งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประโยชน์ และ คุณค่า ของสินค้า และ บริการ อาหาร ช่วยให้ ร่างกาย เจริญเติบโต และดำรงชีวิต อยู่ได้ โทรศัพท์ ช่วย อำนวย ความ สะดวกใน การ ติดต่อสื่อ สาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประโยชน์ และ คุณค่า ของสินค้า และ บริการ อาหาร ช่วยให้ ร่างกาย เจริญเติบโต และดำรงชีวิต อยู่ได้ โทรศัพท์ ช่วย อำนวย ความ สะดวกใน การ ติดต่อสื่อ สาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 ประโยชน์ และ คุณค่า ของสินค้า และ บริการ อาหาร ช่วยให้ ร่างกาย เจริญเติบโต และดำรงชีวิต อยู่ได้ โทรศัพท์ ช่วย อำนวย ความ สะดวกใน การ ติดต่อสื่อ สาร รถยนต์ทำ ให้เกิดความ สะดวกสบาย รวดเร็วใน การเดินทาง ที่อยู่ อาศัยใช้เป็น ที่พักของ ทุกคนใน ครอบครัว ยา รักษาโรค ใช้รักษา โรคภัยไข้ เจ็บ ต่าง ๆ เสื้อผ้า ใช้ปกปิด ร่างกาย และ ให้ความ อบอุ่น

5 หลักการ ในการ เสือกซื้อ สินค้าที่ จำเป็น เหมาะสม กับรายได้ ของ ตนเอง สินค้ามี คุณภาพ ดี ราคา เหมาะส ม สนอง ความ ต้องการ ของผู้ซื้อ ได้เป็น อย่างดี เปรียบเทียบ ราคา คุณภาพของ สินค้าชนิด เดียวกันก่อน ซื้อ ไม่เลือกซื้อ ตามโฆษณา ชวนเชื่อ

6

7

8 3. ทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย วิเคราะห์ การใช้จ่ายที่จำเป็นและเหมาะสม จะช่วยให้ เรารู้ได้ว่าแต่ละวันใช้จ่าย ได้รับ อะไรบ้าง จะต้องไม่ใช้จ่ายให้เกินรายรับ เพื่อจะได้มีเงิน เก็บออม 4. วางแผนการนำเงินที่เหลือจ่ายมาใช้ อย่างเหมาะสม การที่ใช้จ่ายให้น้อยกว่าเงินที่ ได้รับมา หรือใช้จ่ายให้พอดีกับรายรับ จะต้อง มีการวางแผนโดยเลือกซื้อสินค้าที่มี ประโยชน์ ราคาประหยัด มีคุณภาพ สนอง ความต้องการและความจำเป็นของเรามาก ที่สุด เพื่อจะได้มีเงินออมมาก ๆ ไว้ใช้ยาม จำเป็น

9

10

11 ผู้ผลิต หมายถึง ผู้ที่ทำ หน้าที่นำ ทรัพยากรมาทำสิ่ง ใดสิ่งหนึ่งหรือผลิต สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนอง ความต้องการของ ผู้บริโภค ผู้บริโภค หมายถึง ผู้ซื้อหรือผู้ที่รับ สินค้าและบริการ จากผู้ผลิตหรือ ผู้ประกอบการ

12 สินค้า หมายถึง สิ่งของที่ ซื้อขายกันเพื่อนำมาตอบสนอง ความต้องการของตนเองเป็น ผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตน สามารถ มองเห็นได้ จับต้องหรือสัมผัสได้ เช่น อาหาร เสือผ้า สบู่ ยาสีฟัน บ้าน รถยนต์ เครื่องใช้ต่าง ๆ บริการ หมายถึง กิจกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อสนอง ความต้องการของบุคคลอื่น เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวก สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับ ผู้รับบริการได้ เช่นบริการตัดผม เย็บเสื้อผ้า รถรับจ้าง เป็นต้น

13

14


ดาวน์โหลด ppt ประโยชน์ และ คุณค่า ของสินค้า และ บริการ อาหาร ช่วยให้ ร่างกาย เจริญเติบโต และดำรงชีวิต อยู่ได้ โทรศัพท์ ช่วย อำนวย ความ สะดวกใน การ ติดต่อสื่อ สาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google