งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ อาจารย์จิตรลดา วัฒนาพรรณกิตติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ อาจารย์จิตรลดา วัฒนาพรรณกิตติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ อาจารย์จิตรลดา วัฒนาพรรณกิตติ
Human Relations in Organizations โดย อาจารย์จิตรลดา วัฒนาพรรณกิตติ

2 องค์การ (Organizations)
องค์การหมายถึงอะไร...  การรวมตัวกันของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป  บุคคลในองค์การมีความสัมพันธ์กัน  มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน  มีโครงสร้าง หรือขอบข่ายงานที่ชัดเจน  มีการแบ่งหน้าที่ที่ชัดเจน  มีลักษณะของการขับเคลื่อน หรือเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง

3 สรุป กลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะปฏิบัติ
ภารกิจใดภารกิจหนึ่ง หรือ หลายภารกิจ เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของกลุ่ม อย่างสอดคล้องกลมกลืนไปกับ วัตถุประสงค์ขององค์การ โดยมีการแบ่งหน้าที่ และ ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน

4 การสร้างความสัมพันธ์
ระบบขององค์การ Input Process Output ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ปัจจัยส่งออก Feedback วัตถุประสงค์ การแบ่งงาน การจัดคนเข้าทำงาน การสร้างความสัมพันธ์

5 หลักเบื้องต้นในการจัดองค์การ
 มีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีเอกภาพในการปฏิบัติงาน มีเอกภาพในการบังคับบัญชา มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีความสมดุลกันระหว่างปัจจัยต่างๆ มีระบบการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  มีการยืดหยุ่น

6 วัตถุประสงค์ขององค์การ
 องค์การเพื่อการบริการ : จัดตั้งโดยไม่หวังผลตอบแทน  องค์การเพื่อการเศรษฐกิจ : จัดตั้งเพื่อหวังผลตอบแทนในรูปของ กำไร องค์การทางศาสนา : จัดตั้งด้วยเหตุผลทางด้านศีลธรรม องค์การเพื่อการป้องกัน : จัดตั้งเพื่อรักษาความปลอดภัย องค์การทางสังคม : จัดตั้งเพื่อให้บริการทางสังคม ในรูปแบบต่างๆ แก่สมาชิกในสังคม

7 โดยแบ่งตามลักษณะโครงสร้างองค์การเป็นพื้นฐาน
ประเภทขององค์การ โดยแบ่งตามลักษณะโครงสร้างองค์การเป็นพื้นฐาน  องค์การรูปนัย (Formal Organization)  องค์การอรูปนัย (Informal Organization)

8 องค์การรูปนัย (Formal Organization)
หรือองค์การที่มีรูปแบบ มีลักษณะดังนี้...  องค์การที่มีโครงสร้างแสดงไว้อย่างชัดเจน เลิกล้มหรือเปลี่ยนแปลงได้ยาก มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีการกำหนดสายการบังคับบัญชา  มีการกำหนดความสัมพันธ์ของหน่วยงาน

9 องค์การอรูปนัย (Informal Organization)
หรือองค์การไร้รูปแบบ มีลักษณะดังนี้...  ไม่มีโครงสร้าง และไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์ที่แน่นอน  ไม่มีการกำหนดหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่มีสายการบังคับบัญชา  วัตถุประสงค์ขององค์การขึ้นอยู่กับความพอใจ และ ความสมัครใจ

10 เป้าหมาย การใช้กลุ่มอรูปนัยเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์การ
องค์การที่มีรูปแบบ เป้าหมาย องค์การ ไร้รูปแบบ ขั้นตอนที่จะไปถึงเป้าหมาย

11 The end…. อาจารย์จิตรลดา วัฒนาพรรณกิตติ


ดาวน์โหลด ppt มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ อาจารย์จิตรลดา วัฒนาพรรณกิตติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google