งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านมีความเชื่อและไม่สงสัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านมีความเชื่อและไม่สงสัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านมีความเชื่อและไม่สงสัย
มัทธิว 21 : 21 เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านมีความเชื่อและไม่สงสัย ท่านจะทำได้ทุกสิ่ง

2 การสานฝัน เมื่อทำการแสวงหาจนพบจุดเด่นเชิงบวกแล้ว
ขั้นต่อไปคือการสร้างจินตนาการมองไปในอนาคต โดยนำเอาสิ่งที่ได้จาก การแสวงหา มาต่อยอด จากการตระหนักในคุณค่าไปสู่ สิ่งที่ควรจะเป็น

3 การสานฝัน การสานฝัน เป็นเรื่องของการคิดฝัน สร้างจินตนาการ
สร้างภาพเหตุการณ์ในอนาคต ทุกคนที่เข้าร่วมช่วยกันคิด ช่วยกันนำเสนออย่างสร้างสรรค์

4 การสานฝัน วิธีการ แบ่งเป็นกลุ่มย่อย
ให้เวลาแต่ละคน คิดถึงคำตอบของตนในขั้นตอนการแสวงหา ลองจินตนาการดูว่าหากต้องการให้เกิดเรื่องราวดีๆเช่นนั้นอีกจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง

5 การสานฝัน วิธีการ ลองจินตนาการถึงอนาคตข้างหน้า
สร้างภาพ องค์กรหรือชุมชนของเรา ที่เป็นภาพในอุดมคติ ซึ่งเราอยากให้เกิดขึ้น จะมีลักษณะ มีสภาพเป็นอย่างไร

6 การสานฝัน วิธีการ งานที่ต้องทำอีกประการ คือ
การขอพร สาม ประการ (Three Wishes) ถ้าขอพรพิเศษได้สามประการ ที่จะช่วยในการ พัฒนา เปลี่ยนแปลง หรือ สามารถทำให้ชุมชน องค์กรที่เราอยู่ ดีขึ้นกว่าเดิม พรสามประการนี้ มีอะไรบ้าง

7 การสานฝัน ตัวอย่าง คำขอพรสามประการ พยายามเข้าถึงหัวใจศาสนาของตน
การทำความเข้าใจระหว่างศาสนา การนำโลกออกมาเสียจากวัตถุนิยม จากหนังสือ The Three Wishes ปณิธาน 3 ประการของพุทธทาสภิกขุ

8 การสานฝัน ตัวอย่าง คำขอพรสามประการ
อาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องการกินการดื่ม แต่เป็นความชอบธรรม สันติ และเป็นความชื่นชมยินดี.. โรม 14:17

9 การสานฝัน ตัวอย่าง คำขอพรสามประการ
2. ...เราจงพยายามทำกิจการที่นำไปสู่สันติ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่กันและกัน โรม 14:19

10 การสานฝัน ตัวอย่าง คำขอพรสามประการ
โปรดให้ท่านเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ตามแบบฉบับของพระคริสตเยซู โรม 15:5

11 การสานฝัน วิธีการ ให้นำเอาความฝันของแต่ละคน รวมกับพรสามประการ
มาแบ่งปันกันในกลุ่ม ทั้งกลุ่มร่วมกันสรุปภาพรวมที่เห็นชอบร่วมกัน

12 การสานฝัน วิธีการ จากนั้นให้แต่ละกลุ่ม คิดหา วิธีการอย่างสร้างสรรค์
นำเสนอต่อที่ประชุมรวม อาจใช้ภาพสัญลักษณ์ การแสดงลครสั้นจำลองเหตุการณ์ หรือนำเสนอด้วยวิธีอื่นใดก็ได้

13 ในการนำเสนอ ทุกคนในกลุ่มควรมีส่วนร่วมกัน
การสานฝัน วิธีการ ในการนำเสนอ ทุกคนในกลุ่มควรมีส่วนร่วมกัน

14 การสานฝัน วิธีการ แต่ละกลุ่มย่อยจะมีพี่เลี้ยง
คอยช่วยให้คำแนะนำในขั้นตอนต่างๆ

15 เชิญ แยก กลุ่ม ได้ ขอบ คุณ

16


ดาวน์โหลด ppt เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านมีความเชื่อและไม่สงสัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google