งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปแผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปแผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปแผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์) ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2555 ประกอบด้วย 1 แผนงาน 1 ผลผลิต 2 กิจกรรมหลัก 4 กิจกรรมรอง/โครงการ 7 ตัวชี้วัด งบประมาณ 371,650 บาท มีรายละเอียดดังนี้

2 แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติงาน แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร ผลผลิต 1 : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมหลัก 1 : ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 1. ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 104,000 1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจ 123 แห่ง 2. ร้อยละของจำนวนสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนามีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 53 2. ส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์ 18,350 1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจ 2 แห่ง 2. อัตราการออมเฉลี่ยต่อคนสูงขึ้น ร้อยละ 5 3. ร้อยละของนักเรียนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการออมของโรงเรียน ร้อยละ 8

3 แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมหลัก 2 : พัฒนาอาชีพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 1. การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานสินค้า 41,500 1. บรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายในปี 2555 ได้รับการพัฒนา 1 แห่ง 2. ยอดจำหน่ายของสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในปี 2554 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง 207,800 -

4 ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ตัวชี้วัด 1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจ 123 แห่ง 2. ร้อยละของจำนวนสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนามีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 53 ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เจ้าภาพ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แนะนำ ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจ 1 ประสานงานและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 2 จัดประชุมวางแผนการพัฒนาธุรกิจและการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจ 3 จัดประชุมการพัฒนาธุรกิจและการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจ 4 แนะนำ ส่งเสริม ติดตาม และพัฒนาการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจ 5 ติดตามและสรุปผลการปฏิบัติงาน 6 ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ

5 การส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์
ตัวชี้วัด 1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจ 2 แห่ง 2. อัตราการออมเฉลี่ยต่อคนสูงขึ้น ร้อยละ 5 3. ร้อยละของนักเรียนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการออมของโรงเรียน ร้อยละ 8 เจ้าภาพ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รณรงค์ส่งเสริมให้มีการออมอย่างต่อเนื่อง 1 รณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียนรักการออม 2 ประชุมชี้แจงให้รณรงค์ให้เกิดการออม 3 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมการออม 4 ติดตามและรายงานให้ สพส. 5 กำหนด Action Plan ระบุขั้นตอน 6 ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ

6 1 2 พัฒนาอาชีพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ตัวชี้วัด 1. บรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายในปี 2555 ได้รับการพัฒนา 1 แห่ง ยอดจำหน่ายของสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในปี 2554 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 เจ้าภาพ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ส่งเสริมพัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของสถาบันเกษตรกรสู่มาตรฐานในปี 2555 ให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด 1 ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 2 กำหนด Action Plan ตามภารกิจ 3 ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ

7 พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
เจ้าภาพ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดำเนินธุรกิจยางพาราเข้าร่วมโครงการ 1 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการ 2 แนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเกี่ยวกับการดำเนินงานภายใต้โครงการฯ 3 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการฯ 4 กำหนด Action Plan 5 ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ


ดาวน์โหลด ppt สรุปแผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google