งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 การสื่อสารการตลาดกับ พฤติกรรมผู้บริโภค ความหมายพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมผู้บริโภค (consumer behavior) หมายถึง กระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 การสื่อสารการตลาดกับ พฤติกรรมผู้บริโภค ความหมายพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมผู้บริโภค (consumer behavior) หมายถึง กระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 การสื่อสารการตลาดกับ พฤติกรรมผู้บริโภค ความหมายพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมผู้บริโภค (consumer behavior) หมายถึง กระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคล เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องใน การเสาะแสวงหา การเลือก การซื้อ การ ได้ การประเมินผล และ การใช้สอยผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อ สนองความต้องการ และ ความปรารถนาอยากได้ให้ได้รับความ พอใจ (Belch and Belch, 1993)

2 consumer behavior is the process involved when individuals or group select, purchase, use, or dispose of products, services, ideas, or experiences to satisfy needs and desires. (Solomon, 2007)

3 consumer behavior is the behavior that consumer display in searching for, purchase, using, evaluating, and disposing for product, service, and ideas. (Schiffman & Kanuk, 2007)

4 ประโยชน์ทางการตลาดจากความ เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค 1. ลดความสิ้นเปลืองให้น้อยลง 2. เพื่อประสิทธิผลให้มากขึ้น 3. กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ซื้อผู้ขายแน่นแฟ้น ยิ่งขึ้น

5 ตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภค 1. ตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภคของ Kotler & Armstrong (1997) สิ่งเร้า ด้าน การต ลาด และ อื่น ๆ กล่อง ดำ การ ตอบสนอ ง 4 Ps ลักษ ณะ ของผู้ ซื้อ กระบวน การ ตัดสินใจ ซื้อ ผลิตภั ณฑ์ ตรา สินค้า ผู้ขาย เวลาซื้อ จำนวน ซื้อ เศรษฐกิ จ เทคโนโล ยี การเมือง วัฒนธรร ม แสวงหา ข้อมูล ประเมิน ทางเลือ ก ตัดสินใจ ซื้อ พฤติกรร มหลัง การซื้อ รับรู้ ความ จำเป็น

6 2. ตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภคของ Lamb, Hair & McDanial (1992) ปัจจัยด้าน ปัจเจกบุคคล การรับรู้ การจูงใจ การเรียนรู้ ความเชื่อ ทัศนคติ บุคลิกภาพ แนวคิดเกี่ยวกับ ตนเอง รูปแบบการดำเนิน ชีวิต ปัจจัยด้านสังคม กลุ่มอ้างอิง กลุ่มผู้นำทาง ความคิด ครอบครัว วงจร ชีวิต ชั้นทางสังคม วัฒนธรรมและ วัฒนธรรมย่อย ปัจจัย ด้าน ปัจเจก ชน และ ปัจจัย ด้าน สังคม สิ่งเร้า รับรู้ ปัญหา แสวงหา ข้อมูล ประเมิน ทางเลือก ซื้อ ผล การ ซื้อ พฤติกรรม หลังการซื้อ

7 กระบวนการตัดสินใจซื้อของ ผู้บริโภค 1. การรับรู้สิ่งเร้า (stimulus) 1.1 สิ่งเร้าจากสังคม 1.2 สิ่งเร้าจากการโฆษณา 1.3 สิ่งเร้าที่ไม่ใช่การโฆษณา 1.4 สิ่งเร้าที่เกิดจากแรงขับภายในร่างกาย 2. การรับรู้ปัญหา (problem recognition) 3. การแสวงหาข้อมูล (information search) 3.1 แหล่งบุคคล 3.2 แหล่งโฆษณา 3.3 แหล่งสาธารณะ 3.4 แหล่งประสบการณ์

8 กระบวนการตัดสินใจซื้อของ ผู้บริโภค 4. การประเมินทางเลือก (evaluation of alternatives) 5. การซื้อ (purchase) 6. พฤติกรรมหลังการซื้อ (post- purchase behavior)

9 รูปแบบพฤติกรรมการซื้อของ ผู้บริโภค 1. พฤติกรรมการซื้อตามปกติ 2. พฤติกรรมการซื้อที่ต้องแก้ไข ปัญหาบางอย่าง 3. พฤติกรรมการซื้อที่ต้องแก้ไข ปัญหาอย่างมาก

10 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ ซื้อของผู้บริโภค ปัจจัยด้านสังคม กลุ่มอ้างอิง กลุ่มผู้นำทาง ความคิด ครอบครัว วงจรชีวิต ชั้นทางสังคม วัฒนธรรมและ วัฒนธรรมย่อย ปัจจัยด้าน ปัจเจกบุคคล การรับรู้ การจูงใจ การเรียนรู้ ความเชื่อ ทัศนคติ บุคลิกภาพ แนวคิดเกี่ยวกับ ตนเอง รูปแบบการ ดำเนินชีวิต พฤติก รรม

11 การรับรู้ 1. การเลือกเปิดรับ 2. การเลือกสนใจ 3. การเลือกตีความเข้าใจ 4. การเลือกจดจำ

12 ลำดับขั้นความต้องการของผู้บริโภค ลำดับขั้นความต้องการของ ผู้บริโภคตามแนวความคิดของ McCarthy & Perreault) 1. ความต้องการทางด้าน สรีรวิทยา (P: physiological needs) 2. ความต้องการความปลอดภัย (S: safety needs) 3. ความต้องการทางสังคม (S: social needs) 4. ความต้องการส่วนบุคคล (P: personal needs)

13 การเรียนรู้ 1. การเรียนรู้จากพฤติกรรมหรือ การกระทำ 2. การเรียนรู้จากการคิดอย่างมี เหตุผล 3. การเลือกตีความเข้าใจ องค์ประกอบของทัศนคติ 1. องค์ประกอบทางด้านความรู้ ความเข้าใจ 2. องค์ประกอบทางด้านความรู้สึก 3. องค์ประกอบทางด้านพฤติกรรม

14 วงจรชีวิตครอบครัว 1. ขั้นเป็นโสด 2. ขั้นคู่สมรสเพิ่งแต่งงาน 3. ขั้นครอบครัวมีลูกเป็นเด็กเล็ก 4. ขั้นครอบครัวมีลูกเป็นเด็กโต 5. ขั้นครอบครัวมีลูกเป็นวัยรุ่น 6. ขั้นครอบครัวเปล่าเปลี่ยวระยะที่ 1 7. ขั้นครอบครัวเปล่าเปลี่ยวระยะที่ 2 8. ขั้นครอบครัวเดียวดายระยะที่ 1 9. ขั้นครอบครัวเดียวดายระยะที่ 2

15 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 การสื่อสารการตลาดกับ พฤติกรรมผู้บริโภค ความหมายพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมผู้บริโภค (consumer behavior) หมายถึง กระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google