งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะของพุทธศาสนา นิกายเถรวาท. เถรวาทไม่เน้นคำสอนในเรื่อง หลักปฏิบัติเพื่อช่วยมหาชนให้ มากที่สุด โดยไม่คำนึงถึงตนเอง นิกายเถรวาทต้องการการหลุด พ้นจากวัฏฏทุกข์อย่างรีบด่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะของพุทธศาสนา นิกายเถรวาท. เถรวาทไม่เน้นคำสอนในเรื่อง หลักปฏิบัติเพื่อช่วยมหาชนให้ มากที่สุด โดยไม่คำนึงถึงตนเอง นิกายเถรวาทต้องการการหลุด พ้นจากวัฏฏทุกข์อย่างรีบด่วน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะของพุทธศาสนา นิกายเถรวาท

2 เถรวาทไม่เน้นคำสอนในเรื่อง หลักปฏิบัติเพื่อช่วยมหาชนให้ มากที่สุด โดยไม่คำนึงถึงตนเอง นิกายเถรวาทต้องการการหลุด พ้นจากวัฏฏทุกข์อย่างรีบด่วน นิกายเถรวาทปฏิเสธเรื่องราว ของพระพุทธองค์หลัง ปรินิพพานว่ามีอยู่หรือไม่มีอยู่

3 นิกายเถรวาทไม่ยอมรับในเรื่องสัตว์ ทั้งหลายมีจิตเป็นสากล หรือพุทธภาวะที่ แจ่มจรัสปราศจากกิเลส เถรวาท ยึดมั่นอยู่ในธรรมวินัยอันเป็น คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตามแบบเดิม ตั้งแต่ครั้งปฐมสังคายนา ไม่ยอม เปลี่ยนแปลง ยกพระธรรมวินัยไว้ใน ฐานะอันสูงส่งและศักดิสิทธิ์ แม้ พระไตรปิฎกก็ไม่เปลี่ยนแปลง คงรักษา ของเดิมซึ่งเป็นภาษามคธเอาไว้เป็น หลักเป็นธรรมนูญของพระพุทธศาสนา ฝ่ายเถรวาท ใครจะแปลเป็นภาษาอะไร ก็แปลไป แต่ไม่ทิ้งของเดิมคงรักษา ของเดิมภาษามคธเป็นหลัก

4 เถรวาทตั้งเป้าหมายและวิธีเพื่อบรรลุ เป้าหมายไว้สูงและยาก ต้องอาศัย ความตั้งใจจริง ๆ จึงจะกล้าดำเนินการ ตามเป้าหมายและบรรลุตรงเป้าหมาย นั้น ทำให้สามัญชนโดยทั่วไปมอง พระพุทธศาสนาในสิ่งสูงสุดยากที่จะ เข้าถึง เกี่ยวกับอุดมคติในการดำเนินงาน การ เผยแพร่เถรวาทมุ่งที่ตนเองก่อน คือ ตนเองต้องรู้ก่อนแล้วจึงสอนจึงช่วย ผู้อื่น มิฉะนั้นจะนำอะไรไปช่วยเขาเมื่อ ตนเองยังไม่มีอะไร ยังไม่รู้อะไร

5 ในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทมี พระสงฆ์เป็นแกนกลางในการยึดมั่น ของประชาชน พระสงฆ์จรรโลง พระพุทธศาสนา เป็นผู้นำ พุทธบริษัท อื่นเป็นผู้ตาม เถรวาท ถือเรื่องอริยสัจเป็นสำคัญ เถรวาท มีพระพุทธเจ้าพระองค์ เดียว คือ พระสมณโคดม หรือ พระ ศากยมุนี เถรวาท มีความมุ่งหมายเพื่อบำเพ็ญ อัตตัตถาจริยา คือ ประโยชน์ส่วนตน ญาตัตถจริยาประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ โลกัตถจริยา คือ ประโยชน์ต่อสัตว์โลก โดยเห็นว่าการที่เราจะช่วยผู้อื่นได้ เรา ต้องช่วยตัวเองให้มีหลักก่อน

6 เถรวาทมี บารมี ที่จะให้สำเร็จบรรลุ สัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระพุทธเจ้า 10 ประการมี ทาน, เนกขัมมะ, ปัญญา, วิริยะ, สัจจะ, อธิษฐาน, เมตตา, อุเบกขา, ขันติ เถรวาท ในกายสาม เถรวาทยอมรับแต่ ธรรมกาย กับ นิรมาณกายบางส่วน นอกนั้นไม่รับ เถรวาท อาศัยพระไตรปิฎก คือธรรม วินัย ยุติตาม ปฐมสังคายนาเป็นหลัก

7 หลักธรรมของสายเถรวาทมักมีพื้น ฐาน จากพระไตรปิฎกเป็นหลัก โดยเฉพาะ อภิธรรมปิฎกเพราะรูปแบบของพระธรรม เชิงวิเคราะห์ ( วิภัชชวาท ) ที่เป็นส่วนสำคัญ ของพระอภิธรรมในพระไตรปิฎกถึงกับว่า นักวิชาการหลายท่านกล่าวว่า แท้ที่จริง แล้ว เถรวาท ก็คือ นิกายวิภัชชวาทนั้นเอง พุทธศาสนาเถรวาทกำหนดลักษณะของ นิกายด้วยการสืบต่อสายการอุปสมบท บน พื้นฐานของพระวินัยปิฎกเป็นหลัก พระเถร วาทในปัจจุบันปฏิบัติตามพระปาฏิโมกข์ 227 ข้อที่มีมาในพระวินัยปิฎกบาลี เป็นหลัก

8 หลักฐานเชิงคัมภีร์ของพระไตรปิฎก มีการต่อ ยอดด้วยคัมภีร์รุ่นหลังที่เรียกว่า อรรถกถาและ ฎีกา ซึ่งเป็นงานเขียนส่วนใหญ่ของท่านพระ พุทธโฆสาจารย์ พระนักวิชาการชาวอินเดียที่มี ชีวิตอยู่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 10 การปฏิบัติทางศาสนาของพุทธศาสนาเถรวาท มักจะวนเวียนอยู่กับพระรัตนตรัย คือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ การปฏิบัติอย่าง เหมาะสมต่อพระรัตนตรัย เป็นจุดสำคัญของการ บุญหรือการทาบุญ ซึ่งเป็นหลักสำคัญหลักใหญ่ ของการปฏิบัติของเถรวาท


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะของพุทธศาสนา นิกายเถรวาท. เถรวาทไม่เน้นคำสอนในเรื่อง หลักปฏิบัติเพื่อช่วยมหาชนให้ มากที่สุด โดยไม่คำนึงถึงตนเอง นิกายเถรวาทต้องการการหลุด พ้นจากวัฏฏทุกข์อย่างรีบด่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google