งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กว่าจะมาเป็น … เครือข่าย เครือข่ายกาแฟ เป็นกลไกหนึ่ง ( ที่สำคัญ ) ในการรวบรวม กาแฟ ความเข้มแข็งของ เครือข่ายกาแฟ กำหนดราคารับซื้อเมล็ด กาแฟจากสมาชิกเกษตรกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กว่าจะมาเป็น … เครือข่าย เครือข่ายกาแฟ เป็นกลไกหนึ่ง ( ที่สำคัญ ) ในการรวบรวม กาแฟ ความเข้มแข็งของ เครือข่ายกาแฟ กำหนดราคารับซื้อเมล็ด กาแฟจากสมาชิกเกษตรกร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กว่าจะมาเป็น … เครือข่าย เครือข่ายกาแฟ เป็นกลไกหนึ่ง ( ที่สำคัญ ) ในการรวบรวม กาแฟ ความเข้มแข็งของ เครือข่ายกาแฟ กำหนดราคารับซื้อเมล็ด กาแฟจากสมาชิกเกษตรกร ( ใช้ในการอ้างอิงราคาระหว่าง เครือข่าย )** กำหนดราคารับซื้อเมล็ด กาแฟจากสมาชิกเกษตรกร ( ใช้ในการอ้างอิงราคาระหว่าง เครือข่าย )** ปริมาณการรวบรวมและเก็บ Stock เพิ่มขึ้น ** สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกระทรวงพาณิชย์ ได้นำราคารับ ซื้อเมล็ดกาแฟของสหกรณ์ / กลุ่มฯ ไปเป็นราคาประกาศอ้างอิงในแต่ละ วัน

2 ความเข้มแข็ง ของเครือข่าย เราคือพวกเดียวกัน ความเป็นพี่น้อง มีระบบการจัดการ เครือข่ายธุรกิจกาแฟ ร่วมกัน เช่น มีการ แบ่งหน้าที่กรรมการ เครือข่าย มีเวทีประชุมหารือ ต่อเนื่อง และนำผล การประชุมกลับไป ร่วมกันวางแผนทำ ธุรกิจเครือข่าย กาแฟ

3 กำหนด หน้าที่และกิจกรรม เครือข่าย สร้างเครือข่ายย่อย ในกลุ่มผู้ปลูกกาแฟ ใน 2 จังหวัด ตั้งคณะทำงาน / ประชุมคณะทำงาน จัดหาแหล่งเงินทุน รูปแบบเครือข่าย แผนการ แปรรูปกาแฟ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการผลิต การตัดสินใจ จำหน่ายร่วมกัน การเชื่อมโยง การเก็บ Stock กาแฟ วางแผนแบบ บูรณาการ แผนการรวบรวม ผลผลิตกาแฟ กำหนดราคารับซื้อ ของสถาบันเกษตรกร ร่วมกันจัดหา ปัจจัยการผลิต

4 ระบบการจัดการเครือข่ายการ รวบรวมผลผลิตกาแฟ ในสถาบันเกษตรกร ระบบการจัดการเครือข่ายการ รวบรวมผลผลิตกาแฟ ในสถาบันเกษตรกร มอบหมายผู้แทนหลักในการกำหนดราคา และคุณภาพเรียกว่า “ แม่ข่าย ” “ แม่ข่าย ” มีหน้าที่ต่อรองและเคาะราคา ประชุมหารือระหว่างเครือข่ายรวบรวมผลผลิต กาแฟในจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง ประชุมหารือระหว่างเครือข่ายรวบรวมผลผลิต กาแฟในจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง ระบบการ จัดการ เครือข่าย กาแฟ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในจังหวัดเป็น พี่เลี้ยงและให้คำแนะนำ ประสาน / เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเครือข่าย รวบรวมผลผลิตกาแฟอย่างต่อเนื่อง ประสาน / เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเครือข่าย รวบรวมผลผลิตกาแฟอย่างต่อเนื่อง

5 ถ่ายทอด ความรู้ / แนวทาง ขับเคลื่อน โครงการ ตกลง รวมกันเป็น เครือข่าย แต่งตั้งเป็น คณะทำงา นและ ร่วมกัน กำหนด กิจกรรม เครือข่าย เครือข่า ยร่วมกัน จัดทำ แผน รวบรวม ผลผลิต กาแฟใน แต่ละฤดู การผลิต แลกเปลี่ย น ประสบกา รณ์การ รวบรวม ผลผลิต ทบทวน และ ร่วมกัน กำหนด แนว ทางแก้ไข ปัญหา 2553 2554 2555 2556 3 สหกรณ์ 2 จังหวัด 11 สหกรณ์ / กลุ่ม 2 จังหวัด 14 สหกรณ์ / กลุ่ม 3 จังหวัด ขยายกลุ่ม สก./ กลุ่ม ชุมพร - ระนอง ขยายกลุ่ม สก./ กลุ่ม ชุมพร - ระนอง - เชียงใหม่

6 ด้วยความ ขอบคุณ กลุ่มส่งเสริมพัฒนาธุรกิจด้านพืชและผลิตภัณฑ์ สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์


ดาวน์โหลด ppt กว่าจะมาเป็น … เครือข่าย เครือข่ายกาแฟ เป็นกลไกหนึ่ง ( ที่สำคัญ ) ในการรวบรวม กาแฟ ความเข้มแข็งของ เครือข่ายกาแฟ กำหนดราคารับซื้อเมล็ด กาแฟจากสมาชิกเกษตรกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google