งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการลดต้นทุนและ ปรับปรุงประสิทธิภาพการ เลี้ยงโคนมด้วยวิธีปฏิบัติ ได้และเห็นผลจริง ระยะเวลาโครงการ 6 ปี ( เดือนสิงหาคม 2553 – เดือน สิงหาคม 2559) ( เดือนสิงหาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการลดต้นทุนและ ปรับปรุงประสิทธิภาพการ เลี้ยงโคนมด้วยวิธีปฏิบัติ ได้และเห็นผลจริง ระยะเวลาโครงการ 6 ปี ( เดือนสิงหาคม 2553 – เดือน สิงหาคม 2559) ( เดือนสิงหาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการลดต้นทุนและ ปรับปรุงประสิทธิภาพการ เลี้ยงโคนมด้วยวิธีปฏิบัติ ได้และเห็นผลจริง ระยะเวลาโครงการ 6 ปี ( เดือนสิงหาคม 2553 – เดือน สิงหาคม 2559) ( เดือนสิงหาคม 2553 – เดือน สิงหาคม 2559)

2 วัตถุประสง ค์ 1. เพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเลี้ยงโค นมและการผลิตน้ำนม 2. เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ผู้เลี้ยงโคนม 3. สร้างระบบการเก็บข้อมูลที่เป็น มาตรฐาน และนำไปใช้ได้จริง 4. เพื่อนำนักวิชาการลงไปสู่ปัญหาจริง ซึ่งจะเชื่อมผลงานวิจัย เพื่อนำไปใช้ ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในฟาร์ม เป้าหม าย สหกรณ์โคนมที่ได้รับ คัดเลือก 20 สหกรณ์ สหกรณ์โคนมที่ได้รับ คัดเลือก 20 สหกรณ์ ใน 4 ภาค รวม 10 จังหวัด ใน 4 ภาค รวม 10 จังหวัด

3 ภาคใต้และภาคตะวันตก จำนวน 5 สหกรณ์ 1. สหกรณ์โคนมไทย – เดนมาร์ค ห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 2. สหกรณ์โคนมไทย – เดนมาร์ค อ่าวน้อย จำกัด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 3. สหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี 4. สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด ( ในพระบรม ราชูปถัมภ์ ) จังหวัดราชบุรี

4 ภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 4 สหกรณ์ 1. สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมหินซ้อน จำกัด จังหวัด สระบุรี 2. สหกรณ์โคนมหมวกเหล็ก จำกัด จังหวัด สระบุรี 3. สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินลำ พญากลาง จำกัด จังหวัด สระบุรี 4. สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมไทย – เดน มาร์ค ( มิตรภาพ ) จำกัด จังหวัด สระบุรี

5 ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 สหกรณ์ 1. สหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด จังหวัด นครราชสีมา 2. สหกรณ์โคนมสีคิ้ว จำกัด จังหวัด นครราชสีมา 3. สหกรณ์การเกษตรคุ้มเจริญ จำกัด จังหวัดนครราชสีมา 4. สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด จังหวัดมหาสารคาม 5. สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด จังหวัดสกลนคร

6 ภาคเหนือ จำนวน 6 สหกรณ์ 1. สหกรณ์โคนมแม่โจ้ จำกัด จังหวัด เชียงใหม่ 2. สหกรณ์โคนมแม่วาง จำกัด จังหวัด เชียงใหม่ 3. สหกรณ์โคนมการเกษตรไชย ปราการ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ 4. สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ 5. สหกรณ์โคนมบ้านป่าตึงห้วยหม้อ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ 6. สหกรณ์โคนมลำพูน จำกัด จังหวัด เชียงใหม่

7 งบประมาณ ดำเนินงาน งบประมาณอุดหนุน จ่ายขาดจากกองทุน ปรับโครงสร้างการ ผลิตภาคเกษตร ( กองทุน FTA) งบประมาณอุดหนุน จ่ายขาดจากกองทุน ปรับโครงสร้างการ ผลิตภาคเกษตร ( กองทุน FTA) วงเงิน 43.764 ล้าน บาท วงเงิน 43.764 ล้าน บาท

8 วิธี ดำเนินงาน 1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน โครงการ 2. คัดเลือกสหกรณ์โคนมเข้าร่วมโครงการ 20 สหกรณ์ เงื่อนไขคือ มีแม่โครวมกันไม่น้อยกว่า 500 ตัว และมีศักยภาพในการจ่ายสมทบ 3. สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการดำเนินการ จัดจ้างที่ปรึกษาจากสถาบันการศึกษา 4. กรมส่งเสริมสหกรณ์เบิกจ่ายค่าจ้างที่ ปรึกษาให้แก่สหกรณ์ที่เข้า ร่วม โครงการ

9 วิธีดำเนินงาน ( ต่อ ) กรมส่งเสริมสหกรณ์เบิกจ่ายค่าจ้างที่ ปรึกษาให้แก่สหกรณ์ ปีที่ 1 กองทุน FTA อุดหนุน 100 % ปีที่ 2 กองทุน FTA อุดหนุน 80 % สหกรณ์สมทบ 20 % ปีที่ 3 กองทุน FTA อุดหนุน 60 % สหกรณ์สมทบ 40 % ปีที่ 4 กองทุน FTA อุดหนุน 40 % สหกรณ์สมทบ 60 % ปีที่ 5 กองทุน FTA อุดหนุน 20 % สหกรณ์สมทบ 80 % ปีที่ 6 สหกรณ์จ่ายเต็ม 100 %

10 วิธี ดำเนินงาน ( ต่อ ) 5. สหกรณ์จ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาเดือน ละ 40,000.– บาท ที่ปรึกษาดำเนินการตาม TOR ใน 8 ประเด็นหลักดังนี้ 5.1 ประเมินสถานการณ์ฟาร์ม 5.1 ประเมินสถานการณ์ฟาร์ม 5.2 ตรวจเยี่ยมและดูแลสุขภาพ สัตว์ 5.2 ตรวจเยี่ยมและดูแลสุขภาพ สัตว์ 5.3 ถ่ายทอกความรู้สู่เกษตรกร และสหกรณ์ 5.3 ถ่ายทอกความรู้สู่เกษตรกร และสหกรณ์ 5.4 ปรับปรุงประสิทธิภาพการ ผลิต 5.4 ปรับปรุงประสิทธิภาพการ ผลิต

11 วิธี ดำเนินงาน ( ต่อ ) 5.5 ปรับปรุงขนาดฝูงโคนม 5.6 จัดการด้านคุณภาพน้ำนมโค 5.7 สัดส่วนกำไรของฟาร์มเพิ่มขึ้น ต่อเนื่องทุกปี 5.8 เกษตรกรสามารถจัดทำบัญชี ฟาร์มได้ 6. ติดตามประเมินผลงานที่ปรึกษา ตาม TOR ทุกปี โดยสำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร


ดาวน์โหลด ppt โครงการลดต้นทุนและ ปรับปรุงประสิทธิภาพการ เลี้ยงโคนมด้วยวิธีปฏิบัติ ได้และเห็นผลจริง ระยะเวลาโครงการ 6 ปี ( เดือนสิงหาคม 2553 – เดือน สิงหาคม 2559) ( เดือนสิงหาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google