งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของการ โน้มน้าวใจ หมายถึง การใช้ความพยายาม ที่จะเปลี่ยนความเชื่อ ทัศนคติ และการกระทำของบุคคลอื่น ด้วยกลวิธีที่เหมาะสม จนเกิด การยอมรับ และยอมเปลี่ยน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของการ โน้มน้าวใจ หมายถึง การใช้ความพยายาม ที่จะเปลี่ยนความเชื่อ ทัศนคติ และการกระทำของบุคคลอื่น ด้วยกลวิธีที่เหมาะสม จนเกิด การยอมรับ และยอมเปลี่ยน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความหมายของการ โน้มน้าวใจ หมายถึง การใช้ความพยายาม ที่จะเปลี่ยนความเชื่อ ทัศนคติ และการกระทำของบุคคลอื่น ด้วยกลวิธีที่เหมาะสม จนเกิด การยอมรับ และยอมเปลี่ยน ตามที่ผู้โน้มน้าวใจต้องการ

3 ความต้องการขั้นพื้นฐาน ของมนุษย์ กับการโน้มน้าวใจ • ความต้องการขั้นพื้นฐานของ มนุษย์ เป็นตัวการทำให้มนุษย์ สร้างทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม และแสดงพฤติกรรมต่างๆ เพื่อ สนองความต้องการของตน

4 ตัวอย่าง ความต้องการขั้นพื้นฐาน ของมนุษย์ - ต้องการอาหาร - ต้องการความ มั่นคงในชีวิต - ต้องการความรัก ฯลฯ

5 กลวิธีการโน้มน้าวใจ สามารถสรุปได้ ดังนี้ ๑.แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ ของบุคคลผู้โน้มน้าวใจ ๒.แสดงให้เห็นความหนักแน่นของ เหตุผล ๓.แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกหรือ อารมณ์ร่วมกัน

6 ๔. แสดงให้เห็นทางเลือกทั้งด้านดี และด้านเสีย ๕. สร้างความหรรษาแก่ผู้รับสาร ๖. เร้าให้เกิดอารมณ์อย่างแรงกล้า เพื่อให้การโน้มน้าวใจสัมฤทธิ์ ผลได้ง่ายขึ้น กลวิธีการโน้มน้าวใจ ( ต่อ )

7 ข้อสรุปของการโน้มน้าว ใจ • การโน้มน้าวใจมิใช่การเปลี่ยน ความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรม ด้วยวิธีขู่เข็ญ คุกคาม หรือ หลอกลวง • การโน้มน้าวใจมิใช่พฤติกรรมที่ ดีหรือเลว แต่เป็นพฤติกรรม กลางๆ ขึ้นอยู่กับเจตนาที่อยู่ เบื้องหลัง

8 • การโน้มน้าวใจเป็นการกระทำที่มี จุดมุ่งหมายเสมอ และต้องใช้กลวิธี ที่ทำให้เกิดผล • การเรียนรู้วิธีโน้มน้าวใจ ต้องมี ความรับผิดชอบทางจริยธรรม ควบคู่กันไปด้วยเสมอ ข้อสรุปของการโน้มน้าว ใจ ( ต่อ )

9 ภาษาที่โน้ม น้าวใจ • ควรเป็นภาษาสุภาพ ไม่บังคับหรือ แสดงอำนาจ พยายามใช้น้ำเสียงที่ นุ่มนวล น่าฟัง ชัดเจน กระชับและ รัดกุม ทำให้ผู้ฟังเกิดความคล้อย ตาม เช่น คำขวัญ • คำขวัญ คือ ถ้อยคำสั้นๆที่กระชับ และชัดเจนมาเรียงกัน มีสัมผัสใน คล้องจอง เช่น คำขวัญวันเด็ก ประจำปี พ. ศ. ๒๕๕๑ ที่ว่า “ สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชู คุณธรรม ”

10 การพิจารณาสารโน้มน้าว ใจในลักษณะต่างๆ อาจแบ่งได้ ๓ ชนิด ดังนี้ ๑. คำเชิญชวน ๒. โฆษณาสินค้า หรือโฆษณา บริการ ๓. โฆษณาชวนเชื่อ

