งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายและระบบกฎหมาย BUA 1105 กฎหมายธุรกิจ ๘ มกราคม ๒๕๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายและระบบกฎหมาย BUA 1105 กฎหมายธุรกิจ ๘ มกราคม ๒๕๕๖."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายและระบบกฎหมาย BUA 1105 กฎหมายธุรกิจ ๘ มกราคม ๒๕๕๖

2 ขอบข่ายการเรียนการสอน  แนะนำการเรียนการสอนวิชากฎหมาย และ ข้อตกลงในการเรียน  โครงงานกลุ่ม  เนื้อหาวิชาที่จะต้องเรียนในภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๕๖  กฎหมาย และ ระบบกฎหมาย

3 แนะนำการเรียนการสอนวิชา กฎหมาย  วิชากฎหมาย คือ การท่องจำ ?  การเรียนวิชากฎหมายควรต้องมีทักษะประการ ใดบ้าง ?  อุปกรณ์การเรียนที่ต้องใช้เมื่อเรียนวิชา กฎหมาย ?

4 ประมวลกฎหมาย

5 แหล่ง download กฎหมาย Online  http://www.krisdika.go.th/wps/portal/generalhttp://www.krisdika.go.th/wps/portal/general

6 ข้อตกลงในการเรียน  การเข้าเรียน  การขาด ลา มาสาย  การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน  การสอบ  การนำเสนอโครงงาน

7 โครงงานกลุ่ม : Mindmap

8 หัวข้อโครงงาน : กฎหมายธุรกิจ 1. การจัดตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน 2. สัญญาซื้อขาย : อธิบายสัญญาซื้อขาย หน้าที่ของ ผู้ซื้อ และ ผู้ขาย 3. สัญญากู้ยืมเงิน : อธิบายสัญญากู้ยืมเงิน หน้าที่ และ ความรับผิดของผู้กู้ และ ผู้ให้กู้ 4. อธิบายลักษณะของสัญญาค้ำประกัน จำนอง จำนำ 5. อธิบายลักษณะของตั๋วเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ เช็ค 6. การซื้อขายหุ้น สินค้า ในตลาดหลักทรัพย์ 7. วิธีการนำกิจการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์

9 รายการสิ่งที่ต้องส่ง  เล่มรายงานสรุป  กระดาษ A3 ที่เขียน Mindmap ในหัวข้อที่ได้รับ มอบหมาย  Present งานโดยใช้ Mindmap  การ Present งาน แบ่งเป็น 2 รอบ ก่อน และ หลัง Midterm ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย

10 คำอธิบายรายวิชา  กฎหมายเกี่ยวกับ การจัดองค์กรธุรกิจ และกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ หลัก กฎหมาย ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับ ตราสารทาง การเงิน ด้านตราสารทุน และตราสารหนี้ และตั๋วเงิน

11 กฎหมาย และ ระบบกฎหมาย  ความหมายของกฎหมาย ?

12 ระบบกฎหมาย

13 Civil Law VS Common Law


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายและระบบกฎหมาย BUA 1105 กฎหมายธุรกิจ ๘ มกราคม ๒๕๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google