งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 การร่วมค้า การร่วมค้า หมายถึง หมายถึง การประกอบกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ ของบุคคลหรือกิจการอย่างน้อยสองราย โดยมีการควบคุมร่วมกันตามที่ตกลงไว้ ในสัญญา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 การร่วมค้า การร่วมค้า หมายถึง หมายถึง การประกอบกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ ของบุคคลหรือกิจการอย่างน้อยสองราย โดยมีการควบคุมร่วมกันตามที่ตกลงไว้ ในสัญญา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 การร่วมค้า การร่วมค้า หมายถึง หมายถึง การประกอบกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ ของบุคคลหรือกิจการอย่างน้อยสองราย โดยมีการควบคุมร่วมกันตามที่ตกลงไว้ ในสัญญา

2 รูปแบบของการร่วมค้า การควบคุมร่วมในการดำเนินงาน (Jointly Controlled Operations) การควบคุมร่วมในกิจการ (Jointly Controlled Entities) การควบคุมร่วมในสินทรัพย์ (Jointly Controlled Assets)

3 (Jointly Controlled Operations) การควบคุมร่วมในการดำเนินงาน (Jointly Controlled Operations) ไม่มีการจัดตั้งเป็นบริษัท ผู้ร่วมค้าจะใช้ที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์ของตนเอง ไม่มีการแยกโครงสร้าง การเงินจากผู้ร่วมค้า ลักษณะ การดำเนินงาน

4 (Jointly Controlled Operations) การควบคุมร่วมในการดำเนินงาน (Jointly Controlled Operations) - ผู้ร่วมค้าต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินของ ตนเอง - มีการกำหนดการจัดสรร ผลตอบแทนและค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นร่วมกันไว้ในสัญญา - ไม่ต้องจัดทำงบการเงิน ของกิจการร่วมค้า ลักษณะ การดำเนินงาน ( ต่อ )

5 (Jointly Controlled Operations) การควบคุมร่วมในการดำเนินงาน (Jointly Controlled Operations) ค่าใช้จ่ายที่ผู้ร่วมค้าก่อให้เกิดขึ้น และส่วนแบ่งของรายได้จากการ ขายสินค้าหรือให้บริการที่ผู้ร่วม ค้าควรได้รับ รายงานทางการเงิน เกี่ยวกับส่วนได้เสีย สินทรัพย์ที่ผู้ร่วมค้าควบคุมและ หนี้สินที่ผู้ร่วมค้านั้นเป็นผู้ก่อขึ้น

6 การควบคุมร่วมในสินทรัพย์ (Jointly Controlled Assets ) ลักษณะการ ดำเนินงาน ไม่มีการจัดตั้งเป็นบริษัท ไม่มีการแยกโครงสร้างการเงินจากผู้ร่วมค้า ผู้ร่วมค้าได้รับส่วนแบ่งจากผลิตผลที่เกิดจากสินทรัพย์ ผู้ร่วมค้าเป็นเจ้าของสินทรัพย์ในการร่วมค้าร่วมกัน ผู้ร่วมค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ ไม่ต้องจัดทำงบการเงินของกิจการร่วมค้า

7 การควบคุมร่วมในสินทรัพย์ (Jointly Controlled Assets ) 1. สินทรัพย์ที่ควบคุมร่วมกันเฉพาะส่วนที่ เป็นของตน 2. หนี้สินและค่าใช้จ่ายของผู้ร่วมค้าที่เกิด จากการจัดหาเงินทุน เพื่อซื้อสินทรัพย์ ( เฉพาะส่วนที่ผู้ร่วมค้าควบคุม ) 3. หนี้สินที่เกิดขึ้นร่วมกันจากการร่วมค้า เฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ร่วมค้า 4. รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการ ร่วมค้าเฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ร่วมค้า รายงานทางการเงินเกี่ยวกับส่วนได้เสีย

8 (Jointly Controlled Entities) การควบคุมร่วมในกิจการ (Jointly Controlled Entities) - มีการจัดตั้งเป็นบริษัท - เป็นกิจการร่วมค้าที่มีสินทรัพย์อยู่ใน การควบคุมของกิจการ - ผู้ร่วมค้าทุกรายมีอำนาจควบคุม กิจการร่วมค้าร่วมกัน - ผู้ร่วมค้าทุกรายมีสิทธิได้รับส่วนแบ่ง จากผลการดำเนินงาน - ต้องมีการจดบันทึกรายการค้า และ จัดทำงบการเงินของกิจการร่วมค้า ลักษณะ การดำเนินงาน

9 (Jointly Controlled Entities) การควบคุมร่วมในกิจการ (Jointly Controlled Entities) บันทึกบัญชีและจัดทำงบ การเงินตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง “ รายงานทางการเงินเกี่ยวกับ ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า ” รายงานทางการเงินเกี่ยวกับส่วนได้เสีย

10 (Jointly Controlled Entities) การควบคุมร่วมในกิจการ (Jointly Controlled Entities) “ รายงานทางการเงินเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า ” งบการเงินตาม สัดส่วน - รวมแต่ละบรรทัด - แยกแต่ละบรรทัด งบการเงินเฉพาะกิจการ ของผู้ร่วมค้า

11 วิธีการปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับกิจการร่วมค้า วิธีการปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับกิจการร่วมค้า กรณีที่ไม่ได้แยกการบันทึกบัญชีของการร่วมค้าเป็นอีกชุดหนึ่ง กรณีที่แยกการบันทึกบัญชีของการร่วมค้าเป็นอีกชุดหนึ่ง

12 กรณีที่ไม่ได้แยกการบันทึกบัญชีของการร่วมค้าเป็นอีกชุดหนึ่ง มีลักษณะเป็นบัญชีกำไร ขาดทุนจากการร่วมค้า โดย ใช้บันทึกรายการเกี่ยวกับ ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่าย และ รายได้ แยกเป็นผู้ร่วมค้าแต่ละราย ใช้บันทึกส่วนได้เสียของผู้ ร่วมค้า บัญชีที่กิจการต้องเปิดขึ้นใหม่ บัญชีร่วมค้า บัญชีผู้ร่วมค้า

13 กรณีที่แยกการบันทึกบัญชีของการร่วมค้าเป็นอีกชุดหนึ่ง - ผู้ร่วมค้าที่ทำหน้าที่เป็น “ ผู้ดำเนินการร่วมค้า ” จะเป็นผู้ บันทึกรายการทั้งหมดที่เกี่ยวกับ การร่วมค้าในสมุดบัญชีของ กิจการร่วมค้า - ผู้ร่วมค้าแต่ละฝ่าย จะบันทึก รายการค้าเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง กับตนในสมุดบัญชีของตนเอง

14 กรณีที่แยกการบันทึกบัญชีของการร่วมค้าเป็นอีกชุดหนึ่ง 1. บัญชีที่เกี่ยวกับ การร่วมค้า ( ใน สมุดบัญชีกิจการร่วม ค้า ) 2. บัญชีเงินลงทุน ในกิจการร่วมค้าหรือ บัญชีร่วมค้า ( ในสมุด บัญชีของผู้ร่วมค้า ) บัญชีที่กิจการต้องเปิดขึ้นใหม่


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 การร่วมค้า การร่วมค้า หมายถึง หมายถึง การประกอบกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ ของบุคคลหรือกิจการอย่างน้อยสองราย โดยมีการควบคุมร่วมกันตามที่ตกลงไว้ ในสัญญา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google