งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โมดูล 5 ผู้ใช้และความต้องการ สารสนเทศ คณะกรรมการวิชาการ ( บรรณารักษ์ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โมดูล 5 ผู้ใช้และความต้องการ สารสนเทศ คณะกรรมการวิชาการ ( บรรณารักษ์ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โมดูล 5 ผู้ใช้และความต้องการ สารสนเทศ คณะกรรมการวิชาการ ( บรรณารักษ์ )

2 ผู้ใช้และความต้องการ สารสนเทศ กลุ่มผู้ใช้สารสนเทศและความต้องการ สารสนเทศ  กลุ่มผู้ใช้สารสนเทศ  ความต้องการสารสนเทศ การศึกษาความต้องการสารสนเทศของ ผู้ใช้  ประโยชน์ของการศึกษาความต้องการ สารสนเทศของผู้ใช้  วิธีการศึกษาความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้  ขั้นตอนในการดำเนินการศึกษาความต้องการ สารสนเทศของผู้ใช้

3 กลุ่มผู้ใช้สารสนเทศ และความต้องการ สารสนเทศ

4 กลุ่มผู้ใช้สารสนเทศ กลุ่มผู้ใช้สารสนเทศ หมายถึง กลุ่มผู้ใช้ ห้องสมุดที่มีวัตถุประสงค์ ในการใช้สารสนเทศ อย่างชัดเจน เช่น เพื่อการศึกษา เพื่อการ ปฏิบัติงาน หรือเพื่อความบันเทิง โดยการใช้นี้ มิได้จำกัดเฉพาะทรัพยากรสารสนเทศที่มีใน ห้องสมุดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแหล่งอื่น ๆ ที่ สามารถแสวงหาสารสนเทศได้ ไม่ว่าจะเป็น แหล่งสารสนเทศที่เป็นบุคคลหรือแหล่ง สารสนเทศอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

5 กลุ่มผู้ใช้สารสนเทศ ( ต่อ ) ประเภทของกลุ่มผู้ใช้สารสนเทศของ ห้องสมุด  กลุ่มผู้ใช้สารสนเทศในปัจจุบัน  กลุ่มผู้ใช้สารสนเทศในอนาคต กลุ่มผู้ใช้สารสนเทศที่สำคัญของห้องสมุด โรงเรียน  นักเรียน  ครูผู้สอน  ผู้บริหารโรงเรียน  ผู้ปกครอง

6 ความต้องการสารสนเทศ ความต้องการสารสนเทศ หมายถึง การ ตระหนักถึงความไม่รู้หรือความไม่แน่ใจที่มีอยู่ ของสารสนเทศ และต้องการสารสนเทศเพื่อ ช่วยให้สามารถดำเนินการต่าง ๆ ได้ เช่น เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เพื่อเสริมสร้าง ความแน่ใจ เพื่อแก้ไขปัญหา และเพื่อตัดสินใจ เป็นต้น

7 ความต้องการสารสนเทศ ( ต่อ ) กลุ่มผู้ใช้ ลักษณะของสารสนเทศที่เหมาะสมกับความ ต้องการสารสนเทศของผู้ใช้  เนื้อหาของสารสนเทศ  ความถูกต้องของสารสนเทศ  ปริมาณของสารสนเทศ  ความซับซ้อนของสารสนเทศ  ความทันสมัยของสารสนเทศ  ความทันการของ สารสนเทศ  ภาษาของสารสนเทศ  การนำเสนอ สารสนเทศ  คุณภาพของสื่อที่ใช้ ใน การนำเสนอ สารสนเทศ  ประโยชน์ในการนำ สารสนเทศไปใช้

8 การศึกษาความ ต้องการ สารสนเทศของ ผู้ใช้

9 ประโยชน์ของการศึกษา ความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้ การจัดบริการสารสนเทศ  การกำหนดประเภทของบริการสารสนเทศที่จะ จัด  การจัดบุคลากรที่ให้บริการ  การวางแผนงบประมาณที่ต้องใช้ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  การวางแผนและจัดทำนโยบายการพัฒนา ทรัพยากรสารสนเทศ  การคัดเลือกและการจัดหาทรัพยากร สารสนเทศ

10 วิธีการศึกษา ความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้ การวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรสารสนเทศและ บริการสารสนเทศในอดีต เช่น  การพิจารณาประวัติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ  การใช้ทรัพยากรสารสนเทศในกิจกรรมการเรียน การสอนในชั้นเรียน  การวิเคราะห์คำขอใช้สารสนเทศ  การใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด การศึกษาการอ้างถึง เช่น  การพิจารณารายการอ้างอิงในผลงานวิชาการของ ครูผู้สอน  การพิจารณารายการอ้างอิงในผลงานของนักเรียน

11 วิธีการศึกษา ความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้ ( ต่อ ) การวิเคราะห์สถานการณ์  การศึกษาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้  การสอบถามจากผู้ใช้ การศึกษาความต้องการสารสนเทศจากผู้ใช้  การใช้แบบสอบถาม  การสัมภาษณ์  การสังเกต  การจดบันทึก

12 ขั้นตอนในการดำเนินการศึกษา ความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้ การกำหนดผู้ที่จะดำเนินการศึกษา การศึกษางานในอดีต การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของ การศึกษา การกำหนดกลุ่มผู้ใช้ที่จะศึกษา การศึกษาความต้องการสารสนเทศของ ผู้ใช้ด้วยวิธีการต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อมูล สรุป อภิปราย และ รายงานผลการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt โมดูล 5 ผู้ใช้และความต้องการ สารสนเทศ คณะกรรมการวิชาการ ( บรรณารักษ์ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google