งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ Human RelationsOrganizations Human Relations in Organizationsโดย อาจารย์จิตรลดา วัฒนาพรรณกิตติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ Human RelationsOrganizations Human Relations in Organizationsโดย อาจารย์จิตรลดา วัฒนาพรรณกิตติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ Human RelationsOrganizations Human Relations in Organizationsโดย อาจารย์จิตรลดา วัฒนาพรรณกิตติ

2 องค์การ (Organizations) องค์การหมายถึง อะไร...  การรวมตัวกันของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป  บุคคลในองค์การมีความสัมพันธ์กัน  มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน  มีโครงสร้าง หรือขอบข่ายงานที่ชัดเจน  มีการแบ่งหน้าที่ที่ชัดเจน  มีลักษณะของการขับเคลื่อน หรือเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง

3 สรุป กลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะปฏิบัติ ภารกิจใดภารกิจหนึ่ง หรือ หลายภารกิจ เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของกลุ่ม อย่างสอดคล้องกลมกลืนไปกับ วัตถุประสงค์ขององค์การ โดยมีการแบ่งหน้าที่ และ ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน

4 ระบบขององค์การ Input Process Output Input Process Output ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ปัจจัยส่งออก Feedback วัตถุประสงค์ การแบ่งงาน การจัดคนเข้าทำงาน การสร้างความสัมพันธ์

5 หลักเบื้องต้นในการจัดองค์การ  มีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน  มีเอกภาพในการปฏิบัติงาน  มีเอกภาพในการบังคับบัญชา  มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน  มีความสมดุลกันระหว่างปัจจัยต่างๆ  มีระบบการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  มีการยืดหยุ่น

6 วัตถุประสงค์ขององค์การ  องค์การเพื่อการบริการ : จัดตั้งโดยไม่หวังผลตอบแทน  องค์การเพื่อการเศรษฐกิจ : จัดตั้งเพื่อหวังผลตอบแทนในรูปของ กำไร  องค์การทางศาสนา : จัดตั้งด้วยเหตุผลทางด้านศีลธรรม  องค์การเพื่อการป้องกัน : จัดตั้งเพื่อรักษาความปลอดภัย  องค์การทางสังคม : จัดตั้งเพื่อให้บริการทางสังคม ในรูปแบบต่างๆ แก่สมาชิกในสังคม

7 ประเภทขององค์การ โดยแบ่งตามลักษณะโครงสร้างองค์การเป็นพื้นฐาน  องค์การรูปนัย (Formal Organization)  องค์การอรูปนัย (Informal Organization)

8 องค์การรูปนัย (Formal Organization) หรือองค์การที่มีรูปแบบ มีลักษณะดังนี้...  องค์การที่มีโครงสร้างแสดงไว้อย่างชัดเจน  เลิกล้มหรือเปลี่ยนแปลงได้ยาก  มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน  มีการกำหนดสายการบังคับบัญชา  มีการกำหนดความสัมพันธ์ของหน่วยงาน

9 องค์การอรูปนัย (Informal Organization) หรือองค์การไร้รูปแบบ มีลักษณะดังนี้...  ไม่มีโครงสร้าง และไม่มีระเบียบ กฎเกณฑ์ที่แน่นอน  ไม่มีการกำหนดหน้าที่ของหน่วยงาน  ไม่มีสายการบังคับบัญชา  วัตถุประสงค์ขององค์การขึ้นอยู่กับ ความพอใจ และ ความสมัครใจ

10 การใช้กลุ่มอรูปนัยเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์การ องค์การ ไร้รูปแบบ องค์การที่มีรูปแบบ เป้าหมาย ขั้นตอนที่จะไปถึงเป้าหมาย

11 The end…. อาจารย์จิตรลดา วัฒนาพรรณกิตติ


ดาวน์โหลด ppt มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ Human RelationsOrganizations Human Relations in Organizationsโดย อาจารย์จิตรลดา วัฒนาพรรณกิตติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google