งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2 นโยบายคณะกรรมการนโยบายพัฒนา ไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) กับการผลิตไก่ไข่ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 10 มิถุนายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2 นโยบายคณะกรรมการนโยบายพัฒนา ไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) กับการผลิตไก่ไข่ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 10 มิถุนายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2 นโยบายคณะกรรมการนโยบายพัฒนา ไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) กับการผลิตไก่ไข่ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 10 มิถุนายน 2553

2 3โครงสร้างการผลิตไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ ปริมาณไก่ ไข่แม่พันธุ์ P.S. 405,721 ตัว นำเข้าพันธุ์ ไก่ไข่ G.P. - ตัว แม่ไก่ไข่ LAYER ยืนกรง 37 ล้านตัว ไข่ไก่สด 100% 10,808 ล้านฟอง บริโภค 99% 10,062 ล้าน ฟอง แปรรูปขั้นปลาย ( ไข่ขาวผง, ไข่ แดงผง ) แปรรูป ( ไข่ เหลว ) อุตสาหกรรมต่อเนื่อง ส่งออก 3% 350 ล้าน ฟอง บริโภค 91% 10,458 ล้าน ฟอง

3 4 การผลิตไข่ไก่ไทยเทียบกับประเทศผู้นำการผลิต ที่สำคัญของโลก

4 5แหล่งผลิตไก่ไข่ที่สำคัญของไทย ไก่ไข่ ( ตัว ) เกษตรกร ( ราย ) สัดส่วนการผลิต ภาคเหนือ4,108,5194,4998.91 ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 7,910,6579,55917.15 ภาคกลาง29,891,9797,35164.81 ภาคใต้4,211,2495,5759.13 รวมทั้งหมด46,122,40426,984100

5 6 สถานการณ์การผลิตและการบริโภคไข่ไก่ใน ประเทศไทย ข้อมูล : กรมปศุสัตว์ 2542-2553

6 7การบริหารจัดการไก่ไข่ทั้งระบบ คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ 19 คน คณะกรรมการที่ปรึกษา ภาครัฐ 11 คน ผู้แทน ผู้ประกอบการ 2 คน ทรงคุณวุฒิ 4 คน ผู้แทน องค์กรผู้เลี้ยง 2 คน

7 8 ปริมาณไก่ไข่และประชากรผู้บริโภคภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ

8 9 นโยบายพัฒนาการผลิตไก่ไข่ ภูมิหลัง  การผลิตของบริษัทผู้นำเข้าพันธุ์ไก่ไข่ใน อดีต  ความต้องการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (PS) เพศ เมียในอดีต  ที่มาของนโยบายการบริหารจัดการไก่ไข่ทั้ง ระบบ  มาตรการด้านการผลิตและ ตลาดไก่ไข่  องค์กรบริหารจัดการ ไก่ไข่

9 10 นโยบายคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ ไข่และผลิตภัณฑ์กับการผลิตไก่ไข่ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามสภาพแวดล้อม –1. สร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ –2. พึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพางบประมาณภาครัฐ –3. สร้างหลักประกันความเสี่ยง ตามแผนยุทธศาสตร์ไก่ไข่ ปี 2551-2555

10 11 ยุทธศาสตร์ไก่ไข่ 2551-2555 เป้าหมายภายในปี 2555 เป้าหมายภายในปี 2555 1. เพิ่มอัตราการบริโภคเป็น 200 ฟอง / คน / ปี 2. เพิ่มการส่งออกไข่ไก่สด และขยายตลาดไข่ไก่แปร รูป เป้าหมายส่งออกไข่ไก่สด 500 ล้านฟอง เป้าหมายส่งออกไข่ไก่สด 500 ล้านฟอง และส่งออกไข่ไก่แปรรูป 1,000 ตัน และส่งออกไข่ไก่แปรรูป 1,000 ตัน ๏ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มการบริโภคและขยายตลาด ส่งออกไข่ไก่

11 12 ยุทธศาสตร์ไก่ไข่ 2551-2555 ( ต่อ ) ๏ ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความมั่นคงในอาชีพการ เลี้ยงไก่ไข่ 1. มีองค์กรภาคเอกชนดูแลอุตสาหกรรมไข่ไก่ทั้งระบบ 2. สร้างกองทุน ( สมาคมพัฒนาธุรกิจไก่ไข่ ) ประกัน ความเสี่ยงพัฒนาไก่ไข่ทั้งระบบ 100 ล้านบาท 3. ให้ระเบียบหรือกฎหมายที่มีอยู่กำกับดูแลการเลี้ยง ไก่ไข่ทั้งระบบ 4. ให้มีการบริหารจัดการด้านการผลิตให้สอดคล้องกับ การบริโภค 5. ผลักดันผู้ประกอบการลงทุนอุตสาหกรรมการแปรรูป ไข่ไก่เพิ่มขึ้น

12 13 ยุทธศาสตร์ไก่ไข่ 2551-2555 ( ต่อ ) ๏ ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคด้วยมาตรฐานการผลิตและ มาตรฐานสินค้าไข่ไก่ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคด้วยมาตรฐานการผลิตและ มาตรฐานสินค้าไข่ไก่ เป้าหมายภายในปี 2555 เป้าหมายภายในปี 2555 1. ควบคุมคุณภาพการผลิต ให้มีฟาร์มมาตรฐานเพิ่มขึ้นเป็น 4,000 ฟาร์ม 1. ควบคุมคุณภาพการผลิต ให้มีฟาร์มมาตรฐานเพิ่มขึ้นเป็น 4,000 ฟาร์ม 2. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ตรวจสอบสารตกค้าง ตรวจสอบรับรอง คุณภาพอาหารสัตว์ 2. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ตรวจสอบสารตกค้าง ตรวจสอบรับรอง คุณภาพอาหารสัตว์ และ ตรวจสอบเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในสัตว์ และ ตรวจสอบเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในสัตว์ 3. การเฝ้าระวังและป้องกันให้มีความปลอดภัยโรคสัตว์ ( ควบคุม โรคติดต่อ ) 3. การเฝ้าระวังและป้องกันให้มีความปลอดภัยโรคสัตว์ ( ควบคุม โรคติดต่อ ) 4. ให้มีการตรวจรับรองคุณภาพไข่ไก่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ ผู้บริโภค 4. ให้มีการตรวจรับรองคุณภาพไข่ไก่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ ผู้บริโภค 5. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่เพื่อเพิ่มความหลากหลายของ ชนิดสินค้าบริโภค 5. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่เพื่อเพิ่มความหลากหลายของ ชนิดสินค้าบริโภค


ดาวน์โหลด ppt 2 นโยบายคณะกรรมการนโยบายพัฒนา ไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) กับการผลิตไก่ไข่ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 10 มิถุนายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google