งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปแผน / ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ( กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ สหกรณ์ ) ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปแผน / ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ( กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ สหกรณ์ ) ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปแผน / ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ( กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ สหกรณ์ ) ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2555 ประกอบ ด้วย 1 แผนงาน 7 4 1 2 ผลผลิต กิจกรรม หลัก กิจกรรมรอง / โครงการ ตัวชี้วัด มีรายละเอียดดังนี้ งบประ มาณ 371,650 บาท

2 แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง งบประ มาณ ตัวชี้วัดผลการ ปฏิบัติ งาน แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่า ภาคการเกษตร ผลผลิต 1 : สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการดำเนิน ธุรกิจ กิจกรรมหลัก 1 : ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร 1. ส่งเสริมและ พัฒนาการดำเนินธุรกิจ ของสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร 104,00 0 1. สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาการดำเนินธุรกิจ 123 แห่ง 2. ร้อยละของจำนวน สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที่ ได้รับการพัฒนามีปริมาณ ธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 53 2. ส่งเสริมและ พัฒนาการออมใน ระบบสหกรณ์ 18,350 1. สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาการดำเนินธุรกิจ 2 แห่ง 2. อัตราการออมเฉลี่ยต่อคน สูงขึ้น ร้อยละ 5 3. ร้อยละของนักเรียนที่มี ส่วนร่วมในกิจกรรมการออม ของโรงเรียน ร้อยละ 8

3 แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง งบประม าณ ตัวชี้วัดผลการ ปฏิบัติง าน กิจกรรมหลัก 2 : พัฒนาอาชีพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 1. การส่งเสริม ผลิตภัณฑ์สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรสู่ มาตรฐานสินค้า 41,500 1. บรรจุภัณฑ์ของ กลุ่มเป้าหมายในปี 2555 ได้รับการพัฒนา 1 แห่ง 2. ยอดจำหน่ายของสินค้า ที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบรรจุ ภัณฑ์ในปี 2554 เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 พัฒนาศักยภาพสถาบัน เกษตรกรเพื่อรักษา เสถียรภาพราคายาง 207,800-

4 ส่งเสริมและ พัฒนาการดำเนิน ธุรกิจของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร เจ้าภาพ : กลุ่ม ส่งเสริมและ พัฒนาธุรกิจ สหกรณ์ ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ 1 2 3 4 6 5 ตัวชี้วัด 1. สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาการดำเนินธุรกิจ 123 แห่ง 2. ร้อยละของจำนวนสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการ พัฒนามีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 53 แนะนำ ส่งเสริมและ พัฒนาการดำเนินธุรกิจ ประสานงานและจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐาน จัดประชุมวางแผนการ พัฒนาธุรกิจและการสร้าง เครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจ จัดประชุมการพัฒนาธุรกิจ และการสร้างเครือข่าย เชื่อมโยงธุรกิจ แนะนำ ส่งเสริม ติดตาม และพัฒนาการสร้าง เครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจ ติดตามและสรุปผลการ ปฏิบัติงาน

5 การส่งเสริมและ พัฒนาการออมใน ระบบสหกรณ์ เจ้าภาพ : กลุ่ม ส่งเสริมและ พัฒนาธุรกิจ สหกรณ์ ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ ตัวชี้วัด 1. สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาการดำเนินธุรกิจ 2 แห่ง 2. อัตราการออมเฉลี่ยต่อคน สูงขึ้น ร้อยละ 5 3. ร้อยละของนักเรียนที่มีส่วน ร่วมในกิจกรรมการออมของ โรงเรียน ร้อยละ 8 1 2 3 รณรงค์ส่งเสริมให้มีการ ออมอย่างต่อเนื่อง รณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียน รักการออม ประชุมชี้แจงให้รณรงค์ให้ เกิดการออม ประชาสัมพันธ์รณรงค์ ส่งเสริมการออม ติดตามและรายงานให้ สพส. กำหนด Action Plan ระบุ ขั้นตอน 4 6 5

6 พัฒนาอาชีพและสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ของสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร เจ้าภาพ : กลุ่ม ส่งเสริมและ พัฒนาธุรกิจ สหกรณ์ ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ ตัวชี้วัด 1. บรรจุภัณฑ์ของ กลุ่มเป้าหมายในปี 2555 ได้รับ การพัฒนา 1 แห่ง 2. ยอดจำหน่ายของสินค้าที่ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ในปี 2554 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 1 ติดตามการดำเนินงาน ของกลุ่มเป้าหมายที่ ได้รับการสนับสนุน งบประมาณ ส่งเสริมพัฒนาสินค้า / ผลิตภัณฑ์ของสถาบัน เกษตรกรสู่มาตรฐานใน ปี 2555 ให้สอดคล้อง กับความต้องการตลาด 2 3 กำหนด Action Plan ตามภารกิจ

7 พัฒนาศักยภาพ สถาบันเกษตรกรเพื่อ รักษาเสถียรภาพราคา ยาง เจ้าภาพ : กลุ่ม ส่งเสริมและ พัฒนาธุรกิจ สหกรณ์ ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์และ รณรงค์ให้สหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรดำเนิน ธุรกิจยางพาราเข้าร่วม โครงการ 1 ติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานตาม โครงการฯ ประชุมชี้แจงการ ดำเนินงานตามโครงการ 2 3 4 5 แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรเกี่ยวกับ การดำเนินงานภายใต้ โครงการฯ กำหนด Action Plan


ดาวน์โหลด ppt สรุปแผน / ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ( กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ สหกรณ์ ) ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google