งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โฆษณาปฏิบัติธรรมทั่วประเทศ โดย เสถียรธรรมสถาน วัตถุประสงค์ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนหัน มาสนใจการปฏิบัติธรรม เพื่อประโยชน์ ในการใช้ชีวิตและพัฒนาด้านจิตใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โฆษณาปฏิบัติธรรมทั่วประเทศ โดย เสถียรธรรมสถาน วัตถุประสงค์ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนหัน มาสนใจการปฏิบัติธรรม เพื่อประโยชน์ ในการใช้ชีวิตและพัฒนาด้านจิตใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โฆษณาปฏิบัติธรรมทั่วประเทศ โดย เสถียรธรรมสถาน วัตถุประสงค์ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนหัน มาสนใจการปฏิบัติธรรม เพื่อประโยชน์ ในการใช้ชีวิตและพัฒนาด้านจิตใจ เพื่อเป็นการฉลองการตรัสรู้ 2,600 ปี ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วัตถุประสงค์ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนหัน มาสนใจการปฏิบัติธรรม เพื่อประโยชน์ ในการใช้ชีวิตและพัฒนาด้านจิตใจ เพื่อเป็นการฉลองการตรัสรู้ 2,600 ปี ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

2 โฆษณาชุด “ ดวงตาเห็นธรรม ” ประกอบด้วยธรรมโฆษณา 6 เรื่อง “ ชีวิตก็ดีอยู่แล้ว ทำไมต้อง ปฏิบัติธรรม ”

3 “ ธรรมสวัสดี ”

4

5 1. ชาวพุทธ

6 2. ลมหายใจ

7 3. ไม่อยาก ก็ไม่ทุกข์

8 4. ทรัพย์ เงินทอง เกียรติยศและชื่อเสียง เมื่อสิ้นลมหายใจ เอาไปไม่ได้ เอาไปได้ แต่กรรม

9 5. ทุกข์มีไว้ให้เห็น ไม่ได้มีไว้ให้ เป็น

10 6. ชีวิตก็ดีอยู่แล้ว ทำไมต้อง ปฏิบัติธรรม

11

12 แนวคิดจากธรรมโฆษณา “ การ ปฏิบัติธรรม ” จากธรรมโฆษณา “ การปฏิบัติธรรม ” ใน ครั้งนี้ ได้ให้แนวคิดและซึมซับเอาหลักธรรม เพื่อให้ดวงตาเห็นธรรมในการใช้ประโยชน์ใน การดำเนินชีวิตและพัฒนาด้านจิตใจ โดยที่ เราจะได้อยู่อย่างไม่ประมาท เข้าใจว่าทุก อย่างเปลี่ยนแปลงได้ และรู้จักรับมือกับสิ่งที่ เกิดขึ้นอย่างมีสติ และการทำผิดศีล ถือเป็น สิ่งที่ยอมรับไม่ได้ สำหรับชาวพุทธส่วนใหญ่

13 การนำหลักธรรมของศาสนามาปรับ ใช้ในวิถีชีวิต ด้วยการเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจให้มี สำนึกในคุณธรรมที่เหมาะสมในการดำเนิน ชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มี สติปัญญา และมีความรอบคอบเพื่อให้สมดุล และพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไป อย่างรวดเร็ว อีกทั้ง สามารถดำเนิน ชีวิตประจำวันได้อย่างพอประมาณและมี เหตุผล จากเหตุการณ์ปัญหาต่าง ๆ ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม ทำให้คนในสังคมต้องการ ได้รับการพัฒนาทางด้านจิตใจ เพื่อให้ สามารถอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข

14 การนำหลักธรรมของศาสนามา ปรับใช้ในวิถีชีวิต การปฏิบัติธรรมในวิถีชีวิตเพื่อน้อมนำ หลักธรรมคำสอนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ เกิดความสงบร่มเย็นทางจิตใจและนำไป ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ในวิถีชีวิตได้ เป็นอย่างดี เพราะมนุษย์เราทุกคน ต้องการชีวิตที่ดีและมีความสุขที่แท้จริง หลักในการสร้างชีวิตที่ดีและมีความสุข ก็คือ การเข้าถึงธรรมนั่นเอง

