งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ นโยบายส่งเสริมงานวิจัยและ พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ ” และเทคโนโลยีสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ ” ศาสตราจารย์ ดร. ปิยะสาร ประเสริฐธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ นโยบายส่งเสริมงานวิจัยและ พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ ” และเทคโนโลยีสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ ” ศาสตราจารย์ ดร. ปิยะสาร ประเสริฐธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ นโยบายส่งเสริมงานวิจัยและ พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ ” และเทคโนโลยีสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ ” ศาสตราจารย์ ดร. ปิยะสาร ประเสริฐธรรม ภาควิชา วิศวกรรมเคมี คณะ วิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย การสัมมนา “ การส่งเสริมงานวิจัย และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ จากหิ้งสู่ห้าง ” 3 กันยายน 2553

2 ประเภท และขนาด รูปแบบ “ การส่งเสริมงานวิจัยและ พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี จะประสบ ความสำเร็จได้ต่อเมื่อเข้าใจถึง ประเภท และขนาด ของ อุตสาหกรรม หรือแหล่งผลิต นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องเลือก รูปแบบ วิธีการดำเนินการที่ เหมาะสม ด้วย ”

3 ประเภทของอุตสาหกรรม หรือแหล่งผลิตสินค้า แบ่งตามมุมมองของการพัฒนา และส่งเสริมงานวิจัย คือ 1 คนไทย อุตสาหกรรมที่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็น คนไทย 2 คนต่างชาติ อุตสาหกรรมที่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็น คนต่างชาติ

4 “ อุตสาหกรรมที่ ผู้ถือ หุ้นใหญ่เป็นคน ต่างชาติมักจะทำวิจัย ที่บริษัทหลักใน ต่างประเทศ ”

5 ขนาด อุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ SME

6 รูปแบบในการ ทำวิจัย หน่วยงานของรัฐ เช่น มหาวิทยาลัย ทำวิจัย โดยใช้ งบประมาณจากรัฐเป็นหลัก 1 2 3 4 อุตสาหกรรมทำวิจัย ภายในบริษัทเอง อุตสาหกรรมสนับสนุนทุนให้ หน่วยงานของรัฐทำวิจัย เพื่อนำ ผลมาแก้ปัญหาการผลิตของ องค์กร อุตสาหกรรมและหน่วยงานของ รัฐ ทำวิจัยร่วมกัน องค์ความรู้ที่ ได้มาแบ่งปันผลประโยชน์กัน

7 ตาราง การเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของรูปแบบใน การทำวิจัยแต่ละรูปแบบ รูปแบบ 1. หน่วยงาน ของรัฐทำ วิจัยเอง ข้อดี ข้อเสีย 2. อุตสาหกรร มทำวิจัย เอง  เป็นการ สร้างองค์ ความรู้ใหม่ พื้นฐาน  นิสิต / นักศึกษาได้มี โอกาสฝึกทำ วิจัย  องค์ความรู้ที่ ได้ทั้งหมดเป็น ของบริษัทแต่ผู้ เดียว  ได้ผลงานที่ นำไปใช้จริงใน เวลาจำกัด ( สั้น )  โจทย์วิจัยมักมา จากนักวิจัยเอง  งบประมาณ ของรัฐจำกัด  นักวิจัยส่วน ใหญ่ ไม่ถนัด ทำ วิจัยเพื่อบริการ การผลิต  นักวิจัยมีความ กดดันสูง เนื่องจาก การคาดหวังของ บริษัท  นักวิจัยส่วนใหญ่ จะมองปัญหาลึก และแคบ

8 รูปแบบข้อดี ข้อเสีย  เป็นการ สร้างองค์ ความรู้ใหม่ พื้นฐาน 3. อุตสาหกรรม จ้างหน่วยงาน ของรัฐทำวิจัย 4. การทำวิจัย ร่วมกันระหว่าง อุตสาหกรรม หรือผู้ผลิต และ หน่วยงานของรัฐ ( โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง มหาวิทยาลัย )  เป็นการรวมเอา จุด เด่นของการ วิจัยของทั้งสอง องค์กร มาใช้ ประโยชน์เต็มที่  ผลงานวิจัย มักไม่ทันเวลา  องค์กร ความรู้พื้นฐาน ไม่สามารถ เก็บเป็น ความลับได้

9 กุญแจแห่งความสำร็จในการทำวิจัย (Key of Success) แหล่งทุน อุตสาหก รรม หรือ ผู้ผลิต หน่วยงาน ที่ทำวิจัย ( มหาวิทยา ลัย ) “ หุ้นส่วน ” (partnership)

10 รูปแบบการทำวิจัยร่วมกัน ระหว่างอุตสาหกรรมหรือ ผู้ผลิต และมหาวิทยาลัย คณาจ ารย์ นักวิจั ย บริษัท นิสิต / นักศึก ษา ฐานความรู้ (knowledge base) ผลิตภัณ ฑ์ใหม่ วิจัยแบบ มุ่งเน้น วิจัย พื้นฐาน

11 อุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ ผลิตภัณฑ์ ใหม่ โครงสร้าง พื้นฐาน  เงินลงทุน และ ดำเนินงาน  นักวิจัย  โจทย์ วิจัย องค์ความรู้ พื้นฐาน อุตสาหกรรม รัฐ มหาวิทยาลัย คณาจารย์นิสิต / นักศึกษา

12 ผู้ประกอ บการ มหาวิท ยาลัย องค์ความรู้ พื้นฐาน SME  งบ ลงทุน  งบ ดำเนินงา น  นักวิจัย  คณาจา รย์  นิสิต / นักศึกษา รัฐ  โจทย์วิจัย สถาบันวิจัย เฉพาะทาง

13 บทสรุป ร่วมกัน  รูปแบบที่เหมาะสม ที่จะทำให้ ผลงานวิจัย ได้นำไปใช้ประโยชน์จริง ในภาคการผลิต คือ การทำวิจัย ร่วมกัน ระหว่าง ภาครัฐ และภาคการ ผลิต “ หุ้นส่วน ” ความไว้วางใจ ซึ่งกันและกัน  กุญแจแห่งความสำเร็จในการทำ วิจัยคือ “ หุ้นส่วน ” และ ความไว้วางใจ ซึ่งกันและกัน


ดาวน์โหลด ppt “ นโยบายส่งเสริมงานวิจัยและ พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ ” และเทคโนโลยีสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ ” ศาสตราจารย์ ดร. ปิยะสาร ประเสริฐธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google