งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเร่งรัฐปฏิบัติการด่วน (เพื่อคนไทย) หรือโครงการปฏิบัติการประชาวิวัฒน์ ยุทธศาสตร์การสร้างระบบเศรษฐกิจที่เท่าเทียมและเป็นธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเร่งรัฐปฏิบัติการด่วน (เพื่อคนไทย) หรือโครงการปฏิบัติการประชาวิวัฒน์ ยุทธศาสตร์การสร้างระบบเศรษฐกิจที่เท่าเทียมและเป็นธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเร่งรัฐปฏิบัติการด่วน (เพื่อคนไทย) หรือโครงการปฏิบัติการประชาวิวัฒน์ ยุทธศาสตร์การสร้างระบบเศรษฐกิจที่เท่าเทียมและเป็นธรรม ในเรื่องการลดค่าครองชีพเกี่ยวกับสินค้าอาหารประเภทปศุสัตว์

2 งบประมาณ ๖๓ ล้านบาท ดำเนินการใน ๒ โครงการคือ ๑
งบประมาณ ๖๓ ล้านบาท ดำเนินการใน ๒ โครงการคือ ๑. โครงการลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรรายย่อย ๒. โครงการเพิ่มช่องทางการขายให้กับเกษตรกรรายย่อย ระยะเวลาโครงการ ๖ เดือน ตั้งแต่ มกราคม ๒๕๕๔ ถึง มิถุนายน ๒๕๕๔

3 ๑. โครงการลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรรายย่อย
สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ ๘ สหกรณ์ คือ ๑) สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ – ลำพูน จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ๒) สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัด จังหวัดชลบุรี ๓) สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ๔) สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย จำกัด จังหวัดอ่างทอง ๕) สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรเชียงใหม่ – ลำพูน จำกัด จังหวัดลำพูน ๖) สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรอุตรดิตถ์ จำกัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ๗) สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์พัทลุง จำกัด จังหวัดพัทลุง ๘) ชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ภาคตะวันออก จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา

4 งบประมาณ ๕๗ ล้านบาท กิจกรรมที่ดำเนินการ
๑) การจ้างผู้เชี่ยวชาญฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพ งบประมาณ ๘ ล้านบาท การเลี้ยงไก่ไข่และสุกร ๒) สนับสนุนค่าก่อสร้างโกดังเก็บวัตถุดิบอาหารสัตว์ งบประมาณ ๒๐ ล้านบาท ๓) สนับสนุนเครื่องโม่และเครื่องผสมอาหารสัตว์ งบประมาณ ๒๐ ล้านบาท ๔) เงินสนับสนุนชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ ๓ งบประมาณ ๙ ล้านบาท

5 ๒) โครงการเพิ่มช่องทางการขายให้กับเกษตรกรรายย่อย
สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ ๔ สหกรณ์ คือ ๑) สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ๒) สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ๓) สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัด จังหวัดชลบุรี ๔) สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย จำกัด จังหวัดอ่างทอง

6 งบประมาณ ๖ ล้านบาท กิจกรรมที่ดำเนินการ
จัดช่องทางการจำหน่ายโดยตรงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค เช่น การจัดหาสถานที่จำหน่ายไข่ไก่อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ให้การสนับสนุนวัสดุบรรจุไข่ไก่ การประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจของสหกรณ์


ดาวน์โหลด ppt โครงการเร่งรัฐปฏิบัติการด่วน (เพื่อคนไทย) หรือโครงการปฏิบัติการประชาวิวัฒน์ ยุทธศาสตร์การสร้างระบบเศรษฐกิจที่เท่าเทียมและเป็นธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google