15 การปฏิบัติธรรมนั้น ได้แก่ การ ดำเนินตามหลักการแก้ปัญหาด้วย วิธีการของอริยสัจ 4 1. ทุกข์ คือ ตัวปัญหา หน้าที่ต่อปัญหาหรือ ความทุกข์ ก็คือ หน้าที่ที่เรียกว่า ทำความรู้จัก หรือเรียกว่า กำหนดรู้ รู้จักว่าทุกข์ คือ อะไร แล้วก็ เรียนรู้สิ่งที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับปัญหานั้นทั้งหมด เราไม่มีหน้าที่ทุกข์ แต่เรามีหน้าที่รู้จักทุกข์ คือ รู้จักตัวปัญหาตามที่เป็นจริง 2. สมุทัย คือ เหตุของทุกข์ สาเหตุของความ ทุกข์ ไม่ใช่กำจัดปัญหา ปัญหานั้นเรากำจัดไม่ได้ เราแก้ปัญหาด้วยการกำจัดเหตุของมัน

16 การปฏิบัติธรรมนั้น ได้แก่ การ ดำเนินตามหลักการแก้ปัญหาด้วย วิธีการของอริยสัจ 4 3. นิโรธ คือ ความดับทุกข์ เมื่อรู้ว่ามันคืออะไร และเป็นไปได้แล้ว เราก็มีหน้าที่ต่อมัน คือ บรรลุ ถึง หรือ เข้าถึง 4. มรรค เป็นทางเดิน ก็คือ ข้อปฏิบัติ ซึ่งเรามี หน้าที่ คือ ลงมือทำ อานิสงค์จากการปฏิบัติธรรมส่งผลให้ ดังนี้ 1. มีวินัยในตัวเอง 3 ประการ คือ 1) รู้จักระวังตัว 2) รู้จักควบคุมตัวได้ 3) รู้จักเชื่อฟังผู้ใหญ่ ถ้าเป็นเด็กจะไม่เถียง ผู้ใหญ่

17 อานิสงค์จากการปฏิบัติธรรมส่งผล ให้ 2. มีกิจนิสัย 4 ประการ คือ 1) ขยันไม่จับจด รักงาน สู้งาน 2) ประหยัด รู้จักใช้ชีวิตและทรัพย์สินอย่าง ถูกต้องและคุ้มค่า 3) พัฒนา รู้จักพัฒนาตัวเอง และอาชีพให้ดีขึ้น 4) สามัคคี รักครอบครัว รักหมู่คณะ และรัก ประเทศชาติ 3. มีลักษณะนิสัย 4 ประการ คือ 1) มีสัมมาคารวะ 2) อุตสาหะพยายาม 3) ปฏิบัติตามระเบียบวินัย 4) รู้จักเด็ก รู้จัก ผู้ใหญ่ วางตัวได้เหมาะสม

18 อานิสงค์จากการปฏิบัติธรรมส่งผล ให้ 4. มีความรู้คู่กับคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิต 4 ประการได้ คือ 1) รู้จักคิด 2) รู้จักปรับตัว 3) รู้จักแก้ปัญหา 4) มีทักษะในการทำงานและค่านิยมที่ดีงามใน อนาคต เจ้านายทิ้งลูกน้องไม่ได้ ลูกน้องทิ้ง เจ้านายไม่ได้ เข้าหลักที่ว่า ผู้ใหญ่ดึง ผู้น้อยดัน คนเสมอกันจะได้อุปถัมภ์ค้ำจุน


ดาวน์โหลด ppt โฆษณาปฏิบัติธรรมทั่วประเทศ โดย เสถียรธรรมสถาน วัตถุประสงค์ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนหัน มาสนใจการปฏิบัติธรรม เพื่อประโยชน์ ในการใช้ชีวิตและพัฒนาด้านจิตใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google