งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 ตลาดการเงิน และสถาบัน การเงิน. ตลาดการเงิน ตลาดการเงิน (Financial Market) เป็นแหล่งกลางหรือ สถาบันที่ให้บริการทางการเงิน แก่ผู้ ที่ต้องการเงินทุนและผู้ที่ต้องการจะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 ตลาดการเงิน และสถาบัน การเงิน. ตลาดการเงิน ตลาดการเงิน (Financial Market) เป็นแหล่งกลางหรือ สถาบันที่ให้บริการทางการเงิน แก่ผู้ ที่ต้องการเงินทุนและผู้ที่ต้องการจะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 ตลาดการเงิน และสถาบัน การเงิน

2 ตลาดการเงิน ตลาดการเงิน (Financial Market) เป็นแหล่งกลางหรือ สถาบันที่ให้บริการทางการเงิน แก่ผู้ ที่ต้องการเงินทุนและผู้ที่ต้องการจะ ลงทุน หรือเป็นแหล่งรวมบุคคล 2 ฝ่ายคือ ผู้ให้กู้และผู้กู้ได้มาทำธุรกิจ ทางด้านการเงิน ตลาดของเงินทุน หรือตลาดการเงิน (Financial Market) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ตลาดเงินและตลาดทุน

3 ตลาดเงิน ตลาดเงิน (Money Market) หมายถึงสถาบัน หรือกลุ่มบุคคล ที่ ดำเนินการต่างๆ เพื่อให้ผู้กู้ ได้มาทำความตกลงกัน ใน การซื้อขายเครดิตหรือ หลักทรัพย์ระยะสั้น เช่น

4 ตลาดเงิน 1. ตั๋วเงินคลัง 2. ตั๋วสัญญาใช้เงินของ กระทรวงคลัง 3. ใบรับรองหนี้หรือ ใบรับรองคลัง 4. ตั๋วแลกเงิน 5. เอกสารทางการเงินอื่น ๆ เช่น เอกสารทางการค้า

5 ตลาดทุน ตลาดทุน (Capital Market) คือบุคคลหรือ สถาบันที่ดำเนินการ เกี่ยวกับการกู้ยืมระยะยาว คือเครดิตที่มีกำหนดใช้คืน เกินกว่า 1 ปี เครื่องมือ เครดิตระยะยาว เช่น หุ้น ทุน พันธบัตร การกู้ยืมโดย มีจำนอง

6 ตลาดทุน ตลาดทุนแบ่งเป็น 2 ประเภท 1. ตลาดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (New Issue Market) 2. ตลาดจำหน่ายหลักทรัพย์เดิม (Secondary Market) แบ่งเป็น 2 ประเภท 2.1 ตลาดหลักทรัพย์แบบ องค์การ (Organized Securities Market) 2.1 ตลาดหลักทรัพย์แบบ องค์การ (Organized Securities Market) 2.2 ตลาดหลักทรัพย์นอกองค์การ (Over the Counter Market)

7 ความสัมพันธ์ตลาด เงินกับตลาดทุน ตลาดเงินและตลาดทุนต่างก็เป็น แหล่งระดมเงินทุนให้แก่ธุรกิจ จะมีความ แตกต่างกันด้านระยะเวลาในการจ่ายคืน เงินทุน แต่ตลาดทั้งสองยังมีความ เกี่ยวข้องกันดังนี้ ก. ผู้กู้หรือผู้ใช้ ข. ผู้ให้กู้หรือเจ้าของเงินทุน ข. ผู้ให้กู้หรือเจ้าของเงินทุน ค. การไหลเวียนของเงินทุน ง. ความสะดวกในการใช้เงินทุน

8 แหล่งที่มาของเงินทุนและ สถาบันการเงิน 1. แหล่งเงินใน ระบบ 2. แหล่งเงินนอก ระบบ

9 แหล่งเงินในระบบ คือแหล่งเงินทุนที่ได้มาจากสถาบันทาง การเงินต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย คือแหล่งเงินทุนที่ได้มาจากสถาบันทาง การเงินต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย 1.1 สถาบันการเงินทั่วไป เป็นองค์กร ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการเงิน ให้ความ ร่วมมือในการจัดหาเงินทุนแก่ธุรกิจได้แก่ ธนาคาร 1.2 สถาบันการเงินเฉพาะกิจ เช่น - ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร บรรษัทเงินทุน อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - สถาบันการเงินเพื่อการออมทรัพย์ เช่น ธนาคารออมสิน - ตลาดหลักทรัพย์ - สถาบันการเงินอื่น เช่น สหกรณ์ การเกษตร โรงรับจำนำ - หน่วยลงทุน เช่น บรรษัท หลักทรัพย์กองทุน

10 แหล่งเงินนอกระบบ เป็นแหล่งเงินทุนที่เกิดขึ้นเอง ตามความต้องการของ สิ่งแวดล้อม ระเบียบกฎเกณฑ์ ขึ้นกับความพอใจ ซึ่งตกลง ระหว่างกันไม่เป็นไปตามครรลอง ของตัวบทกฎหมาย อาทิเช่น การ เล่นแชร์ การกู้เงินจากแขก การกู้ เงินจากนายทุน เป็นต้น เป็นแหล่งเงินทุนที่เกิดขึ้นเอง ตามความต้องการของ สิ่งแวดล้อม ระเบียบกฎเกณฑ์ ขึ้นกับความพอใจ ซึ่งตกลง ระหว่างกันไม่เป็นไปตามครรลอง ของตัวบทกฎหมาย อาทิเช่น การ เล่นแชร์ การกู้เงินจากแขก การกู้ เงินจากนายทุน เป็นต้น

11 End บทที่ 7


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 ตลาดการเงิน และสถาบัน การเงิน. ตลาดการเงิน ตลาดการเงิน (Financial Market) เป็นแหล่งกลางหรือ สถาบันที่ให้บริการทางการเงิน แก่ผู้ ที่ต้องการเงินทุนและผู้ที่ต้องการจะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google