งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวความคิด/หลักคำสอนที่สำคัญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวความคิด/หลักคำสอนที่สำคัญ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวความคิด/หลักคำสอนที่สำคัญ
แนวความคิดพื้นฐานของมหายาน - ทัศนะต่อสถานะของพระพุทธเจ้า 1. นิรมานกาย คือ กายเนื้อของระพุทธเจ้าที่เป็นมนุษย์ 2. สัมโภคกาย คือกายทิพย์อยู่ในดินแดนทิพย์คือพุทธเกษตร 3. ธรรมกาย คือ ความเป็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริง

2 แนวความคิด/หลักคำสอนที่สำคัญ
เถรวาทกับแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสถานะของพระพุทธเจ้า - นิรมานกาย - ธรรมกาย

3 แนวความคิด/หลักคำสอนที่สำคัญ
แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงอุดมคติสูงสุด พระนิพพาน - เพียรพยายามหาหนทางเข้าถึงพระนิพพานด้วยตนเอง โดยการบำเพ็ญโพธิสัตวมรรค ฝ่ายเถรวาทสอนให้บริษัท 4 บำเพ็ญตามอริยมรรคมีองค์ 8 เพื่อบรรลุพระนิพพาน


ดาวน์โหลด ppt แนวความคิด/หลักคำสอนที่สำคัญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google