งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ คือ สิ่งที่สมาชิกสหกรณ์จะต้องปฏิบัติหรือกระทำตาม หากไม่ปฏิบัติตามหน้าที่แล้ว สมาชิกย่อมจะมีความผิด ซึ่งอาจจะถูกลงโทษ หรือบางครั้งอาจจะทำให้สหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ คือ สิ่งที่สมาชิกสหกรณ์จะต้องปฏิบัติหรือกระทำตาม หากไม่ปฏิบัติตามหน้าที่แล้ว สมาชิกย่อมจะมีความผิด ซึ่งอาจจะถูกลงโทษ หรือบางครั้งอาจจะทำให้สหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ คือ สิ่งที่สมาชิกสหกรณ์จะต้องปฏิบัติหรือกระทำตาม หากไม่ปฏิบัติตามหน้าที่แล้ว สมาชิกย่อมจะมีความผิด ซึ่งอาจจะถูกลงโทษ หรือบางครั้งอาจจะทำให้สหกรณ์ ไม่เจริญเท่าที่ควร หรือสมาชิกจะเสียประโยชน์ ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมด้วย

2 หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้ 1. ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ที่ประชุมใหญ่ 2. เข้าประชุมทุก ๆ ครั้ง โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งการประชุมใหญ่ 3. มีความสามัคคี กลมเกลียว ซื่อสัตย์ และเสียสละ เพื่อประโยชน์ของ ส่วนรวม 4. ให้ความร่วมมือส่งเสริมกิจการสหกรณ์ โดยถือหุ้น เพิ่ม หรือฝากเงินเพิ่ม 5. ควบคุมดูแลกิจการของสหกรณ์ เลือก สมาชิกที่ดีและเหมาะสมเป็นกรรมการ ของสหกรณ์ 6. ประพฤติตนในทางที่ถูกที่ควร 7. อุดหนุนสหกรณ์ด้วยความภักดี พยายามสนใจใช้บริการและชักชวนให้ คนอื่นเข้ามาเป็นสมาชิก

3 คือ อำนาจของบุคคลที่กฎหมายคุ้มครอง สำหรับในสหกรณ์นั้น สิทธิ คือ อำนาจของสมาชิก ที่จะกระทำการใด ๆ ได้ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ. ศ. 2542 ระเบียบหรือข้อบังคับของสหกรณ์ คือ อำนาจของบุคคลที่กฎหมายคุ้มครอง สำหรับในสหกรณ์นั้น สิทธิ คือ อำนาจของสมาชิก ที่จะกระทำการใด ๆ ได้ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ. ศ. 2542 ระเบียบหรือข้อบังคับของสหกรณ์ สิทธิของสมาชิกสหกรณ์

4 1. เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น และ ความต้องการของตนต่อที่ประชุมใหญ่ ตลอดจนสามารถซักถามข้อข้องใจ แสดง ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และออกเสียงใน ที่ประชุมใหญ่ได้เท่าเทียมกัน คือ หนึ่ง คนต่อหนึ่งเสียงจะมอบหมายให้คนอื่นออก เสียงแทนไม่ได้ 2. ออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ และมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็น คณะกรรมการดำเนินการได้ 3. สอบถามการดำเนินงานของสหกรณ์ จากคณะ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของ สหกรณ์ได้เสมอ รวมทั้งมีสิทธิที่จะขอดู เอกสาร และรายงานการประชุมต่าง ๆที่ เกี่ยวกับสหกรณ์ได้เสมอ

5

6 1. ต้องเข้าใจว่า สหกรณ์คือกลุ่ม ของบุคคล ซึ่งรวม กันโดยมีความต้องการอย่าง เดียวกัน เช่น เงินกู้ อาหาร ไฟฟ้า ขายผลิตผล หรือ ซื้อสิ่งจำเป็น ในทางการเกษตร 2. ต้องเข้าใจว่า ในฐานะเป็น สมาชิกสหกรณ์ สมาชิกเป็นทั้งเจ้าของและ ผู้ใช้บริการ

7 3. ถ้าสมาชิกต้องการความ ช่วยเหลือจากสหกรณ์ สมาชิกจะต้องช่วยกันให้ สหกรณ์ดำเนินการได้ และเจริญก้าวหน้า 4. ช่วยเหลือในการจัดหาและ รวบรวมข้อมูลเมื่อ พิจารณาในการเริ่มต้นจัดตั้ง สหกรณ์

8 5. ต้องเข้าใจในระเบียบของ สหกรณ์ ข้อบังคับ และ กฎหมายของสหกรณ์ 6. เลือกสมาชิกที่ดีเป็นกรรมการ ดำเนินการสหกรณ์ 7. เข้าร่วมประชุมและชักชวน เพื่อนร่วมประชุมโดย สม่ำเสมอ

9 8. ในการเข้าประชุมต้องแสดง ความคิดเห็น ออกเสียง อภิปรายปัญหา และยอมรับ มติที่ประชุมจากเสียงส่วน ใหญ่ 9. เรียนให้รู้ถึงวิธีดำเนินการ สหกรณ์ และสามารถอธิบาย ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 10. มีใจกว้างขวาง ยอมรับ วิธีการใหม่ ๆ ซึ่งจะช่วยให้ สหกรณ์เจริญก้าวหน้า

10 11. พยายามสนใจและใช้ บริการของสหกรณ์ และ ชักชวนคนอื่นให้เข้าเป็น สมาชิก 12. พยายามติดต่อธุรกิจ เกี่ยวกับสหกรณ์ด้วยเงินสด และหากกู้ยืมเงินก็จะต้องรีบ ชำระเมื่อถึงกำหนด 13. ชักชวนเพื่อนสมาชิกช่วยกัน ลงทุนในสหกรณ์ โดยการถือ หุ้นเพิ่มฝากเพิ่มขึ้น

11 14. ช่วยทำงานพิเศษให้ สหกรณ์ด้วยความเต็มใจ และเสียสละ 15. พึงระลึกว่า สหกรณ์เป็น ของสมาชิก มิใช่เป็น ของคนอื่น เพราะสมาชิก เป็นทั้ง - เจ้าของสหกรณ์ (OWNER) - ผู้ใช้บริการสหกรณ์ (USER) - สมาชิกสหกรณ์ (MEMBER)

12 16. ชี้แจงให้บุคคลภายนอก เข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ ให้ถูกต้อง เมื่อมีการเข้าใจ ผิด 17. พิจารณาปัญหาของสมาชิก กรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์โดยใจ เที่ยงธรรม 18. ขายสินค้าที่มีคุณภาพที่ ดีให้แก่สหกรณ์ 19. อย่าแสวงหาอภิสิทธิ์จาก สหกรณ์ เช่นซื้อของถูก กว่าคนอื่น หรือกู้เงินได้ มากกว่าคนอื่น

13 20. เผยแพร่งานสหกรณ์ แก่ผู้สนใจทั่วไป 21. ระลึกว่าสหกรณ์เป็นของ สมาชิก จงภูมิใจในการที่ได้ เป็นสมาชิกสหกรณ์ 22. จำไว้ให้ดี อยากให้สหกรณ์ เจริญ สมาชิกต้องติดต่อ สหกรณ์โดยสม่ำเสมอและ สนใจกิจการของสหกรณ์ด้วย

14


ดาวน์โหลด ppt หน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ คือ สิ่งที่สมาชิกสหกรณ์จะต้องปฏิบัติหรือกระทำตาม หากไม่ปฏิบัติตามหน้าที่แล้ว สมาชิกย่อมจะมีความผิด ซึ่งอาจจะถูกลงโทษ หรือบางครั้งอาจจะทำให้สหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google