เพิ่มพลัง มีแผนที่จะทำโรงไฟฟ้าปลอดมลพิษ มูลค่าโครงการ 2,000 ลบ. คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในอีก 3 ปีข้างหน้า  มีสัญญาระหว่าง บมจ.พันธุ์พืช และ บ.เพิ่มพลัง กำหนดให้ บมจ.พันธุ์พืช ต้องลงทุนเพิ่มตามสัดส่วน การถือหุ้นในแผนสร้างโรงไฟฟ้า (รวม 980 ล้านบาท)

28 สำนักงาน ก. ล. ต. ฝ่ายจดทะเบียน หลักทรัพย์ 28 ฝ่ายจัดการ บมจ.พันธุ์พืช เห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการขยาย ธุรกิจโดยปกติของบริษัท อีกทั้งขนาดรายการไม่มีนัยสำคัญ จึงไม่จำเป็นต้องขออนุมัติผู้ถือหุ้น ตัวอย่างที่ 2 (ต่อ)

29 สำนักงาน ก. ล. ต. ฝ่ายจดทะเบียน หลักทรัพย์ 29


ดาวน์โหลด ppt Fiduciary Duties RPT-ได้มา/จำหน่ายไป ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ( ก. ล. ต.) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google