งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีวรรณ ปานสง่า ระบบสหกรณ์ ในโรงเรียนและ ชุมชน ระบบสหกรณ์ ในโรงเรียนและ ชุมชน ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีวรรณ ปานสง่า ระบบสหกรณ์ ในโรงเรียนและ ชุมชน ระบบสหกรณ์ ในโรงเรียนและ ชุมชน ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ระบบสหกรณ์ ในโรงเรียนและ ชุมชน ระบบสหกรณ์ ในโรงเรียนและ ชุมชน ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง รู้และเข้าใจในการ ดำเนินงานของ ระบบสหกรณ์ใน โรงเรียนและ ชุมชน และวิเคราะห์ ผลที่เกิดขึ้น

3 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ระบบ สหกรณ์ เพื่อให้สมาชิก ได้รับ ผลประโยชน์ ด้านต่าง ๆ สมาชิกมีความกิน ดีอยู่ดีขึ้น

4 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ลักษณะ สำคัญ 1. มุ่งเน้นการรวม คนมากกว่า การรวมทุน - แก้ไขปัญหา ร่วมกัน - ยกระดับมาตรฐาน การครองชีพ ของสมาชิกให้ สูงขึ้น

5 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 2. มิได้มุ่งเน้น การแสวงหา กำไรสูงสุด - ประโยชน์และ บริการที่ สมาชิกได้รับ

6 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 3. การแบ่งสรร กำไรขึ้นอยู่ กับปริมาณ ธุรกิจ 4. มุ่งเน้น ผลประโยชน์ ร่วมกัน

7 ครูศรีวรรณ ปานสง่า วัตถุประ สงค์ สหก รณ์ ห้าง หุ้นส่วน บริษัท จำกัด ช่วยเหลือ สมาชิก ในการ แก้ปัญหา เพื่อ การค้า แสวงหา กำไร

8 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ลักษณะการ รวมกัน รวบรวม คน มากกว่า ทุน สหก รณ์ ห้าง หุ้นส่วน บริษัท จำกัด รวบรวม ทุน

9 ครูศรีวรรณ ปานสง่า หุ้นและ มูลค่าหุ้น - ราคา หุ้นคงที่ - ราคา เปลี่ยนแปลง ตามฐานะ ของกิจการ สหก รณ์ ห้าง หุ้นส่วน บริษัท จำกัด - มีอัตรา ต่ำ - จำนวนหุ้นมี จำกัด

10 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การ ควบคุม และการ ออกเสียง การ ควบคุม และการ ออกเสียง - การควบคุม แบบ ประชาธิปไต ย สหก รณ์ ห้าง หุ้นส่วน บริษัท จำกัด

11 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การ ควบคุม และการ ออกเสียง การ ควบคุม และการ ออกเสียง - ออก เสียงได้ 1 คนต่อ 1 เสียง สหก รณ์ ห้าง หุ้นส่วน บริษัท จำกัด - ออกเสียง ได้ตาม จำนวนหุ้น

12 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การ ควบคุม และการ ออกเสียง การ ควบคุม และการ ออกเสียง - ออก เสียงแทน กันไม่ได้ สหก รณ์ ห้าง หุ้นส่วน บริษัท จำกัด - ออกเสียง แทน กันได้

13 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การแบ่ง กำไร ตามความ มากน้อย ของการทำ กิจกรรม สหก รณ์ ห้าง หุ้นส่วน บริษัท จำกัด แบ่งตาม จำนวน หุ้นที่ถือ

14 ครูศรีวรรณ ปานสง่า หลักการ พื้นฐาน 1. ให้สิทธิแก่ บุคคลทั่วไป 2. ดำเนินการ ตามหลัก ประชาธิปไตย

15 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 3. แบ่งปัน ผลประโยชน์คืน ในอัตราที่แน่นอน และตาม ปริมาณกิจกรรม 4. ให้การศึกษาและ ฝึกอบรม 5. ให้ความ ช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน

16 ครูศรีวรรณ ปานสง่า โครงสร้างของ สหกรณ์ 1. กลุ่มบุคคลมี ผลประโยชน์ร่วมกัน 2. ดำเนินงาน ร่วมกัน 3. จัดตั้งองค์กรเป็น เจ้าของร่วมกัน 4. ทำผลประโยชน์ให้ ตรงตามวัตถุ ประสงค์ของ สหกรณ์

17 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การดำเนินงานระบบ สหกรณ์ ผู้ที่มีบทบาทในการ ดำเนินงาน 1. สมาชิกสหกรณ์ 2. คณะกรรมการ ดำเนินงาน 3. ผู้จัดการสหกรณ์ และพนักงาน

18 ครูศรีวรรณ ปานสง่า หน้าที่ของ สมาชิกสหกรณ์ - กำหนด วัตถุประสงค์ - จัดทำระเบียบ ข้อบังคับ - ออกเสียงเลือกตั้ง - ติดตามผลการ ทำงาน

19 ครูศรีวรรณ ปานสง่า หน้าที่ของ คณะกรรมการ - กำหนดนโยบาย - จัดจ้างและ ประเมินผลงาน - ควบคุมการ ปฏิบัติงาน - จัดสรร ผลประโยชน์

20 ครูศรีวรรณ ปานสง่า หน้าที่ของ ผู้จัดการสหกรณ์ - ดำเนินงานที่ ได้รับมอบ หมายจาก คณะกรรมการให้ บรรลุตาม วัตถุประสงค์

21 ครูศรีวรรณ ปานสง่า พบกันคาบ ต่อไป


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีวรรณ ปานสง่า ระบบสหกรณ์ ในโรงเรียนและ ชุมชน ระบบสหกรณ์ ในโรงเรียนและ ชุมชน ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google