งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2558 – 2561) ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2558 – 2561) ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ – 2561) ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมท่าวัง 1 โรงแรมวังใต้ อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี

2 The Palm Oil Industrial Cluster (POIC)

3

4 ผัง cluster ยางพารา หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน วิจัย+พัฒนา+สนับสนุน
พันธุ์/การขยายพันธุ์ ทุน/การลดต้นทุน แรงงาน การจัดการดิน/น้ำ ระเบียบข้อกฎหมาย โรคยางพารา สวนยางพารา เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผลิตผลพลอยได้ ผลิตผลหลัก อาชีพเสริมรายได้ สถาบันเกษตรกร เอกชน วัตถุดิบจากยางพารา การแปรรูปขั้นต้น ผลิตภัณฑ์จากยางพารา กลไกการตลาด การขนส่ง ในประเทศ ต่างประเทศ โรงงานอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการผลิต ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ พัฒนาแล้ว ควรดำเนินการ ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ไม่ควรดำเนินการ

5 ผัง Cluster ปาล์มน้ำมัน
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน วิจัย+พัฒนา+สนับสนุน พันธุ์/การขยายพันธุ์ ทุน/การลดต้นทุน แรงงาน ระเบียบข้อกฎหมาย สวนปาล์มน้ำมัน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผลผลิตปาล์มน้ำมัน การควบคุมคุณภาพ เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว การขนส่ง รวบรวมผลผลิต กลไกการตลาด เทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการสวน สถาบันเกษตรกร เอกชน โรงงานอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์อุปโภค/บริโภค พลังงานทดแทน วัสดุเหลือใช้ น้ำมันปาล์มดิบ นำมาใช้ประโยชน์ อาชีพเสริมรายได้ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ พัฒนาแล้ว ควรดำเนินการ ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ไม่ควรดำเนินการ

6 ผัง Cluster กุ้งทะเล พันธุ์/การขยายพันธุ์ ทุน/การลดต้นทุน
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน วิจัย+พัฒนา+สนับสนุน พันธุ์/การขยายพันธุ์ ทุน/การลดต้นทุน การบริหารจัดการการเลี้ยงกุ้ง (โรคระบาดกุ้ง) สถาบันเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้ง ผลผลิตกุ้ง การควบคุมคุณภาพ การขนส่ง การควบคุมเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงของราคา ระเบียบข้อกฎหมาย เทคโนโลยีการผลิต โรงงานแปรรูปผลผลิต/แช่แข็ง ตลาดผู้บริโภคในประเทศ ต้นน้ำ เอกชน กลางน้ำ ปลายน้ำ ตลาดผู้บริโภคต่างประเทศ ผัง Cluster กุ้งทะเล พัฒนาแล้ว ควรดำเนินการ ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ไม่ควรดำเนินการ

7 แนวทางการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
จำนวนนักท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/หัว/วัน ระยะเวลาพำนัก กลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม Luxury นักชอบปิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้ใช้บริการสุขภาพ นักผจญภัย (ดำน้ำ ปีนเขา) คู่แต่งงาน/ฮันนีมูน กลุ่มกอล์ฟ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง สปา บริการการแพทย์ MICE อาหาร OTOP Long stay Ecotourism กลยุทธ์ สร้างความเชื่อมโยง (loop) การท่องเที่ยว สร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆ ยกระดับมาตรฐานธุรกิจ/แหล่งท่องเที่ยว สร้างภาพลักษณ์ = X X ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

8


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2558 – 2561) ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google