งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 ความหมาย ลักษณะ และการบังคับใช้ กฎหมายคุ้มครอง แรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 ความหมาย ลักษณะ และการบังคับใช้ กฎหมายคุ้มครอง แรงงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 ความหมาย ลักษณะ และการบังคับใช้ กฎหมายคุ้มครอง แรงงาน

2 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน คือ กฎหมายที่บัญญัติถึง สิทธิ หน้าที่ระหว่างนาย ลูกจ้าง โดยกำหนด * มาตรฐานขั้นต่ำในการจ้าง ( ค่าจ้างเหมาะสม ) * การใช้แรงงาน * การจัดสถานที่และอุปกรณ์ ในการทำงาน

3 ลักษณะสำคัญของกฎหมาย คุ้มครองแรงงาน 1. มุ่งเน้นการคุ้มครองลูกจ้างโดย เน้นมุ่งมาตรฐานขั้นต่ำไว้ 2. เป็นกฎหมายที่มีบทลงโทษทาง อาญาให้นายจ้างต้องปฎิบัติตาม 3. นายจ้างและลูกจ้างจะตกลงทำ สัญญาให้ลูกจ้างรับสิทธ ประโยชน์น้อยกว่าที่กฎหมาย กำหนดไม่ได้ 4. นายจ้างจะออกข้อบังคับ คำสั่ง ลิดรอนประโยชน์ของลูกจ้างยิ่ง กว่ากฎหมายกำหนดไม่ได้

4 ลักษณะสำคัญของกฎหมาย คุ้มครองแรงงาน 1. เป็นกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป ตามสภาพทางเศรษฐกิจและ สังคม กฎหมายคุ้มครอง แรงงานสามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับ ภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปได้ 2. เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความ สงบเรียบร้อยของประชาชน เป็นกฎหมายที่มีโทษทาง อาญาหากมีการฝ่าฝืนและ นายจ้างอาจถูกดำเนินคดี

5 3. เป็นกฎหมายกึ่งมหาชนกึ่ง เอกชน คือเป็นกฎหมายที่ กำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง นายจ้างและลูกจ้าง จึงมีลักษณะ เป็นกฎหมายเอกชน และมีโทษ ทางอาญาเมื่อมีการฝ่าฝืน ซึ่ง เป็นลักษณะของกฎหมาย มหาชน 4. เป็นกฎหมายทางสังคม กฎหมายคุ้มครองแรงงานตรา ขึ้นเพื่อสร้างความเป็นธรรมใน สังคม มุ่งที่จะคุ้มครองสิทธิ มาตรฐานขั้นต่ำแก่ลูกจ้าง

6 ขอบเขตการบังคับใช้ พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ. ศ.2541 ใช้บังคับแก่ นายจ้าง ลูกจ้างใน กิจการจ้างงานทุกราย ไม่ว่าจะประกอบกิจการ ปกระเภทใด และไม่ว่า จะมีจำนวนลูกจ้างเท่าใด ยกเว้นนายจ้างหรือ กิจการตามที่บัญญัติไว้ ในกฎกระทรวง

7 กิจการหรือการจ้างที่ ยกเว้น 1. ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น 2. รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่า ด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 3. นายจ้างประเภทที่ได้กำหนดไว้ ในกฎกระทรวง เช่น โรงเรียน เอกชนในส่วนที่เกี่ยวกับครูและ ครูใหญ่ งานเกษตรกรรมและงาน รับไปทำที่บ้าน และงานที่มิได้ แสวงหากำไรในทางเศรษฐกิจ

8 ตามกฎหมายคุ้มครอง แรงงานนายจ้าง มี 4 ประเภท คือ 1. นายจ้างตัวจริง หมายถึง บุคคลที่ตกลงรับลูกจ้างเข้า ทำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้ ซึ่ง เป็นนายจ้างตัวจริง 2. นายจ้างตัวแทน หมายถึง ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติ บุคคล

9 3. นายจ้างรับมอบ หมายถึง ผู้ ซึ่งได้รับมอบให้ทำงานแทน นายจ้างตัวจริงหรือนายจ้าง ตัวแทน 4. นายจ้างรับถือ หมายถึง ผู้ประกอบการที่มีกิจการจ้าง เหมาค่าแรง ซึ่งถือว่าเป็นทั้ง นายจ้างของลูกจ้างตนเองและ นายจ้างของลูกจ้างซึ่งมา รับเหมาค่าแรงในกิจการของ ตนด้วย

10 ลูกจ้าง หมายความว่า ผู้ที่ตกลง ทำงานให้แก่นายจ้างโดยได้รับ ค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร ลูกจ้างจึง หมายถึงลูกจ้างทุก ประเภท ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าง ทดลองงาน ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างที่มีกำหนด ระยะเวลาแน่นอน ลูกจ้างที่ทำงานไม่เต็มเวลา ลูกจ้างสัญญาพิเศษ และรวมถึง ลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับงานบ้าน ด้วย

11 การจะถือว่าเป็นลูกจ้าง หรือไม่พิจารณาจาก 1. การจ่ายค่าจ้าง 2. การออกคำสั่งในการทำงาน 3. ระเบียบหรือข้อบังคับในการ ทำงาน

12 จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1. กฎหมายคุ้มครองแรงงานให้ประโยชน์ ในด้านใดมากที่สุด 2. กฎหมายคุ้มครองแรงงานใช้บังคับใน กิจการใด 3. ผู้จัดการฝ่ายบุคคลจัดเป็นนายจ้าง หรือไม่ เพราะเหตุใด 4. ผู้ประกอบการที่ไปจ้างบริษัทอื่นมา ทำงานแทนกิจการของตน โดยบริษัท ที่รับนำลูกจ้างของตนเองมาทำงาน คือนายจ้างประเภทใด 5. นายจ้างและลูกจ้างมีความหมาย อย่างไร


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 ความหมาย ลักษณะ และการบังคับใช้ กฎหมายคุ้มครอง แรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google