งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บช. 342 สรุปใบงาน วิชา ระบบสารสนเทศ ทางการบัญชี บช. 342.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บช. 342 สรุปใบงาน วิชา ระบบสารสนเทศ ทางการบัญชี บช. 342."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บช. 342 สรุปใบงาน วิชา ระบบสารสนเทศ ทางการบัญชี บช. 342

2 ใบงานที่ 1 งานกลุ่ม ( จำนวน 15 คะแนน ) ให้ศึกษาระบบบัญชีของธุรกิจที่นักศึกษา สนใจ โดยศึกษาองค์ประกอบของระบบ บัญชีทั้ง 5 องค์ประกอบอย่างละเอียด จัดทำเป็นรายงานและนำเสนอหน้าชั้น เรียน ในสัปดาห์ที่ 8 ก่อนสอบกลางภาค ธุรกิจที่นักศึกษาเลือกต้องเป็นประเภท ธุรกิจที่ไม่ซ้ำกัน ไม่เป็นธุรกิจสาขา ส่วน ราชการ ธุรกิจเจ้าของคนเดียว ( ส่ง รายชื่อให้อาจารย์อนุมัติก่อน ) ประเภทธุรกิจ : ซื้อมา - ขายไป, รับเหมา ก่อสร้าง, ผลิต, บริการโรงแรม, บริการ รับจ้างทำของ, ส่งออก, อื่น ๆ

3 ใบงานที่ 2 งานกลุ่ม สังเกตการณ์กิจกรรมการควบคุม ของสถานที่ที่นักศึกษาใช้บริการ เช่น สถานศึกษา ร้านอาหาร ร้าน สะดวกซื้อ ปั๊มน้ำมัน ร้านเสริมสวย โรงพยาบาล เป็นต้น คำสั่ง 1. ระบุชื่อกิจการที่นักศึกษาทำการสังเกตการณ์และ ยกตัวอย่างกิจกรรมการควบคุมกิจการละ 10 กิจกรรม พร้อมทั้งอธิบายประโยชน์ของกิจกรรม ควบคุมดังกล่าว 2. ประเมินจุดบกพร่องของการควบคุมภายในที่ นักศึกษาคิดว่าควรให้ข้อเสนอแนะให้มีกิจกรรม การควบคุมเพิ่มเติม กิจการละ 5 กิจกรรม 3. นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนในสัปดาห์ที่ 2

4 ใบงานที่ 3 งานกลุ่ม ให้นักศึกษาหาเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ซึ่งเป็นเอกสารต้นฉบับ ที่นักศึกษาใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ 1. ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี 5. บิล เงินสด 2. ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี 6. ใบแจ้ง หนี้ 3. ใบเสร็จรับเงิน 7. ใบนำฝาก ธนาคาร 4. ใบกำกับภาษีอย่างย่อ 8. ใบถอน เงินจากธนาคาร อธิบายองค์ประกอบของเอกสารแต่ละใบให้ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์

5 ใบงานที่ 4 การออกแบบรหัส บัญชี จากข้อมูลต่อไปนี้ ให้นักศึกษาออกแบบรหัสบัญชี 3 หลักแบบ Numuric ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์มินิมารท์ ประกอบกิจการค้าปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค เป็น กิจการจดทะเบียนในระบบ ภาษีมูลค่าเพิ่มมีเงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร 2 แห่งคือ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาหางดง และธนาคาร กรุงเทพสาขาหางดง มีลูกหนี้การค้าซึ่งเป็นลูกค้าประจำ สินค้า ส่วนใหญ่ซื้อจากบริษัทค้าส่ง เช่น แมคโคร จึงไม่ได้รับเครดิต ในบางครั้งหากเงินสดไม่พอสำหรับการซื้อสินค้า กิจการจะต้อง ยืมเงินจากผู้เป็นหุ้นส่วนเพื่อใช้หมุนเวียนในร้าน สินทรัพย์ถาวรของบริษัทประกอบด้วย ที่ดิน อาคารที่ใช้เป็นร้าน มินิมารท์ รถยนต์สำหรับบรรทุกสินค้า โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง เครื่องบันทึกเงินสด ชั้นวางของ และตู้แช่ บริษัทมีพนักงานขายจำนวน 4 คน แม่บ้าน 1 คน และผู้เป็น หุ้นส่วนดูแลเงินบัญชีการเงิน และการซื้อของเข้าร้าน 2 คน มี การจ่ายเงินเดือนและค่าล่วงเวลา และหักประกันสังคม เดือนละ 1 ครั้ง ค่าใช้จ่ายทั่วไปประกอบด้วย ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าจ้างสำนักงานบัญชี ค่าสอบบัญชี ค่าทำความ สะอาด ค่าโฆษณา ค่าน้ำมันรถ ค่าซ่อมแซม ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

6 ใบงานที่ 5 จากรายงานในใบงานที่ 1 สมมติว่ากิจการที่นักศึกษา ได้ศึกษามาได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการประมวลผลและจัดทำบัญชี คำสั่ง ให้นักศึกษาเขียนแผนผังทางเดินเอกสารและ ข้อมูลใหม่ จากข้อมูลเดิม พร้อมทั้งอธิบายแผนผัง ทางเดินเอกสารและข้อมูลดังกล่าว ( โดยแสดง Flowchart เดิมเปรียบเทียบ )

7 ใบงานที่ 6 คำสั่ง ให้นักศึกษาออกแบบ ฐานข้อมูลโดยใช้ Microsoft Access ดังนี้ 1. บัญชีสินค้าของร้านแจ่มฟ้า จำนวน 20 รายการ 2. ใบเกรดของของนักศึกษาบัญชี ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4 หลักสูตร 2 ปี

8 ใบงานที่ 7 ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มศึกษาการควบคุม ทั่วไปและการควบคุมเฉพาะระบบงานของ โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่นักศึกษาสนใจ โดยวิเคราะห์ว่า การทำงานของโปรแกรม บัญชีสำเร็จรูปมีการควบคุมทั่วไป และการ ควบคุมเฉพาะในเรื่องใดบ้าง ประโยชน์ ของการควบคุมคืออะไร พร้อม ยกตัวอย่างประกอบ - การควบคุมทั่วไป 10 การควบคุม - การควบคุมเฉพาะ 10 การควบคุม ส่งรายงานในชั่วโมงสุดท้ายก่อนสอบ ปลายภาค


ดาวน์โหลด ppt บช. 342 สรุปใบงาน วิชา ระบบสารสนเทศ ทางการบัญชี บช. 342.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google