งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรผู้ ปลูกกาแฟ Success Stories : Coffee Cooperative Networks การพัฒนาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรผู้ ปลูกกาแฟ Success Stories : Coffee.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรผู้ ปลูกกาแฟ Success Stories : Coffee Cooperative Networks การพัฒนาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรผู้ ปลูกกาแฟ Success Stories : Coffee."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรผู้ ปลูกกาแฟ Success Stories : Coffee Cooperative Networks การพัฒนาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรผู้ ปลูกกาแฟ Success Stories : Coffee Cooperative Networksสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์

2 ที่มาเครือข่าย

3 แรงจูงใจในการ จัดทำโครงการ เกษตรกรเรียกร้องให้ ภาครัฐช่วยเหลือเรื่องราคา โครงการแทรกแซง ตลาดเมล็ดกาแฟ ราคากาแฟตกต่ำต่อเนื่องและ มีความผันผวนตลอดเวลา ต้นทุนการผลิตสูง กาแฟไม่มีคุณภาพ เกษตรกรขาดองค์ความรู้ด้านการผลิต และการแปรรูปกาแฟ โครงการปรับโครงสร้าง สินค้ากาแฟแบบครบวงจร เกษตรกรถูกเอาเปรียบด้านราคาและคุณภาพ 2545 - 2549 2553 - 2556 ขาดอำนาจต่อรอง / เกษตรกรต่างคนต่างขาย ขาดสถานที่จัดเก็บกาแฟเพื่อรอราคาขายที่สูงขึ้น ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อกาแฟเพื่อ Stock กาแฟ สถาบันเกษตรกรขาดทิศทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อช่วยเหลือสมาชิก

4 โครงการปรับโครงสร้าง สินค้ากาแฟแบบครบวงจร ระยะเวลา 7 ปี (2553 – 2556 = ถ่ายทอดองค์ความรู้ ) (2557 – 2558 = ชำระคืนเงินทุน ) เงินทุน ดำเนินงาน 54.44 ลบ. - เงินจ่ายขาด 23.21 ลบ. - เงินกู้ 31.23 ลบ. ปริมาณธุรกิจ ของสถาบัน เกษตรกรเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 10 กรมวิชาการ เกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริม การเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร กรมส่งเสริม สหกรณ์ กิจกรรมด้าน การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การผลิตและ ลดต้นทุนการ ผลิตกาแฟ กิจกรรมด้าน การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การผลิตและ ลดต้นทุนการ ผลิตกาแฟ กิจกรรมด้าน การดำเนิน ธุรกิจและเพิ่ม มูลค่ากาแฟ ของสถาบัน เกษตรกร กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนา ธุรกิจกาแฟของ สถาบัน เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรทำ สวนเขาทะลุ สก. ผู้ปลูกกาแฟ จังหวัดชุมพร กลุ่มเกษตรกรทำ สวน จปร. สถาบัน เกษตรกร 3 แห่ง เงินจ่ายขาด / เงินทุนหมุนเวียนปลอด ด / บ / ติดตามประเมินผล


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรผู้ ปลูกกาแฟ Success Stories : Coffee Cooperative Networks การพัฒนาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรผู้ ปลูกกาแฟ Success Stories : Coffee.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google