งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัด พะเยา 679 ถนนพหลโยธิน ต. เวียง อ. เมือง จ. พะเยา 56000 โทร. 0-5448-2354 – 5 กลุ่ม จัดตั้งฯ ต่อ 18 นายไพโรจน์ นิ่มสังข์ สหกรณ์ จังหวัดพะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสหกรณ์จังหวัด พะเยา 679 ถนนพหลโยธิน ต. เวียง อ. เมือง จ. พะเยา 56000 โทร. 0-5448-2354 – 5 กลุ่ม จัดตั้งฯ ต่อ 18 นายไพโรจน์ นิ่มสังข์ สหกรณ์ จังหวัดพะเยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด พะเยา 679 ถนนพหลโยธิน ต. เวียง อ. เมือง จ. พะเยา 56000 โทร. 0-5448-2354 – 5 กลุ่ม จัดตั้งฯ ต่อ 18 นายไพโรจน์ นิ่มสังข์ สหกรณ์ จังหวัดพะเยา นายเรไร ผิวจันทร์ หัวหน้ากลุ่ม จัดตั้งฯ

3 ความหมายของสหกรณ์ สหกรณ์ หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งร่วมกัน ดำเนินกิจการ เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จด ทะเบียนตาม พระราชบัญญัตินี้ ( ความหมายตามพระราชบัญญัติ สหกรณ์ พ. ศ.2542)

4 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ สังคม โดยวิธี ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและ กัน ตามหลักสหกรณ์ โดย 1. มีกิจการร่วมกัน 2. มีสมาชิกเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติ ภาวะ 3. มีทุนซึ่งแบ่งเป็นหุ้น 4. มีสมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดใน ข้อบังคับ

5 อำนาจกระทำการ ดำเนินธุรกิจการผลิต ให้สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว ช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก ขอความช่วยเหลือทางวิชาการ จากทางราชการและที่อื่น รับฝากเงิน

6 อ ำนาจกระทำการ ( ต่อ ) ให้กู้ ให้สินเชื่อ จัดให้ได้มา ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ฯลฯ ในทรัพย์สิน ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน ดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวหรือ เนื่องกัน ให้สำเร็จตาม วัตถุประสงค์

7 ประเภทของสหกรณ์ 1. สหกรณ์การเกษตร 2. สหกรณ์ประมง 3. สหกรณ์นิคม 4. สหกรณ์ร้านค้า 5. สหกรณ์ออมทรัพย์ 6. สหกรณ์บริการ 7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

8 หลักการสหกรณ์ คือ แนวทางสำหรับสหกรณ์ที่เชื่อมั่น ในอุดมการณ์สหกรณ์ ยึดถือเป็น หลักปฏิบัติ

9 หลักสหกรณ์สากล 7 หลัก 1. เปิดรับสมาชิกทั่วไปตามความสมัคร ใจ 2. ควบคุมโดยสมาชิกตามแนวทาง ประชาธิปไตย 3. การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดย สมาชิก 4. มีการปกครองตนเอง – มีอิสระ 5. ให้การศึกษาอบรม – ข่าวสาร 6. ความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ 7. เอื้ออาทรต่อชุมชน -- สังคม

10 ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ ตาม พ. ร. บ. สหกรณ์ พ. ศ.2542 1 ที่ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็น สมาชิก - เลือกคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ จำนวน ไม่น้อยกว่าสิบคน

11 2 คณะผู้จัดตั้ง ดำเนินการต่อไป เลือกประเภทสหกรณ์ และกำหนด วัตถุประสงค์ กำหนดแผนธุรกิจ ทำบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก / จำนวนหุ้นที่จะถือ ร่างข้อบังคับสหกรณ์

12 3 ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก สหกรณ์ กำหนดข้อบังคับสหกรณ์ รับทราบเรื่องที่คณะผู้จัดตั้งฯ ดำเนินการ

13 4 คณะผู้จัดตั้งจัดทำคำ ขอจดทะเบียน 4 คณะผู้จัดตั้งจัดทำคำ ขอจดทะเบียน คำขอตามแบบนายทะเบียน กำหนด สำเนารายงานการประชุม แผนธุรกิจ บัญชีรายชื่อสมาชิกลง ลายมือชื่อและหุ้นที่จะถือ ข้อบังคับสหกรณ์

14 5 นายทะเบียนฯพิจารณา คำขอจดทะเบียน สั่งแก้ไขหรือ ดำเนินการ หากรายการ เกี่ยวกับ คำขอไม่ ถูกต้อง

15 6 สหกรณ์ที่ได้รับจด ทะเบียนแล้ว มีฐานะเป็นนิติบุคคล ปัจจุบันจดทะเบียนทาง INTER NET โดยสหกรณ์จังหวัดปฏิบัติการ แทนนายทะเบียนสหกรณ์

16 สมา ชิก ที่ประชุม ใหญ่ คณะกรร มการ ผู้จัดการ ผู้ตรวจสอบ กิจการ บัญ ชี ธุรกา ร ตลา ด สินเชื่ อ ส่งเสริม อาชีพ โครงสร้างการ บริหารสหกรณ์ - จัดจ้าง - เลือกตั้ง

17


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสหกรณ์จังหวัด พะเยา 679 ถนนพหลโยธิน ต. เวียง อ. เมือง จ. พะเยา 56000 โทร. 0-5448-2354 – 5 กลุ่ม จัดตั้งฯ ต่อ 18 นายไพโรจน์ นิ่มสังข์ สหกรณ์ จังหวัดพะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google