งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ปรัชญาจิตนิยม (Idealism) 2. ปรัชญาวัตถุนิยม (Realism) 3. ปรัชญากลุ่มปฏิบัตินิยม (Pragmatism)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ปรัชญาจิตนิยม (Idealism) 2. ปรัชญาวัตถุนิยม (Realism) 3. ปรัชญากลุ่มปฏิบัตินิยม (Pragmatism)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ปรัชญาจิตนิยม (Idealism) 2. ปรัชญาวัตถุนิยม (Realism) 3. ปรัชญากลุ่มปฏิบัตินิยม (Pragmatism)

2 ปรัชญาพื้นฐาน ปรัชญาจิตนิยม Idealism ปรัชญาสัจนิยม / วัตถุนิยม Realism ปรัชญา ปฏิบัตินิยม Pragmatis m

3 1. ทัศนะเรื่อง “ ความจริง ” ความจริงอันแท้จริง เชื่อว่า ความคิด คือ ความจริงอันแท้จริง ปรัชญาจิตนิยม Idealism 2. ทัศนะเรื่อง “ ความรู้ ” เชื่อว่า ความรู้ที่แท้จริงเกิดจาก เหตุผลมากกว่า เกิดจากประสบการณ์ 3. ทัศนะเรื่อง “ คุณค่า ” เชื่อว่า สิ่งที่มีค่าที่สุดของมนุษย์ คือ จิตวิญญาณ

4 • ความมุ่งหมายของการศึกษา คือ การพัฒนาจิตหรือปัญญา ควบคู่ไปกับ คุณธรรม • หลักสูตรและเนื้อหา * เน้นวิชาที่ฝึกจิต ได้แก่ คณิตศาสตร์ วรรณคดี ปรัชญา ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และงาน เขียนในอดีต ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และงาน เขียนในอดีต * เน้นวิทยาศาสตร์ รองลงมาคือ พลศึกษา * เน้นวิทยาศาสตร์ รองลงมาคือ พลศึกษา • วิธีการเรียนการสอน เน้นวิธีคิด วิธีพิจารณาหาเหตุผล โดยใช้วิ ภาษาวิธี (dialectic) การอภิปราย บรรยาย และโครงการสร้างสรรค์ • ครู ทำหน้าที่ประสานความรู้กับผู้เรียน แนะนำอย่างเฉลียวฉลาด ควบคุมตักเตือนอย่างเพื่อน ( ครูเป็นปราชญ์ ที่มีคุณธรรม ) จิตนิยมกับ การศึกษา แนวคิดทางการศึกษาของลัทธิจิตนิยม (Idealism)

5 ปรัชญาสัจนิยม / วัตถุนิยม Realism 1. ทัศนะเรื่อง “ ความจริง ” ความจริง ความเป็นจริง คือ วัตถุหรือสสารที่มีอยู่ภายนอกจิต และเป็นอิสระจากการรับรู้ของจิต 2. ทัศนะเรื่อง “ ความรู้ ” ความรู้ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนั้นไม่มี 3. ทัศนะเรื่อง “ คุณค่า ” สิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับมนุษย์ คือ ความสุขสบายทางกาย

6 แนวคิดทางการศึกษาของลัทธิสัจนิยม (Realism) 1. ความมุ่งหมายของการศึกษา “ ชีวิตที่ดี คือ ชีวิตที่มีความสุข ” 2. หลักสูตรและเนื้อหาวิชา เน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาและ ประวัติศาสตร์ 3. วิธีการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนรู้จักคุ้นเคยกับความเป็นจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม 4. การวัดและการประเมินผล “ ใช้ความเป็นปรนัย ” 5. ครู ( ต้องมีความรู้ดีและเสนอความรู้อย่างมีระบบ )

7

8

9

10

11

12


ดาวน์โหลด ppt 1. ปรัชญาจิตนิยม (Idealism) 2. ปรัชญาวัตถุนิยม (Realism) 3. ปรัชญากลุ่มปฏิบัตินิยม (Pragmatism)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google