งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 หลักเกณฑ์ในการป้องกันการ กระทำที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการ จัดการกองทุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 หลักเกณฑ์ในการป้องกันการ กระทำที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการ จัดการกองทุน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 หลักเกณฑ์ในการป้องกันการ กระทำที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการ จัดการกองทุน

2 2  เพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานให้บริษัทจัดการ สามารถดำเนินธุรกิจในการจัดการกองทุน ของตนด้วยความโปร่งใส และคำนึงถึง ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ  สำนักงานได้ออกประกาศที่ สน. 29/2549 เรื่อง การกระทำที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการ กองทุนและหลักเกณฑ์ในการป้องกัน ลง วันที่ 19 กรกฎาคม 2549 การดำเนินการ

3 3  กำหนดหลักปฏิบัติในการจัดการกองทุนเพื่อ หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการบริหารจัดการ กองทุน แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่  การลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการ (proprietary trading)  การทำธุรกรรมของกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (affiliated transaction)  การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุน ใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission)  การลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของพนักงาน (staff dealing) สาระสำคัญ

4 4  บริษัทจัดการสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ใด ๆ ได้ โดยต้องมี holding period เกิน 1 ปี เว้นแต่  การลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่า  ตราสารที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปีและถือจนครบ กำหนด  หน่วยลงทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องของ กองทุน ในกรณีที่ไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สิน เพื่อรองรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควรที่ไม่อาจถือทรัพย์สิน ไว้เกิน 1 ปีได้ ให้บริษัทจัดการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและ รายงานต่อ ก. ล. ต. ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่จำหน่ายทรัพย์สินนั้น 1. การลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สิน ของบริษัทจัดการ

5 5  กรณีที่บริษัทจัดการบริหารพอร์ตการ ลงทุนของ บริษัทจัดการเอง ต้องจัดให้มีระบบงาน เพื่อพอร์ตบริษัท ที่มีประสิทธิภาพโดยต้องได้รับความ เห็นชอบจาก ก. ล. ต. ก่อนเริ่มลงทุน 1. การลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สิน ของบริษัทจัดการ

6 6 บริ ษัท จัด การ ( ข ) (1) ( ข )( 2) >30%>30% กองทุน รวม >5 % บริษัท แม่ (ง)(ง) กองทุน ( ญ ) กองทุน รวม (ค)(ค) >10%>10% (จ)(จ) (ฉ)(ฉ) (ช)(ช) ( จ ) + ( ฉ ) > 30% >5 0 % (ซ)(ซ) >10%>10% (ฌ)(ฌ) 2. การทำธุรกรรมของกองทุนกับ บุคคลที่เกี่ยวข้อง

7 7 กองทุน ส่วนบุคคล (ง)(ง) บริ ษัท จัด การ (ค)(ค) (ข)(ข) เป็นที่ ปรึกษา ผู้มีอำนาจ จัดการ (ก)(ก) ผู้มีอำนาจถือหุ้น > 5% / รวมกัน >10% / เป็นกรรมการ 2. การทำธุรกรรมของกองทุนกับ บุคคลที่เกี่ยวข้อง

8 8 >10 % กองทุนรวม อสังหาฯ บริษั ท จัดก าร (ก)(ก) (ข)(ข) (ค)(ค) (1) ( ฌ ) >5 % ( ง )(1) >30%>30% ( ง )(2) (จ)(จ) 2. การทำธุรกรรมของกองทุนกับ บุคคลที่เกี่ยวข้อง

9 9  เงื่อนไขการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (1) เป็นธุรกรรมที่เป็นประโยชน์ที่ดีที่สุด สำหรับกองทุนในขณะนั้น (2) เป็นธุรกรรมที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ กับกองทุน (3) เป็นธุรกรรมในลักษณะที่เป็นธรรมเนียม ทางค้าปกติ (at arm’s length transaction) (4) ถ้าเป็นธุรกรรมระหว่างกองทุนภายใต้การ จัดการ (cross trade) ต้องเหมาะสมกับ ลักษณะและนโยบายของกองทุนที่เข้า เป็นคู่สัญญา 2. การทำธุรกรรมของกองทุนกับ บุคคลที่เกี่ยวข้อง

10 10 (5) หากเป็นธุรกรรมระหว่างกองทุน รวมกับบริษัทจัดการ ต้องได้รับความ เห็นชอบจาก ก. ล. ต. (6) ธุรกรรมที่ไม่มีราคาตลาดต้องได้รับ ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือลูกค้าก่อนการทำธุรกรรมด้วย 2. การทำธุรกรรมของกองทุนกับ บุคคลที่เกี่ยวข้อง

11 11  บริษัทจัดการจะรับผลประโยชน์ใด ๆ เพื่อ กองทุนได้ โดยผลประโยชน์นั้นต้องมี มูลค่าทางเศรษฐกิจ และเป็นประโยชน์ต่อ กองทุน  ในการจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่กองทุน ต้องกระทำด้วยความเป็นธรรม และ คำนึงถึงนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น ด้วย 3. การรับผลประโยชน์ตอบ แทน เนื่องจากการที่กองทุนใช้ บริการบุคคลอื่น

12 12   จัดให้มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อดูแล ให้พนักงานในบริษัทมีมาตรฐานในการ ปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติที่สมาคมกำหนด เกี่ยวกับการควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ ของพนักงานในบริษัทจัดการ  กำหนดมาตรการทางวินัยหากพนักงาน ของตนไม่ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว และ  จัดให้มีการชดใช้ความเสียหายกรณีที่การ ไม่ปฏิบัติตามของพนักงานก่อให้เกิดความ เสียหายแก่กองทุน 4. การลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สิน ของพนักงาน


ดาวน์โหลด ppt 1 หลักเกณฑ์ในการป้องกันการ กระทำที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการ จัดการกองทุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google