งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Good Corporate Governance

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Good Corporate Governance"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Good Corporate Governance
บรรษัทภิบาล Good Corporate Governance

2 (Good Corporate Governance)
บรรษัทภิบาล คืออะไร ? (Good Corporate Governance) บรรษัทภิบาล

3 + บรรษัท อภิบาล บริษัทขนาดใหญ่ บำรุงรักษา ปกครอง
บรรษัทภิบาล บริษัทขนาดใหญ่ บำรุงรักษา ปกครอง การกำกับดูแลและบริหารจัดการให้องค์การ บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ คือ การเติบโตที่ยั่งยืน 1. สามารถสร้างกำไร 2. มีเสถียรภาพและความโปร่งใส 3. เจริญเติบโต เผื่อแผ่ต่อสังคม บรรษัทภิบาล

4 ความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
 ผู้ถือหุ้น  มอบหมายคณะกรรมการให้เป็นตัวแทน  ติดตามประเมินผลของคณะกรรมการ  คณะกรรมการ (รับผิดชอบตามหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น)  ภาวะผู้นำ ควบคุมและกำหนดนโยบาย  ปฏิบัติงานด้วยความสุจริตและระมัดระวัง  มอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นตัวแทน  ฝ่ายจัดการ (รับผิดชอบตามหน้าที่ต่อคณะกรรมการ)  ปฏิบัติงานตามนโยบายของคณะกรรมการ  ให้ความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานสอดคล้องกัน บรรษัทภิบาล

5 โครงสร้างและกระบวนการ องค์ประกอบของบรรษัทภิบาล
โครงสร้างในองค์การ เช่น คณะกรรมการบริษัท โครงสร้างจากภาครัฐ เช่น รัฐบาล รัฐสภา ฯลฯ กระบวนการ เช่น การประเมินผล การจูงใจ ฯลฯ องค์ประกอบของบรรษัทภิบาล ความรับผิดชอบ ความเที่ยงธรรม ความมุ่งมั่นในการพัฒนา ความซื่อสัตย์ การนำความรู้สร้างทักษะ ให้เกิดความชำนาญ จริยธรรมและคุณธรรม ความสามารถและภูมิปัญญา บรรษัทภิบาล

6 บรรษัทภิบาล : ธรรมาภิบาล
(Good Corporate Governance) ธรรมาภิบาล (Good Governance) การบริหารจัดการที่ดี หรือ ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บรรษัทภิบาล

7 หลักธรรมาภิบาลของรัฐ
Good Governance หลักนิติธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการตรวจสอบ บรรษัทภิบาล

8 Good Corporate Governance
หลักบรรษัทภิบาล Good Corporate Governance มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีความโปร่งใส สร้างคุณค่า ผลตอบแทน ในระยะยาว บรรษัทภิบาล

9 วัตถุประสงค์การมีบรรษัทภิบาล
เพิ่มศักยภาพในการสร้างสมรรถนะการแข่งขัน เพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ตลาดทุนของโลก เพิ่มโอกาสในการเสาะหาพันธมิตรทางธุรกิจได้ง่ายขึ้นและเป็นพันธมิตรที่มีบรรษัทภิบาลที่ดี บรรษัทภิบาล

10 ผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กรธุรกิจ
ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหนี้ รัฐบาล บรรษัทภิบาล

11 บรรษัทภิบาล

12 ลักษณะบรรษัทภิบาลที่ดีและไม่ดี
บุคลากรมีความสามารถ การทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำ วิญญาณความเป็นเจ้าของ ประสบการณ์ที่เพียงพอ มีทักษะในงาน ไม่ดี การแยกอำนาจไม่ชัดเจน มีผลประโยชน์ที่ขัดกัน ออกคำสั่งไม่มีเหตุผลรองรับ วัฒนธรรมองค์การไม่มี ความภักดีองค์การมีระดับต่ำ ฯลฯ บรรษัทภิบาล

13 หลักการบรรษัทภิบาลที่ดีของ OECD
(Organization for Economic Cooperation and Development)องค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา  นโยบายด้านบรรษัทภิบาล  สิทธิของผู้ถือหุ้น  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  บทบาทของผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท  การเปิดเผยข้อมูล  บทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท บรรษัทภิบาล

14 ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 ความเข้าใจในกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  วัฒนธรรมองค์กร  หลักการและวิธีปฏิบัติ  เริ่มจากสามารถทำได้ง่ายก่อน => ปรับปรุง/พัฒนา  ความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกระดับ ความสำเร็จอย่างยั่งยืน จรรยาบรรณ + กฎทางใจ ข้อพึงปฏิบัติ กฎหมาย บรรษัทภิบาล

15 คำถามเพื่อการอภิปราย
บริษัท ABC กำลังมีความต้องการสร้างโรงงานเพิ่ม ประธานกรรมการจึงใช้มติคณะกรรมการให้บริษัทซื้อที่ดินของภรรยาของตน โดยใช้ราคาตลาด รายการที่เกี่ยวโยงกันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ รายการทางการค้าที่เป็นธุรกิจปกติของบริษัท รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การให้หรือรับบริการ การเช่าหรือให้เช่าทรัพย์สิน และการออกหลักทรัพย์ใหม่ เป็นต้น รายการความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกู้ยืม การค้ำประกัน การให้หรือรับสินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิ้น เป็นต้น มี conflict of interest หรือไม่ ??? บรรษัทภิบาล

16 คำถามเพื่อการอภิปราย
เจ้าของไร่ MD บริษัทผลิตน้ำผลไม้สั่งซื้อ ผลไม้จากไร่ที่ MD เป็น เจ้าของ เพราะผลไม้ ได้คุณภาพตามเกณฑ์ที่ กำหนด และมีราคาถูกที่สุด ตัวอย่างของรายการทางการค้าที่เป็นธุรกิจปกติ ตัวอย่างที่ 1 บริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่งประกอบธุรกิจขายคอมพิวเตอร์ จะเข้าทำรายการซื้อชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์จากบริษัท A ซึ่งประกอบธุรกิจขายชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ โดยบริษัท A เป็นของนาย ก. ซึ่งเป็น MD ของบริษัทจดทะเบียน ชิ้นส่วนดังกล่าวเป็นวัตถุดิบที่ใช้ผลิตคอมพิวเตอร์ ราคาและเงื่อนไขการค้าที่บริษัทจดทะเบียนได้รับจากบริษัท A เป็นราคาและเงื่อนไขเดียวกับที่บริษัทจดทะเบียนได้รับจากผู้ขายชิ้นส่วนรายอื่น รายการนี้จึงถือว่าเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทที่ 1 คือ รายการทางการค้าที่เป็นธุรกิจปกติ มี conflict of interest หรือไม่ ??? บรรษัทภิบาล


ดาวน์โหลด ppt Good Corporate Governance

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google