งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเร่งรัฐปฏิบัติการ ด่วน ( เพื่อคน ไทย ) หรือโครงการปฏิบัติการ ประชาวิวัฒน์ ยุทธศาสตร์การสร้างระบบ เศรษฐกิจที่เท่าเทียมและ เป็นธรรม ในเรื่องการลด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเร่งรัฐปฏิบัติการ ด่วน ( เพื่อคน ไทย ) หรือโครงการปฏิบัติการ ประชาวิวัฒน์ ยุทธศาสตร์การสร้างระบบ เศรษฐกิจที่เท่าเทียมและ เป็นธรรม ในเรื่องการลด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเร่งรัฐปฏิบัติการ ด่วน ( เพื่อคน ไทย ) หรือโครงการปฏิบัติการ ประชาวิวัฒน์ ยุทธศาสตร์การสร้างระบบ เศรษฐกิจที่เท่าเทียมและ เป็นธรรม ในเรื่องการลด ค่าครองชีพเกี่ยวกับสินค้า อาหารประเภทปศุสัตว์

2 งบประมาณ ๖๓ ล้านบาท ดำเนินการใน ๒ โครงการคือ ๑. โครงการลดต้นทุนการผลิตแก่ เกษตรกรรายย่อย ๒. โครงการเพิ่มช่องทางการขาย ให้กับเกษตรกรรายย่อย ระยะเวลาโครงการ ๖ เดือน ตั้งแต่ มกราคม ๒๕๕๔ ถึง มิถุนายน ๒๕๕๔

3 ๑. โครงการลดต้นทุนการผลิต แก่เกษตรกรรายย่อย สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ ๘ สหกรณ์ คือ ๑ ) สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ – ลำพูน จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ๒ ) สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัด จังหวัดชลบุรี ๓ ) สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ๔ ) สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย จำกัด จังหวัดอ่างทอง ๕ ) สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรเชียงใหม่ – ลำพูน จำกัด จังหวัดลำพูน ๖ ) สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรอุตรดิตถ์ จำกัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ๗ ) สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์พัทลุง จำกัด จังหวัดพัทลุง ๘ ) ชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ภาคตะวันออก จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา

4 งบประมาณ ๕๗ ล้านบาท กิจกรรมที่ดำเนินการ ๑ ) การจ้างผู้เชี่ยวชาญฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพ งบประมาณ ๘ ล้านบาท การเลี้ยงไก่ไข่และสุกร ๒ ) สนับสนุนค่าก่อสร้างโกดังเก็บวัตถุดิบอาหารสัตว์ งบประมาณ ๒๐ ล้านบาท ๓ ) สนับสนุนเครื่องโม่และเครื่องผสมอาหารสัตว์ งบประมาณ ๒๐ ล้านบาท ๔ ) เงินสนับสนุนชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ ๓ งบประมาณ ๙ ล้านบาท

5 ๒ ) โครงการเพิ่มช่องทางการขาย ให้กับเกษตรกรรายย่อย สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ ๔ สหกรณ์ คือ ๑ ) สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ - ลำพูน จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ๒ ) สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ๓ ) สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัด จังหวัด ชลบุรี ๔ ) สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย จำกัด จังหวัดอ่างทอง

6 งบประมาณ ๖ ล้านบาท กิจกรรมที่ดำเนินการ  จัดช่องทางการจำหน่ายโดยตรงระหว่าง ผู้ผลิตกับผู้บริโภค เช่น การจัดหาสถานที่จำหน่ายไข่ไก่อย่าง น้อยเดือนละ ๑ ครั้ง  ให้การสนับสนุนวัสดุบรรจุไข่ไก่  การประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด  การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจของสหกรณ์


ดาวน์โหลด ppt โครงการเร่งรัฐปฏิบัติการ ด่วน ( เพื่อคน ไทย ) หรือโครงการปฏิบัติการ ประชาวิวัฒน์ ยุทธศาสตร์การสร้างระบบ เศรษฐกิจที่เท่าเทียมและ เป็นธรรม ในเรื่องการลด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google