งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ฐานันดร บรรดาศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ฐานันดร บรรดาศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ฐานันดร บรรดาศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 6

2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้าใจอันดี เพื่อให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ โรงเรียนได้มีส่วนช่วยเหลือชุมชนในทุกด้าน เพื่อเป็นการป้องกันและร่วมแก้ปัญหาอุปสรรคด้านต่าง ๆ

3 ขอบข่ายความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การประชาสัมพันธ์โรงเรียน การให้บริการแก่ชุมชน การร่วมกิจกรรมของชุมชน การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน งานเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( รายละเอียด ) ( รายละเอียด ) ( รายละเอียด ) ( รายละเอียด ) ( รายละเอียด ) ( รายละเอียด )

4 ขอบข่ายความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การประชาสัมพันธ์โรงเรียน การประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงาน การทำจุลสาร หรือสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ จัดทำป้ายประกาศ ฯ ( ย้อนกลับ )

5 ขอบข่ายความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การให้บริการแก่ชุมชน การให้บริการทางวิชาการ การให้คำแนะนำ หรือ การปรึกษากิจกรรมในชุมชน การให้บริการ อาคาร สถานที่ หรือวัสดุอุปกรณ์ ( ย้อนกลับ )

6 ขอบข่ายความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การร่วมกิจกรรมของชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น หรือกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ( ย้อนกลับ )

7 ขอบข่ายความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม การเชิญเข้ามาร่วมกิจกรรมวันเด็ก วันแม่ ฯลฯ การเชิญบุคคลในท้องถิ่นที่มีความรู้ มาเป็นวิทยากรในโรงเรียน ( ย้อนกลับ )

8 ขอบข่ายความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน การให้ครูมีส่วนร่วมในการติดต่อสัมพันธ์กับชุมชน การจัดกิจกรรมร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า หรือสมาคมครูหรือ ผู้ปกครอง ( ย้อนกลับ )

9 ขอบข่ายความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน งานเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนต้องดำเนินการตาม ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สรร หา การเสนอ แต่งตั้ง การเสริมความรู้ บทบาทหน้าที่ การจัด ประชุม

10 บทบาทของผู้บริหาร โรงเรียน ในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน การสร้างศรัทธาในตนเอง การร่วมสร้างศรัทธาให้สถาบัน การสร้างความสนิทสนมกับชุมชน การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน การร่วมกันประชาสัมพันธ์โรงเรียน

11 บทบาท ของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน กำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา อนุมัติหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นชอบระเบียบการวัดผลฯ เสนอแนะการบริหารงานบุคคลตาม พ. ร. บ. ระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ. ศ.2544 อื่น ๆ ตามระเบียบกฎหมายกำหนด

12 การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางเทคโนโลยี ทรัพยากรด้านสถาบัน ทรัพยากรการพัฒนา

13


ดาวน์โหลด ppt งานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ฐานันดร บรรดาศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google