งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมสัมมนา เจ้าหน้าที่ ส่งเสริมปศุสัตว์สู่ Smart Officer 20 – 22 สิงหาคม 2557 สำนักส่งเสริมและ พัฒนาการปศุสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมสัมมนา เจ้าหน้าที่ ส่งเสริมปศุสัตว์สู่ Smart Officer 20 – 22 สิงหาคม 2557 สำนักส่งเสริมและ พัฒนาการปศุสัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมสัมมนา เจ้าหน้าที่ ส่งเสริมปศุสัตว์สู่ Smart Officer 20 – 22 สิงหาคม 2557 สำนักส่งเสริมและ พัฒนาการปศุสัตว์

2 นายอวยชัย ชัย ยุทโธ ประชุมสัมมนา เจ้าหน้าที่ส่งเสริม ปศุสัตว์สู่ Smart Officer แนวทางการ ขับเคลื่อน งานส่งเสริมปศุ สัตว์ แนวทางการ ขับเคลื่อน งานส่งเสริมปศุ สัตว์

3 เจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์ / อาสา / หน่วยงานอื่น เกษตรกร 1. ระดับ อุตสาหกรร ม / ฟาร์ม ใหญ่ 2. เกษตรกร รายย่อย ผู้บริโภค งานปกติ งาน ยุทธศาสต ร์ / งาน นโยบาย งาน คน เงิน งบปกติ งบ ยุทธศาสต ร์จังหวัด / กลุ่ม จังหวัด แบ่งเป็น 3 มิติหลักการปฏิบัติงาน

4 แนวคิดการส่งเสริมปศุสัตว์ไทยหลักของงานส่งเสริม เกษตร กร ผู้ผลิต  เทคโนโล ยีใช้ง่าย / ไม่ซับซ้อน  สะดวก  ต้นทุนต่ำ / ผลกำไรดี  การตลาด ยั่งยืน  เทคโนโล ยีใช้ง่าย / ไม่ซับซ้อน  สะดวก  ต้นทุนต่ำ / ผลกำไรดี  การตลาด ยั่งยืน ภาครัฐภาครัฐผู้บริโภคผู้บริโภค  มีความ มั่นคงทาง อาหาร  ปลอดภัย / มี คุณภาพ  ราคาเป็น ธรรม  มีความ มั่นคงทาง อาหาร  ปลอดภัย / มี คุณภาพ  ราคาเป็น ธรรม

5 ข้อมูลโคเนื้อปี 2549 ปี 2554 ปี 2556 เกษตรกร 1.221.050.76 โคเนื้อทั้งหมด 8.036.584.53 โคเนื้อวัย เจริญพันธุ์ 3.252.351.59 สถานการณ์โคเนื้อโคเนื้อ ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

6 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โคเนื้อ การเพิ่มแม่โคเนื้อ MOU 1 3 2 ปรับระบบการ เลี้ยง โครงการฟาร์มโคเนื้อ สร้างอาชีพ เลี้ยงแบบประณีต (Intensive Farm) สหกรณ์โคเนื้อ กรม ส่งเสริมสหกรณ์

7 สร้างมูลค่าเพิ่ม ( ท่องเที่ยว ประเพณี กีฬา ) สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มที่มีอยู่ (50 กลุ่มหลัก และ 12 กลุ่มไถนา )  ปี 2556 กระบือลดลงเหลือประมาณ 8 แสนตัว การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระบือ

8 โคนม ลดต้นทุนการ ผลิต / เพิ่ม ประสิทธิภาพการ จัดการ 1 2 MOU สหกรณ์โค นม กรม ส่งเสริม สหกรณ์

9 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แพะ เพิ่มช่องทางตลาด เพิ่มปริมาณ ขยายพื้นที่ ส่งเสริม โครงการส่งเสริมการ เลี้ยงแพะแก้ปัญหาภัย แล้ง

10 สุกร ไก่ไข่ เป็ดไข่ อาหา ร ยา / เวชภั ณฑ์ วัคซี น ลด ต้นทุ น การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  ขับเคลื่อนด้วยการลด ต้นทุนการผลิต

11 ขอขอบคุณ...


ดาวน์โหลด ppt ประชุมสัมมนา เจ้าหน้าที่ ส่งเสริมปศุสัตว์สู่ Smart Officer 20 – 22 สิงหาคม 2557 สำนักส่งเสริมและ พัฒนาการปศุสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google