งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทของการบริหารการเงิน (The Role Financial Management)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทของการบริหารการเงิน (The Role Financial Management)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทของการบริหารการเงิน (The Role Financial Management)
บทที่ 1 บทบาทของการบริหารการเงิน (The Role Financial Management)

2 หน้าที่ของผู้บริหารการเงิน (Function of The Financial Manager)
การวางแผนการเงิน (Financial Planning) การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุน (Financial Decision) การตัดสินใจเกี่ยวกับการสรรหาเงินทุน (Investment Decision) การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายเงินปันผล (DividendDecision) การควบคุมทางการเงิน (Financial Controlling)

3 การวางแผนทางการเงิน แผนระยะสั้นและระยะยาว การวางแผนกำไร
การวางแผนทางด้านการตลาด และ การผลิต การจัดทำงบประมาณเงินสด การจัดทำงบดุลล่วงหน้า การจัดทำงบกำไรขาดทุนล่วงหน้า

4 การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุน
การกู้ยืม การออกหุ้น

5 การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรเงินทุน
งบแสดงฐานะทางการเงิน สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น สินทรัพย์หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ หนี้สินระยะยาว หรือ หรือ ที่ใช้ไปของเงินทุน ที่มาของเงินทุน การจัดสรรเงินทุน Investment Fund การจัดสรรเงินทุน Investment Fund

6 ตัวอย่างงบแสดงฐานะทางการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน บ ก. จำกัด สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น สินทรัพย์หมุนเวียน 5 หนี้สินหมุนเวียน 5 ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ 25 หนี้สินระยะยาว 10 ส่วนของผู้ถือหุ้น 15 รวม 30 รวม 30

7 งบแสดงฐานะทางการเงิน บริษัท ข. จำกัด
สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น สินทรัพย์หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน 15 ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ หนี้สินระยะยาว 5 ส่วนของผู้ถือหุ้น รวม รวม

8 การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายเงินปันผล
การตัดสินใจว่าจะนำไปจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหือไม่ จ่ายเงินปันผลจะจ่ายอัตราเท่าไร การนำเงินไปขยายธุรกิจเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นในอนาคต

9 การควบคุมทางการเงิน ควบคุมการรับและจ่ายเงินให้เป็นไปตามงบประมาณ
การตรวจสอบตลอดเวลา จากงบประมาณที่ปรับปรุงให้เหมาะสม กรณีผลการปฏิบัติงานคลาดเคลื่อนจากแผนที่วางไว้จะต้องหา ข้อผิดพลาดเพื่อหาทางแก้ใข

10 วัตถุประสงค์ของธุรกิจ (The Objectives of the Firm)
เพื่อความมั่งคั่งที่สุดของผู้ถือหุ้น ไม่ใช้กำไรสูงสุดมาเป็นวัตถุประสงค์ของการบริหารการเงิน เหตุผลคือ 2.1. ไม่ได้คำนึงถึงค่าของเงินตามเวลา 2.2. ไม่ได้พิจารณาถึงความเสี่ยง หรือความไม่แน่นอนของผลตอบแทนที่ได้รับ 2.3. วิธิการบันทึกทางบัญชี 2.4. กำไรที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานของธุรกิจ

11 ความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้น การคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

12 มูลค่าของธุรกิจ (Value of the Firm)
มูลค่าของธุรกิจ วัดจากมูลค่ารวมของราคาของตลาดหลักทรัพย์ระยะยาวที่ ธุรกิจออกจำหน่าย ปัจจัยที่กำหนดค่าของธุรกิจคือความสามารถในการทำกำไร (Profitability) กับความเสี่ยง (Risk) - ประเภทของธุรกิจ (Line of Business) - ขนาดของธุรกิจ (Size of Firm) - ชนิดของเครื่องจักร (Type of Equipment User) - การใช้ประโยชน์จากหนี้ (Use of Debt) - สภาพคล่อง (Liquidity)

13 รูปภาพแสดงปัจจัยที่กำหนดค่าของธุรกิจ
ความสามารถในการทำกำไร นโยบายการตัดสินใจ ประเภทของธุรกิจ ขนาดของธุรกิจ ชนิดของเครื่องจักร การใช้ประโยชน์จากหนี้ สภาพคล่อง ค่าของธุรกิจ ความเสียง

14 การเปลี่ยนแปลงทางการเงิน
แนวคิดที่ว่าด้วยการเชื่อมโยงโลกเข้าเป็นตลาดเดียวกัน (Globolization) การปฏิรูปกฏเกณฑ์ทางการเงิน (Financial Deregulation) การเกิดนวัตกรรมทางการเงิน (Financial Innovation)


ดาวน์โหลด ppt บทบาทของการบริหารการเงิน (The Role Financial Management)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google