งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของไทย

2 ความสำคัญของภาคการเกษตร
1. การเกษตรเป็นวิถีชีวิตของประเทศไทยมาช้านาน 2. ประชากรประมาณร้อยละ 60 ยังคงอยู่ในภาคการเกษตร 3. ที่ดินร้อยละ 42 เป็นที่ถือครองทางด้านการเกษตร และร้อยละ 28 เป็นที่ป่า 4. เป็นแหล่งรายได้เงินตราต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าเกษตร ซึ่งมีมูลค่า ประมาณร้อยละ 25 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด 5. เป็นแหล่งวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรม 6. เป็นแหล่งผลิตอาหารเพื่อป้อนประชากรทั้งในและต่างประเทศ 7. เป็นแหล่งแรงงานเพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 8. เป็นตลาดรองรับสินค้าภาคอุตสาหกรรม

3 โครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
มูลค่าผลิตภัณฑ์ในประเทศในราคาคงที่ (Real Gross Domestic Product) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบด้วยมูลค่าผลิตภัณฑ์ ฯ ของภาคเกษตร(เฉลี่ย )ประมาณร้อยละ และของภาคนอกเกษตรประมาณร้อยละ มูลค่าผลิตภัณฑ์ ฯ ของภาคเกษตรมาจากการผลิตของ 6 สาขาการผลิต

4 สาขาพืช ร้อยละ 60-65 ของผลผลิตภาคการเกษตร

5 สาขาปศุสัตว์ 2. สาขาปศุสัตว์ มีสัดส่วนประมาณร้อยละ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ ฯ ของ ภาคเกษตร สาขาปศุสัตว์ประกอบด้วย การผลิตสุกรมีส่วนแบ่งของมูลค่าผลิตภัณฑ์ ฯ ร้อยละ โคร้อยละ ไก่เนื้อร้อยละ กระบือร้อยละ ไข่ไก่ร้อยละ ผลิตภัณฑ์นมร้อยละ 4.72 และการผลิตปศุสัตว์อื่น ๆ ร้อยละ 10.46

6 สาขาประมง 3. สาขาประมง มีสัดส่วนประมาณร้อยละ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ ฯ ของภาคเกษตร สาขาประมงประกอบด้วย การประมงทะเลร้อยละ และการประมงน้ำจืดร้อยละ 11.15

7 สาขาย่อย 4. สาขาป่าไม้ มีสัดส่วนประมาณร้อยละ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ ฯ ของภาคเกษตร 5. สาขาบริการทางการเกษตร มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 2.64 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ ฯ ของภาคเกษตร 6. สาขาแปรรูปการเกษตรอย่างง่าย มีสัดส่วนประมาณร้อยละ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ ฯ ของภาคเกษตร

8 โครงสร้างเศรษฐกิจการเกษตร (ด้านการส่งออก)
โครงสร้างเศรษฐกิจการเกษตร (ด้านการส่งออก)

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 ปัญหาที่สำคัญของภาคการเกษตรไทย
ปัญหาความยากจนและการกระจายรายได้ ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ราคาสินค้าเกษตรมีความผันผวน ทรัพยากรธรรมชาติการเกษตรลดน้อยถอยลง การเสื่อมโทรมของทรัพยากร ประสิทธิภาพการผลิตต่ำ การช่วยเหลือเกษตรกรโดยรัฐมีข้อจำกัด การแข่งขันสิ้นค้าเกษตรจะรุนแรงขึ้น การกีดกันการค้าสินค้าเกษตรที่ไม่ใช่มาตรการภาษีจะมีมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google