งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบการประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด 4 ปี ( พ. ศ. 2558 – 2561) ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าว ไทย เมื่อวันที่ 16 กันยายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบการประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด 4 ปี ( พ. ศ. 2558 – 2561) ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าว ไทย เมื่อวันที่ 16 กันยายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบการประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด 4 ปี ( พ. ศ – 2561) ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าว ไทย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมท่าวัง 1 โรงแรมวัง ใต้ อ. เมืองฯ จ. สุราษฎร์ธานี

2 The Palm Oil Industrial Cluster (POIC) 2

3 3

4 ผัง cluster ยางพารา หน่วยงานภาครัฐ / เอกชน วิจัย + พัฒนา + สนับสนุน พันธุ์ / การ ขยายพันธุ์ ทุน / การลด ต้นทุน แรงงาน การจัดการ ดิน / น้ำ ระเบียบข้อ กฎหมาย โรค ยางพารา สวน ยางพารา เพิ่ม ประสิทธิภ าพการ ผลิต ผลิตผล พลอย ได้ ผลิตผล หลัก อาชีพ เสริม รายได้ สถาบัน เกษตรกร เอกชน วัตถุดิบจาก ยางพารา การแปรรูป ขั้นต้น ผลิตภัณฑ์จาก ยางพารา กลไก การตลาด การ ขนส่ง ใน ประเท ศ ต่างประ เทศ โรงงาน อุตสาห กรรม เทคโนโลยี การผลิต ควร ดำเนินการ ควรให้ความสำคัญ เป็นพิเศษ พัฒนา แล้ว ต้นน้ำกลางน้ำ ปลาย น้ำ ไม่ควรดำเนินการ

5 ผัง Cluster ปาล์มน้ำมัน หน่วยงานภาครัฐ / เอกชน วิจัย + พัฒนา + สนับสนุน พันธุ์ / การ ขยายพันธุ์ ทุน / การลด ต้นทุน แรงงาน ระเบียบข้อ กฎหมาย สวนปาล์ม น้ำมัน เพิ่ม ประสิทธิภ าพการ ผลิต ผลผลิต ปาล์มน้ำมัน การควบคุม คุณภาพ เทคโนโลยี หลังเก็บ เกี่ยว การขนส่ง รวบรวม ผลผลิต กลไก การตลาด เทคโนโลยี การผลิต การบริหาร จัดการสวน สถาบัน เกษตร กร เอก ชน โรงงาน อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ อุปโภค / บริโภค พลังงาน ทดแทน วัสดุ เหลือใช้ น้ำมัน ปาล์มดิบ นำมาใช้ ประโยช น์ พัฒนา แล้ว ควร ดำเนินการ ควรให้ความสำคัญ เป็นพิเศษ อาชีพ เสริม รายได้ ต้นน้ำ กลางน้ำปลาย น้ำ ไม่ควรดำเนินการ 5

6 หน่วยงานภาครัฐ / เอกชน วิจัย + พัฒนา + สนับสนุน พันธุ์ / การ ขยายพันธุ์ ทุน / การลด ต้นทุน การบริหาร จัดการการ เลี้ยงกุ้ง ( โรคระบาด กุ้ง ) การบริหาร จัดการการ เลี้ยงกุ้ง ( โรคระบาด กุ้ง ) สถาบัน เกษตรกร เพิ่ม ประสิทธิภา พการผลิต กุ้ง ผลผลิตกุ้ง การควบคุม คุณภาพ การ ขนส่ง การควบคุม เฝ้าระวัง สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง ของราคา ระเบียบข้อ กฎหมาย เทคโนโลยี การผลิต โรงงานแปรรูป ผลผลิต / แช่แข็ง ตลาด ผู้บริโภคใน ประเทศ ต้นน้ำ เอกชน กลาง น้ำ ปลาย น้ำ ตลาดผู้บริโภค ต่างประเทศ พัฒนา แล้ว ควร ดำเนินการ ควรให้ความสำคัญ เป็นพิเศษ ไม่ควรดำเนินการ ผัง Cluster กุ้งทะเล 6

7 แนวทางการเพิ่มรายได้จากการ ท่องเที่ยว รายได้จากการ ท่องเที่ยว จำนวน นักท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย / หัว / วัน ระยะเวลาพำนัก กลุ่มเป้าหมาย o กลุ่ม Luxury o นักชอบปิ้ง o ผู้สูงอายุ o ผู้ใช้บริการสุขภาพ o นักผจญภัย ( ดำน้ำ ปีนเขา ) o คู่แต่งงาน / ฮันนีมูน o กลุ่มกอล์ฟ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง o สปา o บริการการแพทย์ o MICE o อาหาร o OTOP o Long stay o Ecotourism กลยุทธ์ o สร้างความเชื่อมโยง (loop) การท่องเที่ยว o สร้างเส้นทาง ท่องเที่ยวใหม่ๆ o ยกระดับมาตรฐาน ธุรกิจ / แหล่งท่องเที่ยว o สร้างภาพลักษณ์ =X X ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 7

8 8


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบการประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด 4 ปี ( พ. ศ. 2558 – 2561) ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าว ไทย เมื่อวันที่ 16 กันยายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google