งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระราชบัญญัติคุ้มครอง ผู้บริโภค พ. ศ. 2522 มาตราที่ 3 ได้ให้ความหมายของคำว่า ผู้บริโภค หมายถึง ผู้ซื้อหรือผู้ ที่ได้รับบริการจากผู้ประกอบ ธุรกิจ และหมายความรวมถึงผู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระราชบัญญัติคุ้มครอง ผู้บริโภค พ. ศ. 2522 มาตราที่ 3 ได้ให้ความหมายของคำว่า ผู้บริโภค หมายถึง ผู้ซื้อหรือผู้ ที่ได้รับบริการจากผู้ประกอบ ธุรกิจ และหมายความรวมถึงผู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 พระราชบัญญัติคุ้มครอง ผู้บริโภค พ. ศ. 2522 มาตราที่ 3 ได้ให้ความหมายของคำว่า ผู้บริโภค หมายถึง ผู้ซื้อหรือผู้ ที่ได้รับบริการจากผู้ประกอบ ธุรกิจ และหมายความรวมถึงผู้ ซึ่งได้รับการเสนอหรือการ ชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้ได้ซื้อสินค้าหรือรับ บริการด้วย

5

6 กระบวนการตัดสินใจใน การเลือกรับและใช้ ผลิตภัณฑ์ การรับบริการ การคิด ประสบการณ์และ จัดกิจกรรมเพื่อ ตอบสนองความ ปรารถนา ความต้องการ ความพึงพอใจให้แก่ ตนเอง

7 การวิเคราะห์ไตร่ตรอง ตัดสินใจเลือกรับหรือ กระทำสิ่งต่าง ๆ ด้วย ความรู้ ความเข้าใจใน ประโยชน์ และคุณค่า อย่างแท้จริง เป็นคุณค่า ของสิ่งที่มีประโยชน์ต่อ ร่างกายโดยตรง และ อาศัยปัญญา ตีราคาเป็น คุณค่าสนองปัญญา

8 ความสามารถของแต่ละบุคคล เพื่อเข้าถึง เข้าใจ ตีความ ประเมิน และสร้างเนื้อหาสื่อใน รูปแบบที่หลากหลาย ด้วยความ ตระหนักถึงผลกระทบของสื่อ โดยไม่ถูกครอบงำจากสื่อ และ สามารถเสริมสร้างอำนาจของ ตน เพื่อให้สามารถใช่สื่อเป็น ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และการ ดำรงชีวิต ทั้งของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม

9 1. ทักษะการเข้าถึงสื่อ (Access Skill) 2. ทักษะการวิเคราะห์ (Analysis Skill) 3. ทักษะการประเมินเนื้อหาสาระ (Evaluate Skill) 4. ทักษะการสร้างสรรค์ (Creative Skill) 5. ทักษะการมีส่วนร่วม (Participate Skill)

10 1. อายุ (Age) 2. สภาพทางเศรษฐกิจ – สังคม (Social – Economic Status) 3. เพศ (Gender) 4. ความพิการ – การไร้ความสามารถ (Disability) 5. การออกแบบของเทคโนโลยีและเนื้อหา (Design) 6. ความตระหนักของผู้ใช้ (Consumer Awareness) 7. คุณค่าที่ได้รับรู้ (Perceive Value) 8. ความสามารถในตนเอง (Self – Efficacy) 9. เครือข่ายของสังคม (Social Network) 10. ส่วนประกอบทางครอบครัว (Family Composition) 11. สภาพที่ทำงาน (Office) 12. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน (Institutional Stakeholder)

11 สิ่งแวดล้อม โครงสร้างและสถานะทางสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา ความเชื่อ การได้รับความรู้ด้านโภชนาการ เทคโนโลยี การคมนาคมและการ ติดต่อสื่อสาร

12 รายได้ทั่วไป นิสัยของบุคคล สิ่งแวดล้อมทางสังคม การคาดคะเนรายได้ใน อนาคต การให้สินเชื่อในการ บริโภค ระดับราคาสินค้าและ บริการ

13

14

15

16


ดาวน์โหลด ppt พระราชบัญญัติคุ้มครอง ผู้บริโภค พ. ศ. 2522 มาตราที่ 3 ได้ให้ความหมายของคำว่า ผู้บริโภค หมายถึง ผู้ซื้อหรือผู้ ที่ได้รับบริการจากผู้ประกอบ ธุรกิจ และหมายความรวมถึงผู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google