งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมสัมมนา เจ้าหน้าที่ส่งเสริมปศุสัตว์สู่ Smart Officer

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมสัมมนา เจ้าหน้าที่ส่งเสริมปศุสัตว์สู่ Smart Officer"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมสัมมนา เจ้าหน้าที่ส่งเสริมปศุสัตว์สู่ Smart Officer
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 20 – 22 สิงหาคม 2557 ประชุมสัมมนา เจ้าหน้าที่ส่งเสริมปศุสัตว์สู่ Smart Officer

2 แนวทางการขับเคลื่อน งานส่งเสริมปศุสัตว์
นายอวยชัย ชัยยุทโธ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมปศุสัตว์สู่ Smart Officer แนวทางการขับเคลื่อน งานส่งเสริมปศุสัตว์

3 งาน คน เงิน หลักการปฏิบัติงาน งานปกติ งบปกติ งานยุทธศาสตร์/งานนโยบาย
แบ่งเป็น 3 มิติ งาน คน เงิน เจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์/ อาสา/ หน่วยงานอื่น งานปกติ งบปกติ งานยุทธศาสตร์/งานนโยบาย งบยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เกษตรกร 1.ระดับอุตสาหกรรม/ฟาร์มใหญ่ 2.เกษตรกรรายย่อย ผู้บริโภค

4 แนวคิดการส่งเสริมปศุสัตว์ไทย
หลักของงานส่งเสริม แนวคิดการส่งเสริมปศุสัตว์ไทย เกษตรกรผู้ผลิต เทคโนโลยีใช้ ง่าย/ไม่ซับซ้อน สะดวก ต้นทุนต่ำ/ ผลกำไรดี การตลาดยั่งยืน ภาครัฐ ผู้บริโภค มีความมั่นคง ทางอาหาร ปลอดภัย/ มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม

5 โคเนื้อ สถานการณ์โคเนื้อ ข้อมูลโคเนื้อ ปี 2549 ปี 2554 ปี 2556 เกษตรกร
1.22 1.05 0.76 โคเนื้อทั้งหมด 8.03 6.58 4.53 โคเนื้อวัยเจริญพันธุ์ 3.25 2.35 1.59 ปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยจึงสะท้อนให้เห็นในเรื่องของความเหลื่อมล้ำของรายได้และปัญหาความยากจนซึ่งมักจะเป็นเป็นความยากจนในภาคการเกษตรที่มีผลิตภาพแรงงานต่ำและผลตอบแทนแรงงานต่ำ ปัญหารายได้ในภาคเกษตรยิ่งมีมากขึ้นในภาวะที่การผลิตต้องเผชิญกับอุปสรรคจากความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ เช่น ภัยแล้ง และน้ำท่วม ซึ่งส่วนหนึ่งก็สะท้อนถึงการขาดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

6 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
โคเนื้อ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การเพิ่มแม่โคเนื้อ 1 โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ปรับระบบการเลี้ยง 2 เลี้ยงแบบประณีต (Intensive Farm) ปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยจึงสะท้อนให้เห็นในเรื่องของความเหลื่อมล้ำของรายได้และปัญหาความยากจนซึ่งมักจะเป็นเป็นความยากจนในภาคการเกษตรที่มีผลิตภาพแรงงานต่ำและผลตอบแทนแรงงานต่ำ ปัญหารายได้ในภาคเกษตรยิ่งมีมากขึ้นในภาวะที่การผลิตต้องเผชิญกับอุปสรรคจากความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ เช่น ภัยแล้ง และน้ำท่วม ซึ่งส่วนหนึ่งก็สะท้อนถึงการขาดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ MOU 3 สหกรณ์โคเนื้อ กรมส่งเสริมสหกรณ์

7 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
กระบือ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ปี 2556 กระบือลดลงเหลือประมาณ 8 แสนตัว สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มที่มีอยู่ (50 กลุ่มหลัก และ 12 กลุ่มไถนา ) สร้างมูลค่าเพิ่ม (ท่องเที่ยว ประเพณี กีฬา)

8 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
โคนม การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ลดต้นทุนการผลิต/ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ MOU 1 2 สหกรณ์โคนม กรมส่งเสริมสหกรณ์

9 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะแก้ปัญหาภัยแล้ง
เพิ่มปริมาณ ขยายพื้นที่ส่งเสริม โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะแก้ปัญหาภัยแล้ง เพิ่มช่องทางตลาด

10 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
สุกร ไก่ไข่ เป็ดไข่ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนด้วยการลดต้นทุนการผลิต อาหาร ยา/เวชภัณฑ์ วัคซีน ลดต้นทุน

11 ขอขอบคุณ...


ดาวน์โหลด ppt ประชุมสัมมนา เจ้าหน้าที่ส่งเสริมปศุสัตว์สู่ Smart Officer

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google