งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โอวาทปาฏิโมกข์ หลักธรรมสำคัญจากวันมาฆบูชา. โอวาทปาฏิโมกข์ หลักธรรมสำคัญจากวัน มาฆบูชา  โอวาทปาฏิโมกข์ เป็นหลักคำสอนสำคัญของ พระพุทธศาสนา เป็น " ปาฏิโมกข์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โอวาทปาฏิโมกข์ หลักธรรมสำคัญจากวันมาฆบูชา. โอวาทปาฏิโมกข์ หลักธรรมสำคัญจากวัน มาฆบูชา  โอวาทปาฏิโมกข์ เป็นหลักคำสอนสำคัญของ พระพุทธศาสนา เป็น " ปาฏิโมกข์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โอวาทปาฏิโมกข์ หลักธรรมสำคัญจากวันมาฆบูชา

2 โอวาทปาฏิโมกข์ หลักธรรมสำคัญจากวัน มาฆบูชา  โอวาทปาฏิโมกข์ เป็นหลักคำสอนสำคัญของ พระพุทธศาสนา เป็น " ปาฏิโมกข์ " ที่พระพุทธองค์ ทรงแสดงตลอดปฐมโพธิกาล คือ ๒๐ พรรษาแรก เฉพาะครั้งแรกในวันเพ็ญเดือนมาฆะ ( เดือน ๓ ) หลังจากตรัสรู้แล้ว ๙ เดือน เป็นการแสดงปาฏิ โมกข์ที่ประกอบด้วยองค์ ๔ เรียกว่า " จาตุรงค สันนิบาต "

3 " จาตุรงคสันนิบาต "  พระภิกษุสงฆ์ ๑, ๒๕๐ รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัด หมาย  พระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือเป็นผู้ที่พระพุทธองค์ทรงประทานการบรรพชา อุปสมบทให้ทั้งสิ้น  พระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นล้วนแต่เป็นผู้ได้ อภิญญา ๖ ทั้งสิ้น อภิญญา ๖ ประกอบด้วย ๑. อิทธิวิธี แสดงฤทธิ์ได้ ๒. ทิพพโสตหูทิพย์ ๓. เจโตปริยญาณ อ่านใจคนอื่นได้ ๔. ปุพเพนิวาสานุส สติ ระลึกชาติได้ ๕. ทิพพจักษุ ตาทิพย์ ๖. อาสาวักขยญาณ สิ้นอาสวะกิเลส  เป็นเวลาที่ดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ คือตรงกับ วัน เพ็ญเดือน ๓

4 การแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ที่ประกอบด้วย องค์ ๔  การแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ที่ ประกอบด้วยองค์ ๔ ( จาตุรงคสันนิบาต ) มีเพียงครั้งเดียว ในพระศาสนา ของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง ๆ แสดงไว้ ว่า พระพุทธเจ้าทรงแสดง " โอวาท ปาฏิโมกข์ " นี้ ด้วยพระองค์เอง ท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์ตลอด ๒๐ พรรษาแรก หลังจากนั้นทรงบัญญัติให้พระสงฆ์ แสดง " อาณาปาฏิโมกข์ " แทน

5 ความหมายของโอวาทปาฏิโมกข์  โอวาทปาฏิโมกข์มักถูกกล่าวถึงในแง่หลักธรรม ๓ อย่างเดียว ว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา  อย่างไรก็ตามพระพุทธพจน์ ๓ คาถากึ่ง  อาจสรุปใจความได้เป็น สามส่วน คือ หลักธรรม ๓ อุดมการณ์ ๔ วิธีการ ๖

6 พระพุทธพจน์คาถาแรก - อุดมการณ์ ๔  ทรงกล่าวถึงจุดมุ่งหมายหรืออุดมการณ์อัน สูงสุดของบรรพชิตและพุทธบริษัท อันมี ลักษณะที่แตกต่างจากศาสนาอื่น อันอาจเรียก ได้ว่า อุดมการณ์ ๔ ของพระพุทธศาสนา ได้แก่ ความอดทนอดกลั้น นิพพาน ( หลุดพ้นจากวัฏฏสงสาร ) ความไม่เบียดเบียน ความสงบ

7 คาถาโอวาทปาฏิโมกข์และคำแปล อุดมการณ์ ๔  ๏ ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโตฯ  ขันติ คือความอดกลั้น เป็นตบะอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่า นิพพานเป็นบรม ธรรม ผู้ทำร้ายคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต ผู้เบียดเบียนคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ

8 พระพุทธพจน์คาถาที่สอง -- หลักธรรม ๓  ทรงกล่าวถึง " วิธีการอันเป็นหัวใจสำคัญเพื่อเข้าถึง จุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาแก่พุทธบริษัททั้ง ปวงโดยย่อ " หรือ หลักธรรม ๓ กล่าวกันเป็นเป็น การสรุปรวบยอดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอัน เป็นแนวทางที่พุทธบริษัทพึงปฏิบัติ ได้แก่ การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อม การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ มีผู้อธิบายว่าทั้งสามข้อนี้อาจอนุมานเข้ากับ ศีล สมาธิ และปัญญา

9 คาถาโอวาทปาฏิโมกข์และคำแปล : หลักธรรม ๓  ๏ สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทฺธานสาสนํฯ  การไม่ทำความชั่วทั้งปวง ๑ การบำเพ็ญแต่ความดี ๑ การทำจิตของตนให้ผ่องใส ๑ นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

10 พระพุทธพจน์คาถาที่สาม -- วิธีการ ๖  ทรงกล่าวถึงหลักการปฏิบัติของพระสงฆ์ผู้ทำหน้าที่ เผยแผ่พระศาสนา หรือ วิธีการ ๖ ได้แก่ ไม่ว่าร้าย ไม่ทำร้าย สำรวมในปาฏิโมกข์ ( ปฏิบัติตนอยู่ใน ระเบียบวินัยอันดี ) รู้จักประมาณในอาหาร อยู่ในสถานที่สงบ เพียรฝึกฝนจิตใจให้สงบ

11 คาถาโอวาทปาฏิโมกข์และคำแปล : วิธีการ ๖  ๏ อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาติโมกฺเข จ สํวโร มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ ปนฺตญฺจ สยนาสนํ อธิจิตฺเต จ อาโยโค เอตํ พุทฺธาน สาสนํฯ  การไม่กล่าวร้าย ๑ การไม่ทำร้าย ๑ ความสำรวมใน ปาฏิโมกข์ ๑ ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร ๑ ที่นั่งนอนอันสงัด ๑ ความเพียรในอธิจิต ๑ นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

12 บทส่งท้าย เก็บมาเล่าสู่กันตามประสาชาว พุทธปลายแถว เพื่อให้ชาวพุทธทั้งหลายได้สำรวจ ตัวเองสักหน่อย ว่าคำสอนดี ๆ ที่มีอยู่ เราได้น้อมนำมาปฏิบัติกันมากน้อย แค่ใด ในชีวิตประจำวัน


ดาวน์โหลด ppt โอวาทปาฏิโมกข์ หลักธรรมสำคัญจากวันมาฆบูชา. โอวาทปาฏิโมกข์ หลักธรรมสำคัญจากวัน มาฆบูชา  โอวาทปาฏิโมกข์ เป็นหลักคำสอนสำคัญของ พระพุทธศาสนา เป็น " ปาฏิโมกข์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google