งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทะเบียนเกษตรกร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร. 2 แบบขึ้นทะเบียนเกษตรกร รายแปลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทะเบียนเกษตรกร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร. 2 แบบขึ้นทะเบียนเกษตรกร รายแปลง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทะเบียนเกษตรกร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

2 2 แบบขึ้นทะเบียนเกษตรกร รายแปลง

3 3

4 ข้อมูลที่จัดเก็บ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ส่วนที่ 2 สมาชิกในครัวเรือนและการเป็นสมาชิก องค์กร ส่วนที่ 3 การประกอบกิจกรรมการเกษตรใน ครัวเรือน 4

5 ข้อมูลที่จัดเก็บ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน รหัสทะเบียนเกษตรกร วันที่ขึ้นทะเบียน สถานที่ขึ้นทะเบียน ชื่อผู้ขึ้นทะเบียน เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เลขรหัสประจำบ้าน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน อาชีพหลัก / อาชีพรอง 5

6 ข้อมูลที่จัดเก็บ ส่วนที่ 2 สมาชิกในครัวเรือนและการ เป็นสมาชิกองค์กร ชื่อ – สกุล เลขประจำตัวประชาชน เพศ สถานะภาพ วันเดือนปีเกิด ช่วยทำการเกษตร การเป็นสมาชิกองค์กร 6

7 ข้อมูลที่จัดเก็บ ส่วนที่ 3 การประกอบกิจกรรมการเกษตรใน ครัวเรือน 3.1 การถือครองที่ดิน 1) ที่ตั้งแปลง 2) ประเภทเอกสารสิทธิ์ 3) เลขที่เอกสารสิทธิ์ 4) เนื้อที่ตามเอกสารสิทธิ์ 5) ชื่อเจ้าของเอกสารสิทธิ์ 6) เขตชลประทาน 7) ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ 7

8 ข้อมูลที่จัดเก็บ 3.2 กิจกรรมการเกษตร 1) ชนิดพืช / สัตว์ 2) พันธุ์พืช / สัตว์ 3) วันที่เพาะปลูก / เลี้ยง 4) วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว 5) เนื้อที่ปลูก / เลี้ยง 6) เนื้อที่เก็บเกี่ยว 7) รหัสการปลูก / เลี้ยง 8) ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ ( ก. ก./ ตัว ) 8

9 การตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของ ข้อมูล 1. เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องอ่านและรับทราบข้อความ ทั้งหมดที่กรอกในแบบคำร้อง และยืนยันว่าเป็นข้อมูลถูกต้องเป็นจริง 2. การลงลายมือชื่อในแบบคำร้อง 1) เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียน 2) พยาน 3) เจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียน 4) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 1. เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องอ่านและรับทราบข้อความ ทั้งหมดที่กรอกในแบบคำร้อง และยืนยันว่าเป็นข้อมูลถูกต้องเป็นจริง 2. การลงลายมือชื่อในแบบคำร้อง 1) เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียน 2) พยาน 3) เจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียน 4) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 9

10 10 ขอบเขตการจัดเก็บข้อมูล

11 ประกอบการเกษตร หมายถึง การปลูกพืช การเลี้ยงปศุสัตว์และแมลงเศรษฐกิจ การ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทำนาเกลือสมุทร โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อบริโภคหรือจำหน่ายหรือใช้ งานในครัวเรือน 11

12 ขอบเขตการจัดเก็บข้อมูล ด้านพืชและนาเกลือสมุทร ด้านปศุสัตว์และแมลงเศรษฐกิจ ด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 12

13 ด้านพืชและนาเกลือสมุทร ลำดับที่กลุ่มพืชขนาดเนื้อที่การจัดเก็บ ข้อมูล 1. ข้าว๑ ไร่ (4 ๐๐ ตารางวา ) 2. พืชไร่๑ ไร่ (4 ๐๐ ตารางวา ) 3. พืชผัก๑ งาน ( ๑๐๐ ตารางวา ) 4. ไม้ดอกไม้ ประดับ ๑ งาน ( ๑๐๐ ตารางวา ) 5 ไม้ผล๑ ไร่ (4 ๐๐ ตารางวา ) 6 ไม้ยืนต้น๑ ไร่ (4 ๐๐ ตารางวา ) 7. นาเกลือสมุทร๑ ไร่ (4 ๐๐ ตารางวา ) 13

14 ด้านปศุสัตว์และแมลง เศรษฐกิจ ลำดับ ที่ กลุ่มพืชขนาดเนื้อที่การจัดเก็บข้อมูล 1. การเลี้ยงสัตว์ปีก๕๐ ตัวขึ้นไป 2. การเลี้ยงโค ( เนื้อ / นม ) กระบือ ( เนื้อ / นม ) ๑ ตัวขึ้นไป 3. สุกร / แพะ / แกะ 2 ตัวขึ้นไป 4. ผึ้ง๒๕ รังขึ้นไป ๕.๕. ครั่ง๕๐ รังขึ้นไป ๖.๖. ไหม๒ แผ่นขึ้นไป 14

15 ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประเมินการจัดเก็บ ข้อมูล ตามจริง ไม่มีการ กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ 15


ดาวน์โหลด ppt ทะเบียนเกษตรกร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร. 2 แบบขึ้นทะเบียนเกษตรกร รายแปลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google