งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักธรรมสำคัญจากวันมาฆบูชา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักธรรมสำคัญจากวันมาฆบูชา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักธรรมสำคัญจากวันมาฆบูชา
โอวาทปาฏิโมกข์ หลักธรรมสำคัญจากวันมาฆบูชา

2 โอวาทปาฏิโมกข์หลักธรรมสำคัญจากวันมาฆบูชา
โอวาทปาฏิโมกข์ เป็นหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา เป็น "ปาฏิโมกข์" ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงตลอดปฐมโพธิกาล คือ ๒๐ พรรษาแรก เฉพาะครั้งแรกในวันเพ็ญเดือนมาฆะ (เดือน ๓) หลังจาก ตรัสรู้แล้ว ๙ เดือน เป็นการแสดงปาฏิโมกข์ที่ประกอบด้วยองค์ ๔ เรียกว่า "จาตุรงคสันนิบาต"

3 "จาตุรงคสันนิบาต" พระภิกษุสงฆ์ ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย
พระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือเป็นผู้ที่พระพุทธองค์ ทรงประทานการบรรพชาอุปสมบทให้ทั้งสิ้น พระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นล้วนแต่เป็นผู้ได้ อภิญญา ๖ ทั้งสิ้น อภิญญา ๖  ประกอบด้วย ๑. อิทธิวิธี แสดงฤทธิ์ได้ ๒. ทิพพโสตหูทิพย์  ๓. เจโตปริยญาณ อ่านใจคนอื่นได้ ๔. ปุพเพนิวาสานุสสติ ระลึกชาติได้  ๕. ทิพพจักษุ ตาทิพย์ ๖. อาสาวักขยญาณ สิ้นอาสวะกิเลส เป็นเวลาที่ดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ คือตรงกับ วันเพ็ญเดือน ๓

4 การแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ที่ประกอบด้วยองค์ ๔
การแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ที่ประกอบด้วยองค์ ๔ (จาตุรงคสันนิบาต) มีเพียงครั้งเดียวในพระศาสนา ของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง ๆ แสดงไว้ว่า พระพุทธเจ้า ทรงแสดง "โอวาทปาฏิโมกข์" นี้ ด้วยพระองค์เอง ท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์ตลอด ๒๐ พรรษาแรก หลังจากนั้นทรงบัญญัติให้พระสงฆ์แสดง "อาณาปาฏิโมกข์" แทน

5 ความหมายของโอวาทปาฏิโมกข์
โอวาทปาฏิโมกข์มักถูกกล่าวถึงในแง่หลักธรรม ๓ อย่างเดียว ว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา อย่างไรก็ตามพระพุทธพจน์ ๓ คาถากึ่ง อาจสรุปใจความได้เป็นสามส่วน คือ หลักธรรม ๓ อุดมการณ์ ๔ วิธีการ ๖

6 พระพุทธพจน์คาถาแรก-อุดมการณ์ ๔
ทรงกล่าวถึงจุดมุ่งหมายหรืออุดมการณ์อันสูงสุดของบรรพชิตและ พุทธบริษัท อันมีลักษณะที่แตกต่างจากศาสนาอื่น อันอาจเรียกได้ว่า อุดมการณ์ ๔ ของพระพุทธศาสนา ได้แก่ ความอดทนอดกลั้น นิพพาน (หลุดพ้นจากวัฏฏสงสาร) ความไม่เบียดเบียน ความสงบ

7 คาถาโอวาทปาฏิโมกข์และคำแปล อุดมการณ์ ๔
คาถาโอวาทปาฏิโมกข์และคำแปล อุดมการณ์ ๔ ๏ ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโตฯ ขันติ คือความอดกลั้น เป็นตบะอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่า นิพพานเป็นบรมธรรม ผู้ทำร้ายคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต ผู้เบียดเบียนคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ

8 พระพุทธพจน์คาถาที่สอง--หลักธรรม ๓
ทรงกล่าวถึง "วิธีการอันเป็นหัวใจสำคัญเพื่อเข้าถึงจุดมุ่งหมายของ พระพุทธศาสนาแก่พุทธบริษัททั้งปวงโดยย่อ" หรือ หลักธรรม ๓ กล่าวกัน เป็นเป็นการสรุปรวบยอดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางที่ พุทธบริษัทพึงปฏิบัติ ได้แก่ การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อม การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ มีผู้อธิบายว่าทั้งสามข้อนี้อาจอนุมานเข้ากับ ศีล สมาธิ และปัญญา

9 คาถาโอวาทปาฏิโมกข์และคำแปล : หลักธรรม ๓
๏ สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทฺธานสาสนํฯ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง ๑ การบำเพ็ญแต่ความดี ๑ การทำจิตของตนให้ผ่องใส ๑ นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

10 พระพุทธพจน์คาถาที่สาม-- วิธีการ ๖
ทรงกล่าวถึงหลักการปฏิบัติของพระสงฆ์ผู้ทำหน้าที่เผยแผ่พระศาสนา หรือ วิธีการ ๖ ได้แก่ ไม่ว่าร้าย ไม่ทำร้าย สำรวมในปาฏิโมกข์ (ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยอันดี) รู้จักประมาณในอาหาร อยู่ในสถานที่สงบ เพียรฝึกฝนจิตใจให้สงบ

11 คาถาโอวาทปาฏิโมกข์และคำแปล : วิธีการ ๖
๏ อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาติโมกฺเข จ สํวโร มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ ปนฺตญฺจ สยนาสนํ อธิจิตฺเต จ อาโยโค เอตํ พุทฺธาน สาสนํฯ การไม่กล่าวร้าย ๑ การไม่ทำร้าย ๑ ความสำรวมใน ปาฏิโมกข์ ๑ ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร ๑ ที่นั่งนอนอันสงัด ๑ ความเพียรในอธิจิต ๑ นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

12 บทส่งท้าย เก็บมาเล่าสู่กันตามประสาชาวพุทธปลายแถว เพื่อให้ชาวพุทธทั้งหลายได้สำรวจตัวเองสักหน่อย ว่าคำสอนดี ๆ ที่มีอยู่ เราได้น้อมนำมาปฏิบัติกันมากน้อยแค่ใด ในชีวิตประจำวัน


ดาวน์โหลด ppt หลักธรรมสำคัญจากวันมาฆบูชา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google