11 คำเชิญ ชวน • คำเชิญชวน มักเน้นให้ผู้รับสาร คล้อยตามว่าปฏิบัติตามแล้วจะเป็นที่ ยอมรับในสังคม • อาจปรากฏในรูปของใบประกาศ แผ่นปลิว โปสเตอร์ • อาจบอกด้วยวาจาเฉพาะหน้า ผ่าน ทางเครื่องขยายเสียง วิทยุหรือ โทรทัศน์ • คำประกาศเชิญชวน มักจะบ่งบอก จุดประสงค์อย่างชัดเจน และ ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์แก่ส่วนรวม รวมทั้งวิธีปฏิบัติ

12 กลวิธีในการเขียนคำ เชิญชวน คือ การกระตุ้นให้ผู้ถูกโน้ม น้าวเกิดความภูมิใจว่า ถ้าปฏิบัติ ตามคำเชิญชวน จะได้ชื่อว่า เป็นผู้ที่ทำประโยชน์ให้แก่ ส่วนรวม และเป็นที่ยอมรับอย่าง มีเกียรติในสังคม สารโน้มน้าว ชนิดนี้มักจะเป็นไปในทาง วัฒนะ

13 โฆษณาสินค้าหรือ โฆษณาบริการ เน้นสินค้าและการบริการ มุ่ง ประโยชน์ทางธุรกิจ โดยใช้สื่อที่ สะดุดตาและหู เพื่อให้ผู้รับสาร เกิดความสนใจ

14 ประโยชน์ของการโฆษณา สินค้าหรือบริการ • ทำให้ผู้ต้องการซื้อสินค้านั้นทราบ ได้ทันทีว่าจะไปซื้อหาหรือรับ บริการที่ไหน • สินค้าที่มีประโยชน์และจำเป็นแก่ ชีวิตเมื่อโฆษณาแพร่หลาย ปริมาณการจำหน่ายสูง ราคาจะถูก ลง • หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ได้รับ ค่าโฆษณา ทำให้สามารถแพร่ข่าว ความรู้และความบันเทิง

15 โทษของการโฆษณา สินค้าหรือบริการ • อาจทำให้ประชาชนหลงผิด ซื้อหรือ ใช้บริการที่ไม่สมควรแก่ภาวะความ จำเป็นของตน • การโฆษณาที่แข่งขันกันมากทำให้ ต้นทุนการผลิตสูง ราคาสินค้าก็ สูงขึ้นกว่าที่ควรเป็น • การใช้ภาษาทั้งวัจนภาษาและอวัจน ภาษาที่มุ่งความแปลกใหม่ อาจ ทำลายคุณค่าทางเอกลักษณ์และ วัฒนธรรมของชาติได้

16 โฆษณาชวน เชื่อ • เป็นการพยายาม โดยมีเจตนาที่ จะเปลี่ยนความเชื่อ และการ กระทำของบุคคลจำนวนมาก ให้เป็นไปในฝ่ายของตน ด้วย กลวิธีต่างๆ โดยไม่คำนึงถึง ความถูกต้องตามเหตุผลและ ข้อเท็จจริง

17 ชนิดของการ โฆษณาชวนเชื่อ • โฆษณาชวนเชื่อทางการค้า • โฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง เนื่องจากเจตนาที่อยู่เบื้องหลัง สารชนิดนี้ มักเป็นไปทางหายนะ มากกว่าวัฒนะ จึงควรทราบกลวิธี การโฆษณาชวนเชื่อ และใช้ วิจารณญาณให้ดี ไม่หลงเชื่อง่ายๆ

18 กลวิธีการ โฆษณาชวนเชื่อ • การตราชื่อ • ใช้ถ้อยคำ หรูหรา • อ้างบุคคล หรือสถาบัน • อ้างประโยชน์ ตน • อ้างคนส่วน ใหญ่ • อาจทำตัวให้ กลมกลืนกับ ชาวบ้าน เพื่อ ง่ายต่อการ ชักจูง

19 จากสารโน้มน้าวใจทั้ง ๓ ลักษณะ เราควรพิจารณาจาก จุดประสงค์ที่เป็นประโยชน์แก่ ตนเองและส่วนรวม เป็นหลักใน การตัดสินใจที่จะเชื่อถือหรือซื้อ สินค้าและบริการ


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของการ โน้มน้าวใจ หมายถึง การใช้ความพยายาม ที่จะเปลี่ยนความเชื่อ ทัศนคติ และการกระทำของบุคคลอื่น ด้วยกลวิธีที่เหมาะสม จนเกิด การยอมรับ และยอมเปลี่ยน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google