งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาชีพและจริยธรรมทาง การตลาด วิชาชีพด้านการตลาด จริยธรรมทางการตลาด การตลาดเพื่อสังคมและความ รับผิดชอบ ของนักการตลาดต่อสังคม Marketing Thonburi University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาชีพและจริยธรรมทาง การตลาด วิชาชีพด้านการตลาด จริยธรรมทางการตลาด การตลาดเพื่อสังคมและความ รับผิดชอบ ของนักการตลาดต่อสังคม Marketing Thonburi University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาชีพและจริยธรรมทาง การตลาด วิชาชีพด้านการตลาด จริยธรรมทางการตลาด การตลาดเพื่อสังคมและความ รับผิดชอบ ของนักการตลาดต่อสังคม Marketing Thonburi University

2 วิชาชีพด้านการตลาด การจัดการผลิตภัณฑ์และ ตรายี่ห้อ การขายและการจัดการ ด้านการขาย การค้าปลีก การโฆษณาและการ ประชาสัมพันธ์ การกระจายตัวสินค้า และลอจิสติกส์ การตลาดบริการและลูกค้า สัมพันธ์ การวางแผนและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่ การวิจัยการตลาด การตลาดในองค์การที่ไม่ มุ่งหวังกำไร

3 จริยธรรมทางการตลาด หลักการ (Principles) ค่านิยม (Values) และ มาตรฐาน (Standards) ในการประกอบ อาชีพของนักการตลาด การตัดสินว่าการกระทำต่าง ๆ ถูกต้องตาม หลักจริยธรรมหรือไม่ เป็นเรื่องที่ตอบได้ ยาก ◦ มาตรฐานทางจริยธรรมของแต่ละบุคคล แตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังขึ้นอยู่กับแต่ละสังคม ◦ การปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย อาจไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม

4 จริยธรรมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการวิจัยการตลาด

5 ประเภทของผลิตภัณฑ์ตามแนวคิด การตลาดเพื่อสังคม ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ (Salutary Products) ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดี (Deficient Products) ผลิตภัณฑ์ที่พึงปรารถนา (Desirable Products) ผลิตภัณฑ์ที่น่าหลงไหล (Pleasing Products) สูง ต่ำ สูง ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นในทันที ผลประโยชน์สำหรับ ผู้บริโภคในระยะยาว

6 ระดับขั้นของความรับผิดชอบต่อ สังคมของธุรกิจ ความรับผิดชอบ ทางเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบ ตามกฎหมาย ความรับผิดชอบ ต่อวิชาชีพ ความรับผิดชอบ ต่อสังคม ธุรกิจจะต้องมีกำไร ธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ธุรกิจจะต้องมีจรรยาบรรณ / จริยธรรม ธุรกิจจะต้องอุทิศทรัพยากรต่อสังคม และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน


ดาวน์โหลด ppt วิชาชีพและจริยธรรมทาง การตลาด วิชาชีพด้านการตลาด จริยธรรมทางการตลาด การตลาดเพื่อสังคมและความ รับผิดชอบ ของนักการตลาดต่อสังคม Marketing Thonburi University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google