งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Statement of Cash Flows งบกระแสเงินสด. เนื้อหา ความหมาย วัตถุประสงค์และประโยชน์ รูปแบบของงบกระแสเงินสด กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ เคลื่อนไหวของกระแสเงินสด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Statement of Cash Flows งบกระแสเงินสด. เนื้อหา ความหมาย วัตถุประสงค์และประโยชน์ รูปแบบของงบกระแสเงินสด กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ เคลื่อนไหวของกระแสเงินสด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Statement of Cash Flows งบกระแสเงินสด

2 เนื้อหา ความหมาย วัตถุประสงค์และประโยชน์ รูปแบบของงบกระแสเงินสด กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ เคลื่อนไหวของกระแสเงินสด การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

3 งบกระแสเงินสด เป็นหนึ่งในสามงบการเงินหลัก ซึ่งกิจการจะต้องจัดทำและ นำเสนอต่อสาธารณชน โดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียน กิจการโดยทั่วไปมักจัดทำงบ กระแสเงินสด เพื่อประโยชน์ใน การดำเนินงานของตนด้วย

4 วัตถุประสงค์และประโยชน์ แสดงการเคลื่อนไหวของเงินสด ในรอบระยะเวลาหนึ่งๆ ประเมินความสามารถของ กิจการ ( ฝ่ายจัดการ ) ในการหา และใช้เงิน ช่วยคาดการณ์เกี่ยวกับกระแส เงินสดในอนาคต

5 รูปแบบของงบกระแสเงินสด แยกแสดงกระแสเงินสด ตาม กิจกรรม  จากการดำเนินงาน (Operating activities)  จากการลงทุน (Investing activities)  จากการจัดหาเงินทุน (Financing activities) ต้องมีชื่อกิจการ คำว่า “ งบ กระแสเงินสด ” และช่วงเวลาที่ เกี่ยวข้อง

6 เงินสดจากการดำเนินงาน เงินสดเข้า  จากการขายเงินสด  รับชำระจากลูกหนี้  รายรับอื่นๆ เช่น ดอกเบี้ยรับ เงินปัน ผลรับ เงินสดออก  จ่ายค่าวัตถุดิบหรือสินค้า  จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง  จ่ายดอกเบี้ย ภาษี และอื่นๆ

7 เงินสดจากการลงทุน เงินสดออก  จากการซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์  จากการซื้อหลักทรัพย์  จากการให้กู้ยืม เงินสดเข้า  จากการขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์  จากการขายหลักทรัพย์  จากการรับชำระหนี้

8 เงินสดจากการจัดหาเงินทุน เงินสดเข้า  จากการกู้ยืม  จากการออกหุ้น เงินสดออก  จากการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม  จากการจ่ายเงินปันผล

9 การวิเคราะห์งบกระแสเงิน สด สามารถบอกได้ว่า กิจการ ดำเนินงานได้ดี มีเงินสด หมุนเวียนพอสำหรับค่าใช้จ่าย ในงวดนั้นหรือไม่ กิจการสามารถจ่ายเงินปัน ผลได้หรือไม่ กิจการสามารถขยายงานได้ มากน้อย เพียงไร

10 การบริหารเงินสด เร่งรัดการจัดเก็บเงินจากลูกหนี้ รักษาระดับสินค้าคงเหลือไม่ให้สูง เกินความจำเป็น ยืดเวลาการชำระหนี้สิน วางแผนสำหรับรายจ่ายลงทุนที่เป็น จำนวนเงินมาก กรณีที่มีเงินเกินต้องการ ควรลงทุน เพื่อได้รับผลตอบแทน

11 Homework Ex.15-2 Ex.15-3


ดาวน์โหลด ppt Statement of Cash Flows งบกระแสเงินสด. เนื้อหา ความหมาย วัตถุประสงค์และประโยชน์ รูปแบบของงบกระแสเงินสด กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ เคลื่อนไหวของกระแสเงินสด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google