งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ สหกรณ์ - ความหมายสหกรณ์ - วิธีการสหกรณ์ - ความหมายสหกรณ์ - อุดมการณ์สหกรณ์ - หลักการสมาชิกสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ สหกรณ์ - ความหมายสหกรณ์ - วิธีการสหกรณ์ - ความหมายสหกรณ์ - อุดมการณ์สหกรณ์ - หลักการสมาชิกสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ สหกรณ์ - ความหมายสหกรณ์ - วิธีการสหกรณ์ - ความหมายสหกรณ์ - อุดมการณ์สหกรณ์ - หลักการสมาชิกสหกรณ์

2 1. สหกรณ์เป็นหน่วยธุรกิจรูปแบบหนึ่ง 2. ดำเนินกิจการร่วมกันช่วยเหลือ สมาชิกด้วยกัน 3. ส่งเสริมผลประโยชน์ของสมาชิก อุดมการณ์สหกรณ์ คือ ระบบความเชื่อที่มี แบบแผนว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจและ สังคมให้มีความกินดีอยู่ดีมีความสุข หลักการสหกรณ์ คือ แนวทางสำหรับ สหกรณ์ที่เชื่อมั่นในอุดมการณ์ณืสหกรณื เป็นสืบมาจาก ผู้นำแห่งเมือง รอชเดล ประเทศอังกฤษ เป็นผู้ก่อตั้งสหกรณ์ พ. ศ. 2387 เป็นร้านสหกรณ์แห่งแรกของโลกยึด หลักปฏิบัติ 10 ประการ 1. เปิดรับสมาชิกทั่วไป 2. การออกเสียง หนึ่งเสียง 3. การค้าด้วยเงินสด 4. การให้การศึกษาแก่สมาชิก 5. ความ เป็นกลางทางการเมืองและศาสนา 6. ไม่เสี่ยงภัยจนเกินไป 7. จำกัดเงินปัน ผลแก่ทุนเรือนหุ้น 8. ขายสินค้าตามราคา ตลาด 9. จำกัดหุ้นที่จำนวนสมาชิกถือ 10. การ แบ่งปันเงินส่วนเกินตามส่วนแห่งธุรกิจ

3 วิธีการสหกรณ์ คือ การนำหลักสหกรณื มาใช้ในทางปฏิบัติสหกรณ์แต่ละ ประเภทจะมีวิธีปฏิติที่แตกต่างกันเช่น ในการจัดตั้ง การระดมทุน การ บริหารงาน การดำเนินธุรกิจ การส่งเสริม ประโยชน์แก่สมาชิก ยึดหลักการรวมกันเป็นสำคัญ การรวมกันทำให้ เกิดพลัง ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ปัญหา

4 เงินเฉลี่ยคืน เป็นการจัดสรรรายได้ ให้แก่สมาชิก ( กำไร ) ด้วยความเป็นธรรม สมาชิก หมายถึง ผู้ลงชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์ และผู้ที่มีชื่อในบัญชีของผู้ที่จะเป็นสมาชิก สหกรณ์ รวมทั้งผู้ที่สมัครสมาชิกภายหลังที่ สหกรณ์นั้นได้จดทะเบียนแล้ว ผู้จัดการสหกรณืหมายถึง ผู้ที่จะต้องรับผิดชอบ การจัดการธุรกิจของสหกรณ์ให้เป็นไปตาม นโยบายที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนดไว้ ผู้จัดการต้องมีความรู้ ความสารถ มมี ประสบการณ์ในการทำงาน ผู้จัดการจะต้องจัด จ้างแผนกเจ้าหน้าที่ต่างๆให้ทำงานในสหกรณ์ ตามปริมาณงานธุรกิจและฐานะทางการเงินของ สหกรณ์

5


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ สหกรณ์ - ความหมายสหกรณ์ - วิธีการสหกรณ์ - ความหมายสหกรณ์ - อุดมการณ์สหกรณ์ - หลักการสมาชิกสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google