งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเป็นมา โครงการพัฒนาธุรกิจโคนม ( กิจกรรมส่งเสริม เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายใหม่ ) โดยขอใช้เงินค่าใช้จ่ายสำรองเพื่อกระตุ้น เศรษฐกิจ ปี 2545 กรมปศุสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเป็นมา โครงการพัฒนาธุรกิจโคนม ( กิจกรรมส่งเสริม เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายใหม่ ) โดยขอใช้เงินค่าใช้จ่ายสำรองเพื่อกระตุ้น เศรษฐกิจ ปี 2545 กรมปศุสัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเป็นมา โครงการพัฒนาธุรกิจโคนม ( กิจกรรมส่งเสริม เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายใหม่ ) โดยขอใช้เงินค่าใช้จ่ายสำรองเพื่อกระตุ้น เศรษฐกิจ ปี 2545 กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยหลัก กรมส่งเสริมสหกรณ์ หน่วยงานสนับสนุน เงินทุนหมุนเวียนให้ เกษตรกรรายใหม่ ยืมเพื่อการลงทุน ( กพส.) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตาม ประเมินผลโครงการ

2 เกษตรกรรายใหม่ 2,000 ราย วงเงิน 600 ล้าน บาท ( งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 45) เป้าหมา ย ให้เกษตรกรรายใหม่ยืมเพื่อการ ลงทุนรายละ 300,000 บาท ค่าพันธุ์โคนม 5 ตัว ๆ ละ ไม่เกิน 35,000 บาท เป็นเงิน 175,000 บาท ค่าอุปกรณ์และโรงเรือน เป็นเงิน 85,000 บาท เงินทุนสำรองและค่าฝึกอบรม เป็นเงิน 40,000 บาท

3 สรุปการประเมินผล โครงการพัฒนาธุรกิจ โคนม ( กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรผู้ เลี้ยงโคนมรายใหม่ )

4  การประเมินผลความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ  ก การติดตามผลการส่งชำระ เงินกู้ กพส.  ส สรุปปัญหาและอุปสรรคการ ดำเนินงานโครงการ และแนวทางการพัฒนาใน ระยะต่อไป  วัตถุประสงค์การ ประเมินผล

5  การประเมินผลความก้าวหน้าการ ดำเนินโครงการ ให้แก่สหกรณ์ 48 สหกรณ์ (49 สัญญา ) รวม 1,700 ราย คิดเป็นร้อยละ 85 ของโครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น 531.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.66 ของโครงการ  ณ ณ มกราคม 2551 สมาชิกเลิกเลี้ยง 451 ราย คิด เป็นร้อยละ 26.53  แยกเป็น - ภาคเหนือ 66 ราย - ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 101 ราย - ภาคตะวันตกและ ใต้ 122 ราย - ภาคกลางและ ภาคตะวันออก 162 ราย รวม เลิกเลี้ยง 451 ราย สมาชิกคงเหลือ 1,249 ราย คิด เป็นร้อยละ 73.47

6  ส สาเหตุการ เลิกเลี้ยง  ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ได้แก่ อาหาร ค่า ขนส่ง  ราคาน้ำนมดิบคงเดิมไม่ได้ปรับราคาตาม สภาวะเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น  เกษตรกรรายเล็กที่มีแม่โครีดนมน้อย รายได้ไม่พอคุ้มทุน

7  ก การติดตามผลการส่ง ชำระเงินกู้ กพส. จำนวน 48 สหกรณ์ (49 สัญญา ) เป็นเงิน 531.6 ล้านบาท  ณ วันที่ 30 กันยายน 2550  ม ี ส. ชำระต้นเงินรวม 115,277,655.91 บาท  ม มี ส. บางแห่งชำระล่วงหน้ารวม 17,281,643.31 บาท คิด เป็นร้อยละ 17 ของต้นเงินพึงชำระ  ม มี ส. บางแห่งมีหนี้ค้างชำระรวม 2,264,085.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.32 ของต้นเงินพึงชำระ สหกรณ์มีต้นเงินพึงชำระ 97,680,000 บาท

8  ส สรุป ปัญหา  ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ได้แก่ อาหาร ค่า ขนส่ง  ร ราคาน้ำนมดิบคงเดิมไม่ได้ปรับราคาตาม สภาวะเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น  เ เกษตรกรรายเล็กที่มีแม่โครีดนมน้อย รายได้ ไม่พอคุ้มทุน

9  ข ข้อเสนอแนะใน การพัฒนา  ส สมาชิกจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดี  ล ลดต้นทุนการผลิตโดยใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มี คุณภาพและมีอยู่ในท้องถิ่น  ก การวางแผนธุรกิจสหกรณ์จะต้องให้ทันกับความ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  ศ ศึกษากลไกตลาดให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจ ของสหกรณ์  ส สหกรณ์อาจดำเนินการตลาดเอง จัดหาตัวแทน จำหน่ายหรือร่วมทุนกับเอกชน หรือสร้างเครือข่าย


ดาวน์โหลด ppt ความเป็นมา โครงการพัฒนาธุรกิจโคนม ( กิจกรรมส่งเสริม เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายใหม่ ) โดยขอใช้เงินค่าใช้จ่ายสำรองเพื่อกระตุ้น เศรษฐกิจ ปี 2545 กรมปศุสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google