งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มัทธิว 21 : 21 เราบอกความจริงแก่ท่าน ทั้งหลายว่า ถ้าท่านมีความเชื่อและไม่ สงสัย ท่านจะทำได้ทุกสิ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มัทธิว 21 : 21 เราบอกความจริงแก่ท่าน ทั้งหลายว่า ถ้าท่านมีความเชื่อและไม่ สงสัย ท่านจะทำได้ทุกสิ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มัทธิว 21 : 21 เราบอกความจริงแก่ท่าน ทั้งหลายว่า ถ้าท่านมีความเชื่อและไม่ สงสัย ท่านจะทำได้ทุกสิ่ง

2 การสานฝัน เมื่อทำการแสวงหาจนพบจุดเด่นเชิง บวกแล้ว ขั้นต่อไปคือการสร้างจินตนาการมองไป ในอนาคต โดยนำเอาสิ่งที่ได้จาก การแสวงหา มา ต่อยอด จากการตระหนักในคุณค่าไปสู่ สิ่งที่ควรจะเป็น

3 การสานฝัน การสานฝัน เป็นเรื่องของการคิดฝัน สร้างจินตนาการสร้างภาพเหตุการณ์ในอนาคตทุกคนที่เข้าร่วมช่วยกันคิดช่วยกันนำเสนออย่างสร้างสรรค์

4 การสานฝัน วิธีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ให้เวลาแต่ละคน คิดถึงคำตอบ ของตนในขั้นตอนการแสวงหา ลองจินตนาการดูว่าหาก ต้องการให้เกิดเรื่องราวดีๆ เช่นนั้นอีกจะต้องมีอะไรเกิดขึ้น บ้าง

5 การสานฝัน วิธีการลองจินตนาการถึงอนาคตข้างหน้า สร้างภาพ องค์กรหรือชุมชนของเรา ที่เป็นภาพในอุดมคติ ซึ่งเราอยากให้ เกิดขึ้น จะมีลักษณะ มีสภาพเป็นอย่างไร

6 การสานฝัน วิธีการงานที่ต้องทำอีกประการคือ การขอพร สาม ประการ (Three Wishes) ถ้าขอพรพิเศษได้สามประการ ที่จะช่วยใน การ พัฒนา เปลี่ยนแปลง หรือ สามารถทำให้ชุมชน องค์กรที่เราอยู่ ดีขึ้นกว่าเดิม พรสามประการนี้ มีอะไรบ้าง

7 การสานฝัน ตัวอย่างคำขอพรสามประการ 1. พยายามเข้าถึงหัวใจศาสนาของตน 2. การทำความเข้าใจระหว่างศาสนา 3. การนำโลกออกมาเสียจากวัตถุนิยม จากหนังสือ The Three Wishes ปณิธาน 3 ประการของพุทธทาสภิกขุ

8 การสานฝัน ตัวอย่างคำขอพรสามประการ 1..... อาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่เรื่อง การกินการดื่ม แต่เป็นความชอบธรรม สันติ และเป็น ความชื่นชมยินดี.. โรม 14:17

9 การสานฝัน ตัวอย่างคำขอพรสามประการ 2.... เราจงพยายามทำกิจการที่นำไปสู่ สันติ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่กันและกัน โรม 14:19

10 การสานฝัน ตัวอย่างคำขอพรสามประการ 3..... โปรดให้ท่านเป็นน้ำหนึ่งใจ เดียวกัน ตามแบบฉบับของพระคริสตเยซู โรม 15:5

11 การสานฝัน วิธีการให้นำเอาความฝันของแต่ละคนรวมกับพรสามประการมาแบ่งปันกันในกลุ่ม ทั้งกลุ่มร่วมกันสรุปภาพรวมที่เห็นชอบ ร่วมกัน

12 การสานฝัน วิธีการ จากนั้นให้แต่ละกลุ่ม คิดหา วิธีการ อย่างสร้างสรรค์ นำเสนอต่อที่ประชุมรวม อาจใช้ภาพสัญลักษณ์ การแสดง ลครสั้นจำลองเหตุการณ์ หรือ นำเสนอด้วยวิธีอื่นใดก็ได้

13 การสานฝัน วิธีการ ในการนำเสนอ ทุกคนในกลุ่มควรมีส่วนร่วมกัน

14 การสานฝัน วิธีการแต่ละกลุ่มย่อยจะมีพี่เลี้ยง คอยช่วยให้คำแนะนำในขั้นตอน ต่างๆ

15 เชิญ แยกกลุ่มได้ขอบคุณ

16


ดาวน์โหลด ppt มัทธิว 21 : 21 เราบอกความจริงแก่ท่าน ทั้งหลายว่า ถ้าท่านมีความเชื่อและไม่ สงสัย ท่านจะทำได้ทุกสิ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google