งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 บทบาทของการบริหารการเงิน (The Role Financial Management)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 บทบาทของการบริหารการเงิน (The Role Financial Management)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 บทบาทของการบริหารการเงิน (The Role Financial Management)

2 หน้าที่ของผู้บริหารการเงิน (Function of The Financial Manager) 1. การวางแผนการเงิน (Financial Planning) 2. การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุน (Financial Decision) 3. การตัดสินใจเกี่ยวกับการสรรหาเงินทุน (Investment Decision) 4. การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายเงินปันผล (DividendDecision) 5. การควบคุมทางการเงิน (Financial Controlling)

3 การวางแผนทางการเงิน 1. แผนระยะสั้นและระยะยาว 2. การวางแผนกำไร 3. การวางแผนทางการเงิน 4. การวางแผนทางด้านการตลาด และ การผลิต 5. การจัดทำงบประมาณเงินสด 6. การจัดทำงบดุลล่วงหน้า 7. การจัดทำงบกำไรขาดทุนล่วงหน้า

4 การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุน 1. การกู้ยืม 2. การออกหุ้น

5 การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรเงินทุน งบแสดงฐานะทางการเงิน สินทรัพย์หนี้สินและส่วนของผู้ถือ หุ้น สินทรัพย์หมุนเวียนหนี้สินหมุนเวียน ที่ดินอาคารและอุปกรณ์หนี้สินระยะยาวหรือ ที่ใช้ไปของเงินทุนที่มาของเงินทุน การจัดสรรเงินทุน Investment Fund

6 ตัวอย่างงบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงฐานะทางการเงิน บ ก. จำกัด สินทรัพย์หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น สินทรัพย์หมุนเวียน 5 หนี้สินหมุนเวียน 5 ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ 25 หนี้สินระยะยาว 10 ส่วนของผู้ถือหุ้น 15 รวม 30

7 งบแสดงฐานะทางการเงิน บริษัท ข. จำกัด สินทรัพย์หนี้สินและส่วนของผู้ถือ หุ้น สินทรัพย์หมุนเวียน 5 หนี้สินหมุนเวียน 15 ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ 25 หนี้สินระยะยาว 5 ส่วนของผู้ถือหุ้น 10 รวม 30

8 การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายเงินปันผล 1. การตัดสินใจว่าจะนำไปจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น หือไม่ 2. จ่ายเงินปันผลจะจ่ายอัตราเท่าไร 3. การนำเงินไปขยายธุรกิจเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ สูงขึ้นในอนาคต

9 การควบคุมทางการเงิน 1. ควบคุมการรับและจ่ายเงินให้เป็นไปตาม งบประมาณ 2. การตรวจสอบตลอดเวลา จากงบประมาณที่ ปรับปรุงให้เหมาะสม 3. กรณีผลการปฏิบัติงานคลาดเคลื่อนจากแผน ที่วางไว้จะต้องหาข้อผิดพลาดเพื่อหาทางแก้ ใข

10 วัตถุประสงค์ของธุรกิจ (The Objectives of the Firm) 1. เพื่อความมั่งคั่งที่สุดของผู้ถือหุ้น 2. ไม่ใช้กำไรสูงสุดมาเป็นวัตถุประสงค์ของการบริหาร การเงิน เหตุผลคือ 2.1. ไม่ได้คำนึงถึงค่าของเงินตามเวลา 2.2. ไม่ได้พิจารณาถึงความเสี่ยง หรือความไม่ แน่นอนของผลตอบแทนที่ได้รับ 2.3. วิธิการบันทึกทางบัญชี 2.4. กำไรที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานของธุรกิจ

11 ความรับผิดชอบต่อสังคม 1. เพื่อความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้น 2. การคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

12 มูลค่าของธุรกิจ (Value of the Firm) 1. มูลค่าของธุรกิจ วัดจากมูลค่ารวมของราคาของ ตลาดหลักทรัพย์ระยะยาวที่ธุรกิจออกจำหน่าย 2. ปัจจัยที่กำหนดค่าของธุรกิจคือความสามารถใน การทำกำไร (Profitability) กับความเสี่ยง (Risk) - ประเภทของธุรกิจ (Line of Business) - ขนาดของธุรกิจ (Size of Firm) - ชนิดของเครื่องจักร (Type of Equipment User) - การใช้ประโยชน์จากหนี้ (Use of Debt) - สภาพคล่อง (Liquidity)

13 รูปภาพแสดงปัจจัยที่กำหนดค่าของธุรกิจ นโยบายการ ตัดสินใจ 1. ประเภทของธุรกิจ 2. ขนาดของธุรกิจ 3. ชนิดของ เครื่องจักร 4. การใช้ประโยชน์ จากหนี้ 5. สภาพคล่อง ความสามารถในการ ทำกำไร ความเสียง ค่าของ ธุรกิจ

14 การเปลี่ยนแปลงทางการเงิน 1. แนวคิดที่ว่าด้วยการเชื่อมโยงโลกเข้าเป็นตลาด เดียวกัน (Globolization) 2. การปฏิรูปกฏเกณฑ์ทางการเงิน (Financial Deregulation) 3. การเกิดนวัตกรรมทางการเงิน (Financial Innovation)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 บทบาทของการบริหารการเงิน (The Role Financial Management)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google