งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทของผู้ค้าปลีก 1. การจัดประเภทผู้ค้าปลีกตามกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ห้างสรรพสินค้า (Department Store) ซุปเปอร์สโตร์ (Superstore) ซุปเปอร์มาร์เก็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทของผู้ค้าปลีก 1. การจัดประเภทผู้ค้าปลีกตามกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ห้างสรรพสินค้า (Department Store) ซุปเปอร์สโตร์ (Superstore) ซุปเปอร์มาร์เก็ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประเภทของผู้ค้าปลีก 1. การจัดประเภทผู้ค้าปลีกตามกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ห้างสรรพสินค้า (Department Store) ซุปเปอร์สโตร์ (Superstore) ซุปเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket) ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ (Super Center) ร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) ร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง (Specialty Store) ศูนย์การค้า (Shopping Center)

3 2. การจัดประเภทผู้ค้าปลีกตามขนาดและความถาวรของร้าน 2.1 การค้าปลีกแบบที่มีตั้งร้านแน่นอน 2.2 การค้าปลีกแบบไม่มีที่ตั้งร้านแน่นอน ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ร้านค้าปลีกขนาดกลาง ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ร้านค้าปลีกแบบแผงจำหน่ายสินค้า ผู้ค้าเร่แบบเคลื่อนที่ การขายตรงโดยพนักงานขาย การขายแบบจัดปาร์ตี้ การขายตรงผ่านสื่อ การขายผ่านเครื่องอัตโนมัติ

4 3. การจัดประเภทร้านค้าปลีกตามลักษณะความเป็นเจ้าของ 3.1 ร้านค้าปลีกอิสระ 3.2 ร้านค้าปลีกแบบ ลูกโซ่ 3.3 ร้านค้าปลีกระบบ สิทธิทางการค้า 3.4 ร้านค้าปลีกแบบ รวมกลุ่มของผู้ค้า ปลีกอิสระ

5 ประเภทของผู้ค้าส่ง 1. พ่อค้าส่ง (Merchant Wholesalers) 1. พ่อค้าส่ง (Merchant Wholesalers) 2. ตัวแทนค้าส่ง (Agent Wholesalers) 2. ตัวแทนค้าส่ง (Agent Wholesalers)

6 พ่อค้าส่ง 1. พ่อค้าส่งที่ให้บริการครบวงจร (Full Services Wholesalers) พ่อค้าส่งที่ให้บริการหลากหลายประเภทแก่ผู้ค้าปลีก และผู้ผลิต มีความยืดหยุ่นของหน้าที่งานในการให้บริการสูง 1. พ่อค้าส่งสินค้าทั่วไป (General Merchandise Wholesalers) 1. พ่อค้าส่งสินค้าทั่วไป (General Merchandise Wholesalers) 2. พ่อค้าส่งจำกัดสายผลิตภัณฑ์ (Limited Line Wholesalers 2. พ่อค้าส่งจำกัดสายผลิตภัณฑ์ (Limited Line Wholesalers 3. พ่อค้าส่งเฉพาะผลิตภัณฑ์ (Specialty Line Wholesalers) 3. พ่อค้าส่งเฉพาะผลิตภัณฑ์ (Specialty Line Wholesalers) จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป ผู้ค้าส่งเสื้อผ้า, ผู้ค้าส่งเครื่องกีฬา ขายหนังสือพิมพ์, ผู้ค้าส่งนม

7 พ่อค้าส่ง 2. พ่อค้าส่งที่ให้บริการจำกัด (Limited Services Wholesalers) พ่อค้าส่งที่จำกัดขอบเขตการให้บริการแก่ผู้ค้าปลีก และผู้ผลิต มีความยืดหยุ่นของการให้บริการต่ำ 1. พ่อค้าส่งแบบรับเฉพาะเงินสด และไม่มีบริการขนสินค้า (Cash and carry Wholesalers) 1. พ่อค้าส่งแบบรับเฉพาะเงินสด และไม่มีบริการขนสินค้า (Cash and carry Wholesalers) 2. พ่อค้าส่งแบบขายฝาก (Rack Jobber) 2. พ่อค้าส่งแบบขายฝาก (Rack Jobber) 3. พ่อค้าส่งแบบประสานงานการ สั่งซื้อ (Drop Shippers) 3. พ่อค้าส่งแบบประสานงานการ สั่งซื้อ (Drop Shippers) ผู้ซื้อต้องเป็นคนขนสินค้า, สินค้าราคาต่ำ เช่น Makro ผู้ซื้อต้องเป็นคนขนสินค้า, สินค้าราคาต่ำ เช่น Makro รับผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตมาฝากขายตาม ร้านค้าปลีก, เป็นคนกำหนดราคาสินค้า รับผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตมาฝากขายตาม ร้านค้าปลีก, เป็นคนกำหนดราคาสินค้า ไม่เก็บสินค้าเอง, คล้ายนายหน้า, ไม่มี กรรมสิทธิ์ในสินค้า, การค้าปูนซีเมนต์ ไม่เก็บสินค้าเอง, คล้ายนายหน้า, ไม่มี กรรมสิทธิ์ในสินค้า, การค้าปูนซีเมนต์ 4. สหกรณ์ผู้ผลิต (Producers Cooperatives) 4. สหกรณ์ผู้ผลิต (Producers Cooperatives) จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้ผลิตรายย่อย, มักเป็น สินค้าเกษตร เช่น สหกรณ์โคนม จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้ผลิตรายย่อย, มักเป็น สินค้าเกษตร เช่น สหกรณ์โคนม

8 ตัวแทนค้าส่ง ตัวแทนค้าส่ง (Agent Wholesalers) คือ กลุ่มคนกลางค้าส่งที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในสินค้า 1. ตัวแทนจำหน่าย (Selling Agent) 1. ตัวแทนจำหน่าย (Selling Agent) 2. นายหน้าค้าส่ง (Broker) 2. นายหน้าค้าส่ง (Broker) 3. กิจการประมูลราคาค้าส่ง (Action) 3. กิจการประมูลราคาค้าส่ง (Action) ทำหน้าที่ช่วยผู้ผลิตในการวางแผนการ ตลาดและการขาย เช่น บริษัทดีสแฮม ทำหน้าที่ช่วยผู้ผลิตในการวางแผนการ ตลาดและการขาย เช่น บริษัทดีสแฮม ชักนำผู้ซื้อและผู้ผลิตมาพบกัน, รับค่า ตอบแทนเป็น % เช่น นายหน้าซื้อขาย ผลผลิตทางการเกษตร ชักนำผู้ซื้อและผู้ผลิตมาพบกัน, รับค่า ตอบแทนเป็น % เช่น นายหน้าซื้อขาย ผลผลิตทางการเกษตร เป็นองค์กรที่จัดประสานงานการซื้อ ขายในลักษณะการเปิดประมูล เป็นองค์กรที่จัดประสานงานการซื้อ ขายในลักษณะการเปิดประมูล


ดาวน์โหลด ppt ประเภทของผู้ค้าปลีก 1. การจัดประเภทผู้ค้าปลีกตามกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ห้างสรรพสินค้า (Department Store) ซุปเปอร์สโตร์ (Superstore) ซุปเปอร์มาร์เก็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google