งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ นายบรรทูรย์ ราชิวงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงาน ส่งเสริมสหกรณ์ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ นายบรรทูรย์ ราชิวงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงาน ส่งเสริมสหกรณ์ 7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ นายบรรทูรย์ ราชิวงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงาน ส่งเสริมสหกรณ์ 7

3 สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี้ ขาดไม่ได้ต้องพร้อม พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ ศาลาดุสิดาลัย 11 พฤษภาคม 2547

4 สหกรณ์ หมายถึง “ องค์กรที่ประชาชนมารวมตัวกันโดยความสมัครใจ เพื่อดำเนินกิจการทางเศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน เพื่อผลประโยชน์ของมวลสมาชิกโดยไม่มุ่งหวังผลกำไร และในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ต้องยึด หลักการประชาธิปไตย คือสหกรณ์เป็นของสมาชิก ดำเนินการและควบคุมโดยสมาชิกและเพื่อผลประโยชน์ ร่วมกันของสมาชิก และมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย ”

5 2. ธุรกิจที่เป็นเจ้าของร่วม 1. ธุรกิจเจ้าของคนเดียว เพื่อการแสวงหา กำไร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ เจ้าของ รูปแบบธุรกิจทั่วไป

6

7 เจ้าของ ผู้บริหาร ลูกค้า เป็นบุคคลเดียวกัน เอกลักษณ์ ของสหกรณ์

8 นำไปสู่ การกินดี อยู่ดี มีสันติสุขของสมาชิก

9 บทบาทของสมาชิก คือการเป็นเจ้าของ 1 ด้าน ควบคุมดูแล 2 ด้านสนับสนุน ธุรกิจ

10 ปัญหาของ เกษตรกร 1. ปัญหาที่ดินทำกิน 2. ปัญหาราคา ผลผลิต 3. ปัญหาแรงงาน

11 ที่ประชุมใหญ่ ผู้ตรวจสอบกิจการ คณะอนุกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ เลือกตั้ง แต่งตั้ง จัดจ้าง ผู้ตรวจสอบภายใน 1 2 3 โครงสร้างของสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน

12 การเป็นอิสระสามารถพึ่งตนเอง การกินดี อยู่ดี มีสันติสุขของสมาชิก นำไปสู่ เป้าหมายแห่งความสำเร็จของสหกรณ์

13 อุดมการณ์ หมายถึง จุดมุ่งหมาย ของแนวความคิด ความเชื่อ และ ปรัชญาที่อาจเรียกได้ ว่าความฝันอันสูงสุด

14 อุดมการณ์สหกรณ์ หมายถึง แนวความคิดความเชื่อว่า วิธีการสหกรณ์จะแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ และสังคมของมวลสมาชิก ให้มีความอยู่ดี กินดี และมีสันติสุข โดยการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน

15 โดยการ ประหยัด หมายถึง การเก็บรักษาออมทรัพย์ที่ หามาได้และ รู้จักมัธยัสถ์การใช้จ่ายที่ หามาได้ เพื่อให้มีใช้นาน ๆและเก็บ สะสมจน มั่งคั่ง ซึ่งต้องรู้จักนำหัวใจ เศรษฐีได้แก่ อุ อา กะ สะ มาใช้อย่าง ถูกต้อง

16 การช่วยตนเอง โดยการ ขยัน หมายถึง การขยันหาทรัพย์ที่ได้โดยสุจริต จากความหมั่นเพียรอุสาหะ

17 การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การเสียสละเพื่อส่วนร่วม ร่วมใจพัฒนา การซื่อตรงต่อกติกา มีเมตตารักใคร่กัน

18 1 2 3 ไม่มีการกีดกั้นฐานะทางสังคม การเมือง ศาสนาและเพศ อาศัยความศรัทธา ( ความเชื่อ ) ของแต่ละบุคคล อาศัยความอิสระภาพ ( การไม่ถูกควบคุมและกีดกัน ) อาศัยความเสรีภาพ ( การได้แสดงความคิด ) เปิดรับสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง หลักการสหกรณ์ข้อที่ 1

19 1 2 เกิดความเสมอภาค มีสิทธิเท่าทียมกันในการแสดงออก ด้านการบริหารและการควบคุมภายใน ควบคุมโดยหลักประชาธิปไตย อาศัยความเสมอภาค ( การเทียมกัน ) การตัดสินใจด้วยเสียงส่วนใหญ่ คุ้มครองเสียงข้างน้อย หลักการสหกรณ์ข้อที่ 2

20 โดยมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินงาน 1 2 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก โดยมีส่วนร่วมในการลงทุนทีมีอัตราคงที่ และได้รับผลตอบแทนในอัตราที่จำกัด อาศัยการมีส่วนร่วมในการทำธุรกิจ โดยอาศัยหลักความยุติธรรมในการดำเนินธุรกิจ หลักการสหกรณ์ข้อที่ 3

21 1 การทำข้อตกลง ผูกพันหรือนิติกรรมสัญญาใด ต้องธำรงไว้ซึ่งอำนาจ ในการบริหารของสหกรณ์ที่มาจากมวลสมาชิก 2 3 การปกครองตนเองและอิสระ อาศัยการพึ่งพาตนเองเป็นหลัก อาศัยความอิสระภาพ ( การไม่ถูกควบคุมและกีดกัน ) อาศัยความนิติธรรม หลักการสหกรณ์ข้อที่ 4

22 เกิดการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกันสามารถคิดอ่านสนับสนุนกันได้อย่างถูกต้อง มีการแพร่ข่าวสารการอาชีพได้อย่างทันเหตุการณ์ 1 2 การให้การศึกษาอบรมและข่าวสาร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อาศัยการประชาสัมพันธ์ หลักการสหกรณ์ข้อที่ 5

23 เกิดการเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์ในระดับอำเภอ จังหวัดจน ถึงประเทศและนานาชาติ 1 2 การร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ อาศัยหลักการร่วมกันเพื่อให้เกิดอำนาจการต่อรอง เป็นการสร้างขบวนการให้เกิดความเข้มแข็งในระดับรากหญ้า หลักการสหกรณ์ข้อที่ 6

24 เกิดความศรัทธาเชื่อยึดมั่นทำให้สหกรณ์เกิดความยั่งยืน 1 2 เอื้ออาทรต่อชุมชน อาศัยความเมตตา อาศัยความภราดรภาพ ( การอยู่รวมกันอย่างสันติ ) หลักการสหกรณ์ข้อที่ 7

25


ดาวน์โหลด ppt อุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ นายบรรทูรย์ ราชิวงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงาน ส่งเสริมสหกรณ์ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google