งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 9 อิทธิพลของกลุ่ม กับการบริโภค. กลุ่มสังคมและกลุ่ม อ้างอิง  กลุ่มทางสังคม (Social Group) (Social Group)  กลุ่มอ้างอิง (Reference Group)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 9 อิทธิพลของกลุ่ม กับการบริโภค. กลุ่มสังคมและกลุ่ม อ้างอิง  กลุ่มทางสังคม (Social Group) (Social Group)  กลุ่มอ้างอิง (Reference Group)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 9 อิทธิพลของกลุ่ม กับการบริโภค

2 กลุ่มสังคมและกลุ่ม อ้างอิง  กลุ่มทางสังคม (Social Group) (Social Group)  กลุ่มอ้างอิง (Reference Group)

3 การแบ่งประเภทของกลุ่ม  การแบ่งกลุ่มตามความเป็น สมาชิก (Membership)  กลุ่มที่เราเป็นสมาชิกด้วย  กลุ่มสมาชิกโดยพื้นฐาน (Ascribed Group)  กลุ่มสมาชิกโดยการแสวงหา (Acquired Group)  กลุ่มที่เราไม่เป็นสมาชิกด้วย

4 การแบ่งประเภทของกลุ่ม 2. การแบ่งกลุ่มตามระดับการ ติดต่อ (Degree of contact)  กลุ่มเบื้องต้นหรือกลุ่มปฐมภูมิ (Primary group)  กลุ่มทุติยภูมิ (Secondary group)

5 การแบ่งประเภทของกลุ่ม 3. การแบ่งกลุ่มตาม โครงสร้าง  กลุ่มทางการ (Formal Group)  กลุ่มไม่เป็นทางการ (Informal group)

6 การแบ่งประเภทของกลุ่ม 4. การแบ่งกลุ่มตามความดึงดูด  กลุ่มด้านบวก (Positive group)  กลุ่มด้านลบ (Negative group)

7 อิทธิพลของกลุ่มในการ บริโภค  อิทธิพลด้านการให้ข้อมูล (Informational influence)  อิทธิพลด้านบรรทัดฐาน (Normative influence):  อิทธิพลด้านความเหมือน (Identification influence) หรืออิทธิพล ด้านการแสดงค่านิยม (Value-expressive Influence):

8 ระดับความมีอิทธิพลของกลุ่ม อ้างอิง กลุ่มอ้างอิงจะมีอิทธิพลสูงเมื่อ 1. การใช้ผลิตภัณฑ์เห็นได้ง่ายจาก กลุ่ม 2. ผลิตภัณฑ์ไม่ใช่สิ่งจำเป็นสำหรับ ผู้บริโภค 3. ผู้บริโภคมีความผูกพัน ผูกติด กับ กลุ่มมาก 4. ผลิตภัณฑ์มีความเกี่ยวข้องกับ กลุ่มมาก 5. การซื้อที่บุคคลไม่มั่นใจในการ ตัดสินใจ

9 การประยุกต์ใช้กลุ่มอ้างอิง  การใช้ผู้มีชื่อเสียง (Celebrities)  การใช้ผู้เชี่ยวชาญ (Expert)  การใช้คนธรรมด (Common People)

10 รูปแบบของการใช้กลุ่ม อ้างอิง  การเป็นพยานการใช้จริง (Testimonials)  การรับรอง (Endorsement)  ผู้แสดง (Actor)  โฆษก (Spokesperson)

11 การสื่อสารภายในกลุ่ม  การสื่อสารแบบปากต่อ ปาก (Word of mouth communication or Buzz Marketing)

12 ปัจจัยที่ทำให้เกิดการ สื่อสารปากต่อปาก  พูดในสิ่งที่ตนประสบหรือ ได้รู้มา  การแสดงเรื่องที่ตนสนใจ เป็นพิเศษ  ไม่ต้องการให้คนใกล้ตัวใช้ ของไม่ดี  ลดความลังเลใจหลังการ ซื้อ

13 อิทธิพลของ Buzz Marketing  ทำให้ชอบผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ง่าย ขึ้น  คนใกล้ตัวทำให้ยอมรับได้มากกว่า  เหมาะกับสินค้าที่การใช้งาน ซับซ้อน

14 ผู้นำทางความคิด  คือผู้มีอิทธิพลต่อบุคคลอื่น ในด้านพฤติกรรมและ ทัศนคติ โดยการให้ข้อมูล, คำปรึกษา ซึ่งผู้รับความ คิดเห็นจะเชื่อถืออย่างมาก

15 ลักษณะสำคัญของ ผู้นำความคิด  มีความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะ  เป็นกลาง ให้ข้อมูลทั้ง ด้านบวกและลบ  อยู่ในสังคมระดับเดียวกัน

16 การค้นหาผู้นำทาง ความคิด  เทคนิคทางสังคมมิติ  การให้บุคคลสำคัญในกลุ่มเป็นผู้ บอก  การให้บุคคลแต่ละคนประเมิน ตนเอง

17 การประยุกต์ใช้ผู้นำความคิด กับการสื่อสาร ข้อมูลการตลาดที่ ต้องการสื่อสาร ผู้นำ ความคิด ตลาดเป้าหมาย


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 9 อิทธิพลของกลุ่ม กับการบริโภค. กลุ่มสังคมและกลุ่ม อ้างอิง  กลุ่มทางสังคม (Social Group) (Social Group)  กลุ่มอ้างอิง (Reference Group)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google