งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 9 อิทธิพลของกลุ่มกับการบริโภค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 9 อิทธิพลของกลุ่มกับการบริโภค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 9 อิทธิพลของกลุ่มกับการบริโภค
บทที่ 9 อิทธิพลของกลุ่มกับการบริโภค

2 กลุ่มสังคมและกลุ่มอ้างอิง
กลุ่มทางสังคม (Social Group) กลุ่มอ้างอิง (Reference Group)

3 การแบ่งประเภทของกลุ่ม
การแบ่งกลุ่มตามความเป็นสมาชิก (Membership) กลุ่มที่เราเป็นสมาชิกด้วย กลุ่มสมาชิกโดยพื้นฐาน (Ascribed Group) กลุ่มสมาชิกโดยการแสวงหา (Acquired Group) กลุ่มที่เราไม่เป็นสมาชิกด้วย

4 การแบ่งประเภทของกลุ่ม
2. การแบ่งกลุ่มตามระดับการติดต่อ (Degree of contact) กลุ่มเบื้องต้นหรือกลุ่มปฐมภูมิ (Primary group) กลุ่มทุติยภูมิ (Secondary group)

5 การแบ่งประเภทของกลุ่ม
3. การแบ่งกลุ่มตามโครงสร้าง กลุ่มทางการ (Formal Group) กลุ่มไม่เป็นทางการ (Informal group)

6 การแบ่งประเภทของกลุ่ม
4. การแบ่งกลุ่มตามความดึงดูด กลุ่มด้านบวก (Positive group) กลุ่มด้านลบ (Negative group)

7 อิทธิพลของกลุ่มในการบริโภค
อิทธิพลด้านการให้ข้อมูล(Informational influence) อิทธิพลด้านบรรทัดฐาน (Normative influence): อิทธิพลด้านความเหมือน (Identification influence) หรืออิทธิพลด้านการแสดงค่านิยม (Value-expressive Influence):

8 ระดับความมีอิทธิพลของกลุ่มอ้างอิง
กลุ่มอ้างอิงจะมีอิทธิพลสูงเมื่อ การใช้ผลิตภัณฑ์เห็นได้ง่ายจากกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ไม่ใช่สิ่งจำเป็นสำหรับผู้บริโภค ผู้บริโภคมีความผูกพัน ผูกติด กับกลุ่มมาก ผลิตภัณฑ์มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มมาก การซื้อที่บุคคลไม่มั่นใจในการตัดสินใจ

9 การประยุกต์ใช้กลุ่มอ้างอิง
การใช้ผู้มีชื่อเสียง (Celebrities) การใช้ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) การใช้คนธรรมด(Common People)

10 รูปแบบของการใช้กลุ่มอ้างอิง
การเป็นพยานการใช้จริง(Testimonials) การรับรอง(Endorsement) ผู้แสดง(Actor) โฆษก (Spokesperson)

11 การสื่อสารภายในกลุ่ม
การสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word of mouth communication or Buzz Marketing)

12 ปัจจัยที่ทำให้เกิดการสื่อสารปากต่อปาก
พูดในสิ่งที่ตนประสบหรือได้รู้มา การแสดงเรื่องที่ตนสนใจเป็นพิเศษ ไม่ต้องการให้คนใกล้ตัวใช้ของไม่ดี ลดความลังเลใจหลังการซื้อ

13 อิทธิพลของ Buzz Marketing
ทำให้ชอบผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ง่ายขึ้น คนใกล้ตัวทำให้ยอมรับได้มากกว่า เหมาะกับสินค้าที่การใช้งานซับซ้อน

14 ผู้นำทางความคิด คือผู้มีอิทธิพลต่อบุคคลอื่นในด้านพฤติกรรมและ ทัศนคติ โดยการให้ข้อมูล, คำปรึกษา ซึ่งผู้รับความคิดเห็นจะเชื่อถืออย่างมาก

15 ลักษณะสำคัญของผู้นำความคิด
มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เป็นกลาง ให้ข้อมูลทั้งด้านบวกและลบ อยู่ในสังคมระดับเดียวกัน

16 การค้นหาผู้นำทางความคิด
เทคนิคทางสังคมมิติ การให้บุคคลสำคัญในกลุ่มเป็นผู้บอก การให้บุคคลแต่ละคนประเมินตนเอง

17 การประยุกต์ใช้ผู้นำความคิดกับการสื่อสาร
ข้อมูลการตลาดที่ต้องการสื่อสาร ผู้นำความคิด ผู้นำความคิด ตลาดเป้าหมาย


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 9 อิทธิพลของกลุ่มกับการบริโภค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google