งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทผู้นำ สหกรณ์ยุคใหม่ โดย เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อ การพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทผู้นำ สหกรณ์ยุคใหม่ โดย เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อ การพัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทผู้นำ สหกรณ์ยุคใหม่ โดย เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อ การพัฒนา

2 ส่วนที่ 1 : บท นำ

3 1. ความหมาย ของผู้นำ “ ภาวะผู้นำ ” คือ • การที่บุคคลผู้หนึ่งผู้ใด สามารถใช้สิ่งที่ตนเองมีอัน ได้แก่ • สถานภาพ ความสามารถ ความคิด อิทธิพลชีวิต และ แบบอย่างพฤติกรรม • ส่งผลต่อทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมของบุคคลหรือ กลุ่มคนอื่น

4 1. ความหมาย ของผู้นำ “ ภาวะผู้นำ ” คือ • ให้คนเหล่านั้นเกิดความ ปรารถนาที่จะนำเอาศักยภาพ และความสามารถที่มีอยู่ ออกมาใช้อย่างเต็มที่ • เพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จตาม เป้าหมายที่บุคคลหรือองค์กร ตั้งไว้

5 2. องค์ประกอบ ของผู้นำ 2.1 ผู้นำต้องมีความ ปรารถนาที่จะเป็นผู้นำ 2.2 ผู้นำต้องมีเป้าหมายใน การนำ 2.3 ผู้นำต้องมีอิทธิพลต่อ ผู้อื่น 2.4 ผู้นำต้องสามารถดึง ศักยภาพขอผู้ร่วมงาน ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่

6 2. องค์ประกอบ ของผู้นำ 2.5 ผู้นำต้องเข้าใจ ธรรมชาติของคนและ สามารถสร้างแรงจูงใจให้ แก่ผู้ร่วมงานได้ 2.6 ผู้นำต้องมีศิลปะใน การใช้รูปแบบการนำอย่าง เหมาะสม

7 2. ด้าน ความรู้ 2.3 รู้ “ จริย ศาสตร์ ” : กอปรด้วย คุณลักษณะชีวิต 2.4 รู้ “ ผู้นำ ศาสตร์ ”

8 2. ด้าน ความรู้ 2.5 รู้ “ วิเทศศาสตร์ ”: ก้าวทันความเป็นไปของ โลก 1) การมีความรู้ใน ภาษาต่างประเทศ 2) การรู้เกี่ยวกับ ต่างประเทศ 2.6 รู้ “ เทคโนโลยี ”: ก้าวทันความทันสมัยของ โลก

9 3. ด้านทักษะ 3.1 ศิลป์ในการ “ สร้าง แรงจูงใจ ” (persuasive) แทนการ “ สั่งการ ” (authoritative) 3.2 ศิลป์ในกาารสร้าง ทีมงาน 3.3 ศิลปะในการบริหาร เวลาและการเรียงลำดับ ความสำคัญก่อนหลัง

10 3. ด้านทักษะ 3.4 ศิลป์ในการออกแบบ องค์การ 1) ต้องรู้บริบทเกี่ยวกับ คน 2) กำหนดนโยบาย 3) กำหนดปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง 4) ออกแบบโครงสร้าง และระบบรองรับ 5) การลงมือปฏิบัติการ


ดาวน์โหลด ppt บทบาทผู้นำ สหกรณ์ยุคใหม่ โดย เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อ การพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google