งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรษัทภิบาล Good Corporate Governance บรรษัทภิบาล 2 (Good Corporate Governance)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรษัทภิบาล Good Corporate Governance บรรษัทภิบาล 2 (Good Corporate Governance)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บรรษัทภิบาล Good Corporate Governance

3 บรรษัทภิบาล 2 (Good Corporate Governance)

4 บรรษัทภิบาล 3 บรรษัท + อภิบาล บริษัท ขนาด ใหญ่ บำรุงรักษา ปกครอง การกำกับดูแลและบริหาร จัดการให้องค์การ บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ คือ การเติบโตที่ยั่งยืน 1. สามารถสร้างกำไร 2. มีเสถียรภาพและ ความโปร่งใส 3. เจริญเติบโต 4. เผื่อแผ่ต่อสังคม

5 บรรษัทภิบาล 4 ความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ  ผู้ถือหุ้น  มอบหมาย คณะกรรมการให้เป็นตัวแทน  ติดตามประเมินผลของ คณะกรรมการ  คณะกรรมการ ( รับผิดชอบตาม หน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น )  ภาวะผู้นำ ควบคุมและ กำหนดนโยบาย  ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต และระมัดระวัง  มอบหมายให้ฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทน  ฝ่ายจัดการ ( รับผิดชอบตามหน้าที่ ต่อคณะกรรมการ )  ปฏิบัติงานตามนโยบายของ คณะกรรมการ  ให้ความมั่นใจว่าการ ปฏิบัติงานสอดคล้องกัน  ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต และระมัดระวัง

6 บรรษัทภิบาล 5 โครงสร้างและ กระบวนการ จริยธรรมและ คุณธรรม องค์ประก อบของ บรรษัทภิ บาล ความสามารถและ ภูมิปัญญา  โครงสร้างในองค์การ เช่น คณะกรรมการบริษัท  โครงสร้างจากภาครัฐ เช่น รัฐบาล รัฐสภา ฯลฯ  กระบวนการ เช่น การ ประเมินผล การจูงใจ ฯลฯ  ความ รับผิดชอบ  ความเที่ยง ธรรม  ความมุ่งมั่นใน การพัฒนา  ความซื่อสัตย์  การนำความรู้ สร้างทักษะ ให้เกิดความ ชำนาญ

7 บรรษัทภิบาล 6 บรรษัทภิบาล : ธรรมาภิ บาล บรรษัทภิ บาล (Good Corporate Governance) ธรรมาภิบาล (Good Governance) การบริหารจัดการที่ดี หรือ ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

8 บรรษัทภิบาล 7 หลักธรรมาภิบาลของรัฐ หลักนิติธรรม หลัก คุณธรร ม หลักความโปร่งใส หลักความ รับผิดชอบ หลักการตรวจสอบ ซื่อสัตย์ สุจริต Good Governance

9 บรรษัทภิบาล 8 หลักบรรษัทภิบาล มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ คุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส มีความ รับผิดชอบ สร้างคุณค่า ผลตอบแทน ในระยะยาว ความซื่อสัตย์สุจริต Good Corporate Governance

10 บรรษัทภิบาล 9 วัตถุประสงค์การมี บรรษัทภิบาล  เพิ่มศักยภาพในการสร้าง สมรรถนะการแข่งขัน  เพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ตลาด ทุนของโลก  เพิ่มโอกาสในการเสาะหา พันธมิตรทางธุรกิจได้ง่ายขึ้น และเป็นพันธมิตรที่มี บรรษัทภิบาลที่ดี

11 บรรษัทภิบาล 10 ผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร ธุรกิจ ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น คณะกรรมก ารบริษัท คณะกรรมก ารบริษัท ผู้บริหาร ผู้บริหาร พนักงาน พนักงาน เจ้าหนี้ เจ้าหนี้ รัฐบาล รัฐบาล

12 บรรษัทภิบาล 11 การ สร้าง บรรษัทภิ บาลที่ดี ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง ความคิด ที่ถูกต้อง ความทุ่มเท ที่ถูกต้อง การกระทำ ที่ถูกต้อง การควบคุม ที่ถูกต้อง การประเมิน และ การปรับแก้ ที่ถูกต้อง

13 บรรษัทภิบาล 12 ลักษณะบรรษัทภิบาลที่ ดีและไม่ดี ดี บุคลากรมี ความสามารถ บุคลากรมี ความสามารถ การทำงานเป็น ทีม การทำงานเป็น ทีม ความเป็นผู้นำ ความเป็นผู้นำ วิญญาณความ เป็นเจ้าของ วิญญาณความ เป็นเจ้าของ ประสบการณ์ที่ เพียงพอ ประสบการณ์ที่ เพียงพอ มีทักษะในงาน มีทักษะในงาน ไม่ดี การแยกอำนาจ ไม่ชัดเจน มีผลประโยชน์ที่ ขัดกัน ออกคำสั่งไม่มี เหตุผลรองรับ วัฒนธรรม องค์การไม่มี ความภักดี องค์การมีระดับ ต่ำ ฯลฯ

14 บรรษัทภิบาล 13 หลักการบรรษัทภิบาลที่ดี ของ OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) องค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ การพัฒนา  นโยบายด้านบรรษัทภิบาล   สิทธิของผู้ถือหุ้น  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่า เทียมกัน  บทบาทของผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท  การเปิดเผยข้อมูล  บทบาทและความรับผิดชอบของ กรรมการบริษัท

15 บรรษัทภิบาล 14 ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ความเข้าใจใน กระบวนการจัดการที่มี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ความเข้าใจใน กระบวนการจัดการที่มี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร หลักการและวิธีปฏิบัติ หลักการและวิธีปฏิบัติ  เริ่มจากสามารถทำได้ ง่ายก่อน =>  เริ่มจากสามารถทำได้ ง่ายก่อน => ปรับปรุง / พัฒนา ปรับปรุง / พัฒนา ความร่วมมือจากผู้ถือ หุ้น กรรมการ ฝ่าย จัดการ และพนักงาน ทุกระดับ ความร่วมมือจากผู้ถือ หุ้น กรรมการ ฝ่าย จัดการ และพนักงาน ทุกระดับ กฎหมาย ข้อพึงปฏิบัติ จรรยาบรรณ + กฎทางใจ จรรยาบรรณ + กฎทางใจ ความสำเร็จอย่าง ยั่งยืน

16 บรรษัทภิบาล 15 บริษัท ABC กำลังมีความต้องการสร้าง โรงงานเพิ่ม ประธานกรรมการจึงใช้ มติคณะกรรมการให้บริษัทซื้อที่ดินของ ภรรยาของตน โดยใช้ราคาตลาด มี conflict of interest หรือไม่ ??? คำถามเพื่อการ อภิปราย

17 บรรษัทภิบาล 16 เจ้าของ ไร่ MD บริษัทผลิตน้ำ ผลไม้สั่งซื้อ ผลไม้จากไร่ที่ MD เป็น เจ้าของ เพราะ ผลไม้ ได้คุณภาพตาม เกณฑ์ที่ กำหนด และมี ราคาถูกที่สุด มี conflict of interest หรือไม่ ??? คำถามเพื่อการ อภิปราย


ดาวน์โหลด ppt บรรษัทภิบาล Good Corporate Governance บรรษัทภิบาล 2 (Good Corporate Governance)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google