งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า
ระบบสหกรณ์ ในโรงเรียนและชุมชน ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
รู้และเข้าใจในการดำเนินงานของ ระบบสหกรณ์ในโรงเรียนและ ชุมชน และวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้น

3 เพื่อให้สมาชิกได้รับ ผลประโยชน์ด้านต่าง ๆ
ระบบสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกได้รับ ผลประโยชน์ด้านต่าง ๆ สมาชิกมีความกินดีอยู่ดีขึ้น

4 ลักษณะสำคัญ 1. มุ่งเน้นการรวมคนมากกว่า การรวมทุน - แก้ไขปัญหาร่วมกัน
1. มุ่งเน้นการรวมคนมากกว่า การรวมทุน - แก้ไขปัญหาร่วมกัน - ยกระดับมาตรฐานการครองชีพ ของสมาชิกให้สูงขึ้น

5 2. มิได้มุ่งเน้นการแสวงหา กำไรสูงสุด
2. มิได้มุ่งเน้นการแสวงหา กำไรสูงสุด - ประโยชน์และบริการที่ สมาชิกได้รับ

6 3. การแบ่งสรรกำไรขึ้นอยู่ กับปริมาณธุรกิจ
3. การแบ่งสรรกำไรขึ้นอยู่ กับปริมาณธุรกิจ 4. มุ่งเน้นผลประโยชน์ร่วมกัน

7 ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด เพื่อการค้า แสวงหากำไร
วัตถุประสงค์ สหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด ช่วยเหลือสมาชิก ในการแก้ปัญหา เพื่อการค้า แสวงหากำไร

8 ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด
ลักษณะการรวมกัน สหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด รวบรวมทุน รวบรวมคนมากกว่าทุน

9 ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด
หุ้นและมูลค่าหุ้น สหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด - ราคาหุ้นคงที่ - ราคาเปลี่ยนแปลง ตามฐานะของกิจการ - มีอัตราต่ำ - จำนวนหุ้นมีจำกัด

10 ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด
การควบคุม และการออกเสียง สหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด - การควบคุมแบบประชาธิปไตย

11 ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด
การควบคุม และการออกเสียง สหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด - ออกเสียงได้ คนต่อ 1 เสียง - ออกเสียงได้ตาม จำนวนหุ้น

12 ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด
การควบคุม และการออกเสียง สหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด - ออกเสียงแทน กันไม่ได้ - ออกเสียงแทน กันได้

13 ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด
การแบ่งกำไร สหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด ตามความมากน้อยของการทำกิจกรรม แบ่งตามจำนวนหุ้นที่ถือ

14 หลักการพื้นฐาน 1. ให้สิทธิแก่บุคคลทั่วไป 2. ดำเนินการตามหลัก ประชาธิปไตย

15 3. แบ่งปันผลประโยชน์คืน ในอัตราที่แน่นอนและตาม ปริมาณกิจกรรม
4. ให้การศึกษาและฝึกอบรม 5. ให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน

16 โครงสร้างของสหกรณ์ 1. กลุ่มบุคคลมีผลประโยชน์ร่วมกัน
2. ดำเนินงานร่วมกัน 3. จัดตั้งองค์กรเป็นเจ้าของร่วมกัน 4. ทำผลประโยชน์ให้ตรงตามวัตถุ ประสงค์ของสหกรณ์

17 การดำเนินงานระบบสหกรณ์
ผู้ที่มีบทบาทในการดำเนินงาน 1. สมาชิกสหกรณ์ 2. คณะกรรมการดำเนินงาน 3. ผู้จัดการสหกรณ์และพนักงาน

18 หน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์
- กำหนดวัตถุประสงค์ - จัดทำระเบียบข้อบังคับ - ออกเสียงเลือกตั้ง - ติดตามผลการทำงาน

19 หน้าที่ของคณะกรรมการ
- กำหนดนโยบาย - จัดจ้างและประเมินผลงาน - ควบคุมการปฏิบัติงาน - จัดสรรผลประโยชน์

20 หน้าที่ของผู้จัดการสหกรณ์
- ดำเนินงานที่ได้รับมอบ หมายจากคณะกรรมการให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์

21 พบกันคาบต่อไป


ดาวน์โหลด ppt ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google