งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ สหกรณ์ - ความหมายสหกรณ์ - วิธีการสหกรณ์ - ความหมายสหกรณ์ - อุดมการณ์สหกรณ์ - หลักการสมาชิกสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ สหกรณ์ - ความหมายสหกรณ์ - วิธีการสหกรณ์ - ความหมายสหกรณ์ - อุดมการณ์สหกรณ์ - หลักการสมาชิกสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ สหกรณ์ - ความหมายสหกรณ์ - วิธีการสหกรณ์ - ความหมายสหกรณ์ - อุดมการณ์สหกรณ์ - หลักการสมาชิกสหกรณ์

2 1. สหกรณ์เป็นหน่วยธุรกิจรูปแบบหนึ่ง 2. ดำเนินกิจการร่วมกันช่วยเหลือ สมาชิกด้วยกัน 3. ส่งเสริมผลประโยชน์ของสมาชิก อุดมการณ์สหกรณ์ คือ ระบบความเชื่อที่มี แบบแผนว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจและ สังคมให้มีความกินดีอยู่ดีมีความสุข หลักการสหกรณ์ คือ แนวทางสำหรับ สหกรณ์ที่เชื่อมั่นในอุดมการณ์ณืสหกรณื เป็นสืบมาจาก ผู้นำแห่งเมือง รอชเดล ประเทศอังกฤษ เป็นผู้ก่อตั้งสหกรณ์ พ. ศ เป็นร้านสหกรณ์แห่งแรกของโลกยึด หลักปฏิบัติ 10 ประการ 1. เปิดรับสมาชิกทั่วไป 2. การออกเสียง หนึ่งเสียง 3. การค้าด้วยเงินสด 4. การให้การศึกษาแก่สมาชิก 5. ความ เป็นกลางทางการเมืองและศาสนา 6. ไม่เสี่ยงภัยจนเกินไป 7. จำกัดเงินปัน ผลแก่ทุนเรือนหุ้น 8. ขายสินค้าตามราคา ตลาด 9. จำกัดหุ้นที่จำนวนสมาชิกถือ 10. การ แบ่งปันเงินส่วนเกินตามส่วนแห่งธุรกิจ

3 วิธีการสหกรณ์ คือ การนำหลักสหกรณื มาใช้ในทางปฏิบัติสหกรณ์แต่ละ ประเภทจะมีวิธีปฏิติที่แตกต่างกันเช่น ในการจัดตั้ง การระดมทุน การ บริหารงาน การดำเนินธุรกิจ การส่งเสริม ประโยชน์แก่สมาชิก ยึดหลักการรวมกันเป็นสำคัญ การรวมกันทำให้ เกิดพลัง ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ปัญหา

4 เงินเฉลี่ยคืน เป็นการจัดสรรรายได้ ให้แก่สมาชิก ( กำไร ) ด้วยความเป็นธรรม สมาชิก หมายถึง ผู้ลงชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์ และผู้ที่มีชื่อในบัญชีของผู้ที่จะเป็นสมาชิก สหกรณ์ รวมทั้งผู้ที่สมัครสมาชิกภายหลังที่ สหกรณ์นั้นได้จดทะเบียนแล้ว ผู้จัดการสหกรณืหมายถึง ผู้ที่จะต้องรับผิดชอบ การจัดการธุรกิจของสหกรณ์ให้เป็นไปตาม นโยบายที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนดไว้ ผู้จัดการต้องมีความรู้ ความสารถ มมี ประสบการณ์ในการทำงาน ผู้จัดการจะต้องจัด จ้างแผนกเจ้าหน้าที่ต่างๆให้ทำงานในสหกรณ์ ตามปริมาณงานธุรกิจและฐานะทางการเงินของ สหกรณ์

5


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ สหกรณ์ - ความหมายสหกรณ์ - วิธีการสหกรณ์ - ความหมายสหกรณ์ - อุดมการณ์สหกรณ์ - หลักการสมาชิกสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google