งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2 นโยบายคณะกรรมการนโยบายพัฒนา ไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) กับการผลิตไก่ไข่ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 10 มิถุนายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2 นโยบายคณะกรรมการนโยบายพัฒนา ไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) กับการผลิตไก่ไข่ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 10 มิถุนายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2 นโยบายคณะกรรมการนโยบายพัฒนา ไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) กับการผลิตไก่ไข่ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 10 มิถุนายน 2553

2 3โครงสร้างการผลิตไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ ปริมาณไก่ ไข่แม่พันธุ์ P.S. 405,721 ตัว นำเข้าพันธุ์ ไก่ไข่ G.P. - ตัว แม่ไก่ไข่ LAYER ยืนกรง 37 ล้านตัว ไข่ไก่สด 100% 10,808 ล้านฟอง บริโภค 99% 10,062 ล้าน ฟอง แปรรูปขั้นปลาย ( ไข่ขาวผง, ไข่ แดงผง ) แปรรูป ( ไข่ เหลว ) อุตสาหกรรมต่อเนื่อง ส่งออก 3% 350 ล้าน ฟอง บริโภค 91% 10,458 ล้าน ฟอง

3 4 การผลิตไข่ไก่ไทยเทียบกับประเทศผู้นำการผลิต ที่สำคัญของโลก

4 5แหล่งผลิตไก่ไข่ที่สำคัญของไทย ไก่ไข่ ( ตัว ) เกษตรกร ( ราย ) สัดส่วนการผลิต ภาคเหนือ4,108,5194, ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 7,910,6579, ภาคกลาง29,891,9797, ภาคใต้4,211,2495, รวมทั้งหมด46,122,40426,984100

5 6 สถานการณ์การผลิตและการบริโภคไข่ไก่ใน ประเทศไทย ข้อมูล : กรมปศุสัตว์

6 7การบริหารจัดการไก่ไข่ทั้งระบบ คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ 19 คน คณะกรรมการที่ปรึกษา ภาครัฐ 11 คน ผู้แทน ผู้ประกอบการ 2 คน ทรงคุณวุฒิ 4 คน ผู้แทน องค์กรผู้เลี้ยง 2 คน

7 8 ปริมาณไก่ไข่และประชากรผู้บริโภคภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ

8 9 นโยบายพัฒนาการผลิตไก่ไข่ ภูมิหลัง  การผลิตของบริษัทผู้นำเข้าพันธุ์ไก่ไข่ใน อดีต  ความต้องการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (PS) เพศ เมียในอดีต  ที่มาของนโยบายการบริหารจัดการไก่ไข่ทั้ง ระบบ  มาตรการด้านการผลิตและ ตลาดไก่ไข่  องค์กรบริหารจัดการ ไก่ไข่

9 10 นโยบายคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ ไข่และผลิตภัณฑ์กับการผลิตไก่ไข่ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามสภาพแวดล้อม –1. สร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ –2. พึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพางบประมาณภาครัฐ –3. สร้างหลักประกันความเสี่ยง ตามแผนยุทธศาสตร์ไก่ไข่ ปี

10 11 ยุทธศาสตร์ไก่ไข่ เป้าหมายภายในปี 2555 เป้าหมายภายในปี เพิ่มอัตราการบริโภคเป็น 200 ฟอง / คน / ปี 2. เพิ่มการส่งออกไข่ไก่สด และขยายตลาดไข่ไก่แปร รูป เป้าหมายส่งออกไข่ไก่สด 500 ล้านฟอง เป้าหมายส่งออกไข่ไก่สด 500 ล้านฟอง และส่งออกไข่ไก่แปรรูป 1,000 ตัน และส่งออกไข่ไก่แปรรูป 1,000 ตัน ๏ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มการบริโภคและขยายตลาด ส่งออกไข่ไก่

11 12 ยุทธศาสตร์ไก่ไข่ ( ต่อ ) ๏ ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความมั่นคงในอาชีพการ เลี้ยงไก่ไข่ 1. มีองค์กรภาคเอกชนดูแลอุตสาหกรรมไข่ไก่ทั้งระบบ 2. สร้างกองทุน ( สมาคมพัฒนาธุรกิจไก่ไข่ ) ประกัน ความเสี่ยงพัฒนาไก่ไข่ทั้งระบบ 100 ล้านบาท 3. ให้ระเบียบหรือกฎหมายที่มีอยู่กำกับดูแลการเลี้ยง ไก่ไข่ทั้งระบบ 4. ให้มีการบริหารจัดการด้านการผลิตให้สอดคล้องกับ การบริโภค 5. ผลักดันผู้ประกอบการลงทุนอุตสาหกรรมการแปรรูป ไข่ไก่เพิ่มขึ้น

12 13 ยุทธศาสตร์ไก่ไข่ ( ต่อ ) ๏ ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคด้วยมาตรฐานการผลิตและ มาตรฐานสินค้าไข่ไก่ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคด้วยมาตรฐานการผลิตและ มาตรฐานสินค้าไข่ไก่ เป้าหมายภายในปี 2555 เป้าหมายภายในปี ควบคุมคุณภาพการผลิต ให้มีฟาร์มมาตรฐานเพิ่มขึ้นเป็น 4,000 ฟาร์ม 1. ควบคุมคุณภาพการผลิต ให้มีฟาร์มมาตรฐานเพิ่มขึ้นเป็น 4,000 ฟาร์ม 2. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ตรวจสอบสารตกค้าง ตรวจสอบรับรอง คุณภาพอาหารสัตว์ 2. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ตรวจสอบสารตกค้าง ตรวจสอบรับรอง คุณภาพอาหารสัตว์ และ ตรวจสอบเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในสัตว์ และ ตรวจสอบเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในสัตว์ 3. การเฝ้าระวังและป้องกันให้มีความปลอดภัยโรคสัตว์ ( ควบคุม โรคติดต่อ ) 3. การเฝ้าระวังและป้องกันให้มีความปลอดภัยโรคสัตว์ ( ควบคุม โรคติดต่อ ) 4. ให้มีการตรวจรับรองคุณภาพไข่ไก่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ ผู้บริโภค 4. ให้มีการตรวจรับรองคุณภาพไข่ไก่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ ผู้บริโภค 5. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่เพื่อเพิ่มความหลากหลายของ ชนิดสินค้าบริโภค 5. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่เพื่อเพิ่มความหลากหลายของ ชนิดสินค้าบริโภค


ดาวน์โหลด ppt 2 นโยบายคณะกรรมการนโยบายพัฒนา ไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) กับการผลิตไก่ไข่ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 10 มิถุนายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google