งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

25/06/571 เกษตรกรรุ่นใหม่ และ Smart Farmer โดย นายประสงค์ ประไพ ตระกูล ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเกษตรกร บรรยาย ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตร Smart.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "25/06/571 เกษตรกรรุ่นใหม่ และ Smart Farmer โดย นายประสงค์ ประไพ ตระกูล ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเกษตรกร บรรยาย ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตร Smart."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 25/06/571 เกษตรกรรุ่นใหม่ และ Smart Farmer โดย นายประสงค์ ประไพ ตระกูล ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเกษตรกร บรรยาย ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตร Smart Farmer เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริม การเกษตร ชั้น 5 อาคาร 1

2 ประเด็นเสนอ 1. สถานการณ์ด้านการเกษตร 2. ความหมาย / ความสำคัญของ เกษตรกรรุ่นใหม่ 3. Smart Farmer 4. แนวทางในการขับเคลื่อน เกษตรกรรุ่นใหม่ 25/06/572

3 3 1. สถานการณ์ด้าน การเกษตร

4 25/06/574 1. สถานการณ์ด้าน การเกษตร ( ต่อ )

5 25/06/575 1. สถานการณ์ด้าน การเกษตร ( ต่อ )

6 25/06/576 1. สถานการณ์ด้าน การเกษตร ( ต่อ )

7 25/06/577 1. สถานการณ์ด้าน การเกษตร ( ต่อ ) ปัญหาของเกษตรกรไทย • ภาคเกษตรไม่สามารถเร่ง พัฒนาการผลิตได้ทันต่อสภาพการ แข่งขันในตลาดโลก • ความเข้มแข็งของภาคเกษตรไทย มีแนวโน้มลดลง • การส่งออกหลักของภาคเกษตร ยังคงอยู่ในรูปของสินค้าขั้นปฐม

8 25/06/578 1. สถานการณ์ด้าน การเกษตร ( ต่อ ) ปัญหาของเกษตรกรไทย ( ต่อ ) • หนี้สินและความยากจน โดยในปี 2550 ประเทศไทยมีคนยากจน ทั้งสิ้น 5.4 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็น เกษตรกร ร้อยละ 56.9 • ขาดสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานภาคการเกษตร • มีการอพยพสู่นอกภาคเกษตร ทั้ง การเคลื่อนย้ายแบบชั่วคราวและ ถาวร

9 2. ความหมาย / ความสำคัญ เกษตรกรรุ่นใหม่ เกษตรกรรุ่นใหม่ หมายถึง ผู้ทำการเกษตร ปลูกพืชหรือ เลี้ยงสัตว์ ที่นำความรู้และ ทักษะการบริหารจัดการ รวมทั้งเทคโนโลยีมาใช้ในการ เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต เพื่อลดต้นทุนหรือเพิ่มผลผลิต และคุณภาพการผลิต

10 2. ความหมาย / ความสำคัญ เกษตรกรรุ่นใหม่ ( ต่อ ) สถานการณ์อาชีพ การเกษตรมีการแข่งขันการ ผลิตมากขึ้น เกษตรกรรุ่นใหม่ จึงต้องมีความรู้และทักษะ เพิ่มขึ้น เพื่อบริหารจัดการใน เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ด้วย เช่น การตลาด ธุรกิจและ สินเชื่อ สารสนเทศ จริยธรรม และ เครือข่าย เป็นต้น

11 2. ความหมาย / ความสำคัญ เกษตรกรรุ่นใหม่ ( ต่อ ) 1) เกษตรกรที่ ใช้ความรู้และ เทคโนโลยี ใน การผลิต อย่างไม่ เหมาะสม 2) เกษตรกรที่ ใช้ความรู้และ เทคโนโลยี เพิ่ม ประสิทธิภาพ การผลิต แต่ ยังขาดความรู้ และทักษะใน การบริหาร จัดการธุรกิจ / การตลาด 3) เกษตรกรที่ ใช้ความรู้และ เทคโนโลยี เพิ่ม ประสิทธิภาพ การผลิต มี การบริหาร จัดการธุรกิจ และเรื่องที่ เกี่ยวข้อง เพื่อ เพิ่มศักยภาพ การแข่งขันให้ มากขึ้น การจำแนกเกษตรกร ตามระดับการใช้ความรู้และเทคโนโลยี

12 25/06/5712 3. Smart Farmer ( เกษตรกรปราดเปรื่อง ) : บุคคลที่มีความภูมิใจในการเป็น เกษตรกร มีความรอบรู้ในระบบ การผลิตด้านการเกษตรแต่ละ สาขา มีความสามารถในการ วิเคราะห์ เชื่อมโยงและบริหาร จัดการการผลิตและการตลาด โดย ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ คำนึงถึงคุณภาพและความ ปลอดภัยของผู้บริโภค สังคมและ สิ่งแวดล้อม

13 25/06/5713 3. Smart Farmer ( เกษตรกรปราดเปรื่อง ) ( ต่อ ) 1. มีความรู้ในเรื่องที่ทำอยู่ 2. มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 3. มีการบริหารจัดการผลผลิตและ การตลาด 4. มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้า และความปลอดภัย ของผู้บริโภค 5. มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม / สังคม 6. มีความภูมิใจในความเป็น เกษตรกร ตัวชี้วัด / คุณสมบัติ : รายได้ 180,000 บาท / ครัวเรือน / ปี

14 4. แนวทางในการขับเคลื่อน เกษตรกรรุ่นใหม่ การขับเคลื่อน เป็น Smart Farmer 1) แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนฯ ระดับ กรม / เขต / จังหวัด 2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความ เข้าใจ 3) การสำรวจ จำแนกและปรับปรุง ฐานข้อมูลเกษตรกร เพื่อจัดทำฐานข้อมูล 4) การคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ ที่มี คุณสมบัติ 5) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและ องค์กรเกษตรกร อย่างต่อเนื่อง โดยอบรมพัฒนาศักยภาพ ของเกษตรกร ภายใต้โครงการ / กิจกรรม ที่ดำเนินการ อยู่แล้ว

15 15


ดาวน์โหลด ppt 25/06/571 เกษตรกรรุ่นใหม่ และ Smart Farmer โดย นายประสงค์ ประไพ ตระกูล ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเกษตรกร บรรยาย ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตร Smart.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google