งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวความคิด / หลักคำสอนที่ สำคัญ แนวความคิดพื้นฐานของมหายาน แนวความคิดพื้นฐานของมหายาน - ทัศนะต่อสถานะของพระพุทธเจ้า - ทัศนะต่อสถานะของพระพุทธเจ้า 1. นิรมานกายคือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวความคิด / หลักคำสอนที่ สำคัญ แนวความคิดพื้นฐานของมหายาน แนวความคิดพื้นฐานของมหายาน - ทัศนะต่อสถานะของพระพุทธเจ้า - ทัศนะต่อสถานะของพระพุทธเจ้า 1. นิรมานกายคือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวความคิด / หลักคำสอนที่ สำคัญ แนวความคิดพื้นฐานของมหายาน แนวความคิดพื้นฐานของมหายาน - ทัศนะต่อสถานะของพระพุทธเจ้า - ทัศนะต่อสถานะของพระพุทธเจ้า 1. นิรมานกายคือ กายเนื้อของ ระพุทธเจ้าที่เป็นมนุษย์ 1. นิรมานกายคือ กายเนื้อของ ระพุทธเจ้าที่เป็นมนุษย์ 2. สัมโภคกาย คือกายทิพย์อยู่ใน ดินแดนทิพย์คือพุทธเกษตร 2. สัมโภคกาย คือกายทิพย์อยู่ใน ดินแดนทิพย์คือพุทธเกษตร 3. ธรรมกาย คือ ความเป็น พระพุทธเจ้าที่แท้จริง 3. ธรรมกาย คือ ความเป็น พระพุทธเจ้าที่แท้จริง

2 แนวความคิด / หลักคำสอนที่ สำคัญ เถรวาทกับแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ สถานะของพระพุทธเจ้า เถรวาทกับแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ สถานะของพระพุทธเจ้า - นิรมานกาย - นิรมานกาย - ธรรมกาย

3 แนวความคิด / หลักคำสอนที่ สำคัญ แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงอุดมคติสูงสุด พระ นิพพาน แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงอุดมคติสูงสุด พระ นิพพาน - เพียรพยายามหาหนทางเข้าถึงพระ นิพพานด้วยตนเอง โดยการบำเพ็ญโพธิสัต วมรรค ฝ่ายเถรวาทสอนให้บริษัท 4 บำเพ็ญตาม อริยมรรคมีองค์ 8 เพื่อบรรลุพระนิพพาน ฝ่ายเถรวาทสอนให้บริษัท 4 บำเพ็ญตาม อริยมรรคมีองค์ 8 เพื่อบรรลุพระนิพพาน


ดาวน์โหลด ppt แนวความคิด / หลักคำสอนที่ สำคัญ แนวความคิดพื้นฐานของมหายาน แนวความคิดพื้นฐานของมหายาน - ทัศนะต่อสถานะของพระพุทธเจ้า - ทัศนะต่อสถานะของพระพุทธเจ้า 1. นิรมานกายคือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google