งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ภาวะเศรษฐกิจ การเกษตรของไทย 2 ความสำคัญของภาค การเกษตร 1. การเกษตรเป็นวิถีชีวิตของประเทศไทยมาช้านาน 2. ประชากรประมาณร้อยละ 60 ยังคงอยู่ในภาคการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ภาวะเศรษฐกิจ การเกษตรของไทย 2 ความสำคัญของภาค การเกษตร 1. การเกษตรเป็นวิถีชีวิตของประเทศไทยมาช้านาน 2. ประชากรประมาณร้อยละ 60 ยังคงอยู่ในภาคการเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 ภาวะเศรษฐกิจ การเกษตรของไทย

3 2 ความสำคัญของภาค การเกษตร 1. การเกษตรเป็นวิถีชีวิตของประเทศไทยมาช้านาน 2. ประชากรประมาณร้อยละ 60 ยังคงอยู่ในภาคการเกษตร 3. ที่ดินร้อยละ 42 เป็นที่ถือครองทางด้านการเกษตร และร้อยละ 28 เป็นที่ป่า 4. เป็นแหล่งรายได้เงินตราต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าเกษตร ซึ่งมีมูลค่า ประมาณร้อยละ 25 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด 5. เป็นแหล่งวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรม 6. เป็นแหล่งผลิตอาหารเพื่อป้อนประชากรทั้งในและต่างประเทศ 7. เป็นแหล่งแรงงานเพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 8. เป็นตลาดรองรับสินค้าภาคอุตสาหกรรม

4 3 โครงสร้างการผลิตภาคเกษตร มูลค่าผลิตภัณฑ์ใน ประเทศในราคาคงที่ (Real Gross Domestic Product) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดภาวะ เศรษฐกิจของประเทศ ประกอบด้วยมูลค่า ผลิตภัณฑ์ ฯ ของภาค เกษตร ( เฉลี่ย 2540- 2544) ประมาณร้อยละ 11.29 และของภาค นอกเกษตรประมาณ ร้อยละ 88.71 มูลค่า ผลิตภัณฑ์ ฯ ของภาค เกษตรมาจากการผลิต ของ 6 สาขาการผลิต

5 4 สาขาพืช ร้อยละ 60-65 ของผลผลิตภาคการเกษตร

6 5 สาขาปศุสัตว์ 2. สาขาปศุสัตว์ มีสัดส่วน ประมาณร้อยละ 9.86 ของ มูลค่าผลิตภัณฑ์ ฯ ของ ภาคเกษตร สาขาปศุสัตว์ ประกอบด้วย การผลิตสุกร มีส่วนแบ่งของมูลค่า ผลิตภัณฑ์ ฯ ร้อยละ 21.19 โคร้อยละ 11.65 ไก่เนื้อ ร้อยละ 28.55 กระบือร้อย ละ 8.41 ไข่ไก่ร้อยละ 15.02 ผลิตภัณฑ์นมร้อย ละ 4.72 และการผลิตปศุ สัตว์อื่น ๆ ร้อยละ 10.46

7 6 สาขาประมง 3. สาขาประมง มีสัดส่วนประมาณร้อย ละ 12.88 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ ฯ ของ ภาคเกษตร สาขาประมงประกอบด้วย การประมงทะเลร้อยละ 88.85 และการ ประมงน้ำจืดร้อยละ 11.15

8 7 สาขาย่อย 4. สาขาป่าไม้ มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.93 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ ฯ ของภาค เกษตร 5. สาขาบริการทางการเกษตร มีสัดส่วน ประมาณร้อยละ 2.64 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ ฯ ของภาคเกษตร 6. สาขาแปรรูปการเกษตรอย่างง่าย มี สัดส่วนประมาณร้อยละ 11.35 ของมูลค่า ผลิตภัณฑ์ ฯ ของภาคเกษตร

9 8 โครงสร้างเศรษฐกิจ การเกษตร ( ด้านการส่งออก )

10 9

11 10

12 11

13 12

14 13

15 14

16 15

17 16

18 17

19 18

20 19 ปัญหาที่สำคัญของภาคการเกษตร ไทย ปัญหาความยากจนและการกระจาย รายได้ ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ราคาสินค้าเกษตรมีความผันผวน ทรัพยากรธรรมชาติการเกษตรลดน้อย ถอยลง การเสื่อมโทรมของทรัพยากร ประสิทธิภาพการผลิตต่ำ การช่วยเหลือเกษตรกรโดยรัฐมีข้อจำกัด การแข่งขันสิ้นค้าเกษตรจะรุนแรงขึ้น การกีดกันการค้าสินค้าเกษตรที่ไม่ใช่ มาตรการภาษีจะมีมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt 1 ภาวะเศรษฐกิจ การเกษตรของไทย 2 ความสำคัญของภาค การเกษตร 1. การเกษตรเป็นวิถีชีวิตของประเทศไทยมาช้านาน 2. ประชากรประมาณร้อยละ 60 ยังคงอยู่ในภาคการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google